Ψάχνουν γιατρούς για το Πουρνάρα – Μέχρι και €4.000 η αμοιβή

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Το Υπουργείο Υγείας εκ μέρους των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει την πρόθεση του, να προβεί σε αγορά υπηρεσιών δυο (2) γενικών ιατρών για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες και άτομα διεθνούς προστασίας (πολιτικοί πρόσφυγες και Αιτητές πολιτικού ασύλου) στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών και Υποδοχής Ατόμων Διεθνούς Προστασίας στο Πουρνάρα.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες.

Αποζημίωση ιατρών:

1. Αναλυτικά, ανά ιατρό:
• €2.000,00 (δύο χιλιάδες ευρώ) – σταθερή μηνιαία πληρωμή
• €1.33 (ενδεικτική τιμή) επί τον αριθμό των περιστατικών - κυμαινόμενη μηνιαία πληρωμή με μέγιστο τις €2.000,00 ανά μήνα.
Σημείωση: Η εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο από την κυμαινόμενη αμοιβή. Σε περίπτωση η συνολική αξία της κυμαινόμενης αμοιβής υπερβεί τις €2.000,00 ευρώ μηνιαίως, ο Ανάδοχος οφείλει να διενεργεί τις εξετάσεις όλων των μεταναστών που εισέρχονται χωρίς επιπλέον αμοιβή και δεν δύναται να μεταφέρει τυχόν πλεόνασμα στον επόμενο μήνα. Το μέγιστο συνολικό ποσό που δύναται να διεκδικήσει ο ανάδοχος είναι €4.000,00 ήτοι €2.000,00 σταθερή μηνιαία πληρωμή (ημερολογιακό μήνα) συν την μέγιστη κυμαινόμενη €2.000,00 ανά ημερολογιακό μήνα. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί μήνας τότε η σταθερή πληρωμή θα υπολογίζεται βάσει των ημερών εργασίας του μήνα δια 30.5 μέρες που αφορά τον συμβατικό μήνα δηλαδή . Αντίστοιχα θα επιμερίζεται το μέγιστο ποσό της κυμαινόμενης πληρωμής.

2. Στη συνολική αξία της σύμβασης περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Η συνολική αξία της σύμβασης αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσας συμφωνίας.

3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποστέλλει στο τέλος του μήνα (ημερολογιακού μήνα), στην Αρμόδια Αρχή, στο όνομα των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για σκοπούς πληρωμής, πρωτότυπο τιμολόγιο μαζί με:
• Πρωτότυπο τιμολόγιο - κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Ανάδοχο και
• Πρωτότυπο Έντυπο 4 – «Αναφορά διεκπεραίωσης εργασίας» υπογεγραμμένο από τον Ανάδοχο και επικυρωμένο από τον συντονιστή της Υπηρεσίας Ασύλου. Το μέγιστο της αξίας του τιμολογίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις €2.000,0 για το σταθερό μέρος και τος €2,000,00 για το κυμαινόμενο για περίοδο ενός μήνα ημερολογιακού (π.χ. Y/X/2022- (Y-1)/(X+1)/2022) όπου Υ= ημέρες και Χ= μήνας.

Ωράριο Εργασίας

Το ιατρείο θα λειτουργεί για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις ανάγκες και σε συνεννόηση με την ομάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα καταχωρούνται σε κατάλογο (με αλφαβητική σειρά), τον οποίο θα ελέγχει η κυρία Νικολέττα Πυργώτου, Λειτουργός Νοσοκ. Εργαστηρίου, Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας.
Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από την υφιστάμενη ανάγκη η επιλογή θα γίνει με την διαδικασία κλήρωσης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει σε έναν (1) κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών αρ. 1, της Διεύθυνσης αγορών και προμηθειών, του Υπουργείου Υγείας (στο φάκελο να αναγράφεται ο αρ. διαγωνισμού “Σ.Υ. 04/22”). , υποβάλλοντας συμπληρωμένα τα έντυπα 1, 2 και 3 και όσα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/πτυχία απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24/01/22 η ώρα 10 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω βασικές προϋποθέσεις:

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Αντίγραφο εγγραφής στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
(2) Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος σε ισχύ για το έτος 2022 από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Να επισυναφθεί αντίγραφο.
(3) Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Β. Καθήκοντα και Ευθύνες

(1) ο επιτυχών οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Προσωπικού Ιατρού όπως καθορίζεται από το σχετικό καθηκοντολόγιο του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί 2019.


(2) Στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, εξετάζει και αξιολογεί την κατάσταση της υγείας των νεοεισερχόμενων μεταναστών, παραπομπή για εργαστηριακές εξετάσεις, παραπομπή για εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων, επίβλεψη/οργάνωση και ερμηνεία δοκιμασίας Mantoux, αιμοληψίες για λοιμώδη νοσήματα, γενικές αιμοληψίες και άλλες αιματολογικές εξετάσεις, rapid tests, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, συνταγές για εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής, αλλαγές πληγών, εργασίες διερεύνησης (dxstick, ηλεκτροκαρδιογραφήματα), ζωτικά σημεία (πίεση, θερμοκρασία και pulse), περίθαλψη και επίβλεψη τραυματισμών, χορήγηση ενέσεων, παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και την παραπομπή τους σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, αναγνώριση ευάλωτων ατόμων, και τήρηση/ενημέρωση ιατρικού φακέλου μεταναστών στα Κέντρα Υποδοχής Ατόμων Διεθνούς Προστασίας Πουρνάρα.


(3) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης. Διαδικασία εξέτασης πιθανών θυμάτων Βασανιστηρίων στα πλαίσια της αίτησης τους για πολιτικό άσυλο


(4) Υποβολή εισηγήσεων που αφορούν τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας (Standard Operating Procedures) και εποπτεία της εφαρμογής τους, διεκπεραίωση της απαιτούμενης διοικητικής εργασίας και γενικός συντονισμός που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιατρείου.


(5) ο Ανάδοχος θα πρέπει με την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής/ιατρικής αμέλειας που να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των €300.000,00 η οποία θα καλύπτει τον ιατρό που εμπλέκεται στη θεραπεία του. Η ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει επίσης τραυματισμό, σωματική βλάβη ή άλλη ζημιά και θάνατο, συνέπεια αμέλειας, αβλεψίας ή παράλειψης του Αναδόχου να συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης αυτής. Η ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής αμέλειας πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης δυο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης.


(6) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται από το Υπουργείο Υγείας.


(7) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί την διακοπή της σύμβασης για σκοπούς άσκησής του για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον Συντονιστή της Σύμβασης 30 μέρες πριν την προβλεπόμενη αποχώρησή του.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

• Τον απαραίτητο χώρο για διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών που εμπίπτουν στη Σύμβαση.
• Θα γίνεται χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού και αναλωσίμων.
• Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, εξοπλισμό, υλικό και έγγραφα που εύλογα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών του.
• Θα του διασφαλίζει την αναγκαία συνεργασία με το κατάλληλο προσωπικό.

Σημειώσεις:

Το Υπουργείο Υγείας δύναται να διακόψει τη σύμβαση όποτε το κρίνει απαραίτητο χωρίς ο επιτυχών οικονομικός φορέας να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποστέλλει τιμολόγιο στο Λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας πιστοποιημένο από τον υπεύθυνο συντονιστή μόνο για τις μέρες που έχει εργαστεί.

Για σκοπούς διάρκειας της Σύμβασης, θα προσμετρούνται οι τυχόν προηγούμενοι μήνες εργασίας του Αναδόχου, με βάση επιτάξεις ή/και με αγορά υπηρεσιών, έτσι ώστε ο Ανάδοχος να υπογράφει συμβόλαιο που στο σύνολο δεν θα υπερβαίνει τους 30 μήνες υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

• Να επισυναφτεί αντίγραφο της εγγραφής στο μητρώο Ιατρών Κύπρου και αντίγραφο της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος του σύμφωνα με τον Περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχεία και Ταμείο Συντάξεως) Νόμο. σε ισχύ για το τρέχον έτος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
• Έντυπο 1: Βιογραφικό Σημείωμα
• Έντυπο 2: Δέσμευση μη Απόσυρσης Προσφοράς
• Έντυπο 3: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης
• Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης, θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ για ακόμα δύο (2) μήνες μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, οπόταν και θα επιστραφεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο.
• Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από την Αστυνομία (το οποίο εκδόθηκε εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα επαρκούς προφορικής επικοινωνίας
• Ατομικό Πιστοποιητικό Υγείας Safe Pass, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεων (Δημόσια Υγεία) Κανονισμών, Να γνωρίζουν και να τηρούν τα μέτρα πρόληψης, προφύλαξης, ατομικής προστασίας και παρεμπόδισης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας.
• Όλα τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/πτυχία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παρούσα.
• Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει αφού του κοινοποιηθεί η κατακύρωση της προσφορά και εν’ πάση περιπτώσει πριν την υπογραφή της Σύμβασης Δημοσίου να υποβάλει ασφαλιστική κάλυψη για νομική ευθύνη έναντι επαγγελματικής/ιατρικής αμέλειας δυνάμει του Περί Γενικού Συστήματος Νόμου σύμφωνα με τον Κ.Δ.Π. 496/2020, άρθρο 5 (1) (α) (ιι), που να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των €300.000,00 η οποία θα καλύπτει τον ιατρό που εμπλέκεται στη θεραπεία του. Η ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει επίσης τραυματισμό, σωματική βλάβη ή άλλη ζημιά και θάνατο, συνέπεια αμέλειας, αβλεψίας ή παράλειψης του προσφοροδότη να συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης Δημοσίου αυτής. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης να έχει ημερομηνία λήξης δυο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης.

 
24969