Σε δημόσια διαβούλευση τα ν/σ για τέλος απροσδόκητων κερδών

Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση

Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση δύο νομοσχέδια που αποσκοπούν στην επιβολή τέλους απροσδόκητων κερδών για το 2022 στους παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην υιοθέτηση προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στις δραστηριότητες στους τομείς αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και των διυλιστηρίων, βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854

Τα δύο νομοσχέδια τιτλοφορούνται «Ο περί Ειδικού Τέλους Απροσδόκητων Κερδών Ενέργειας Νόμος του 2022» και «Ο περί Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης επί των Πλεοναζόντων Κερδών στους τομείς του Αργού Πετρέλαιου, του Φυσικού Αεριού, του Γαιάνθρακα και των Διυλιστηρίων Νόμος του 2022».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, το 1ο προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ειδικού Τέλους Απροσδόκητων Κερδών Ενέργειας Νόμος του 2022» αποσκοπεί στην επιβολή ειδικού τέλους επί των απροσδόκητων κερδών του έτους 2022 των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που συμμετέχουν σε Σχέδια για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (AAH) ή/και Σχέδια Έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς με τελική κατάληξη την ΑΑΗ, τα οποία προέκυψαν από τις υψηλές τιμές ενέργειας του 2022. 

Το 2ο προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης επί των Πλεοναζόντων Κερδών στους τομείς του Αργού Πετρέλαιου, του Φυσικού Αεριού, του Γαιάνθρακα και των Διυλιστηρίων Νόμος του 2022» αποσκοπεί στην υιοθέτηση στις διατάξεις του εθνικού δικαίου των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

Τα άρθρα 14-16 του εν λόγω Κανονισμού προβλέπουν τη στήριξη των πελατών ενέργειας μέσω προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στις δραστηριότητες στους τομείς αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και των διυλιστηρίων.  

Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών

>>>Δείτε ακόμη: Ψάχνουν συμβιβασμό για την αναπομπή ΠτΔ στην αναστολή εκποιήσεων

Υπολογισμός από τους ίδιους τους προμηθευτές

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το ποσό του ειδικού τέλους δηλώνεται μετά από υπολογισμό που γίνεται από την ίδια την επιχείρηση ενέργειας, σε έντυπο που εγκρίνεται από τον Έφορο και υποβάλλεται υποχρεωτικά από την επιχείρηση ενέργειας με την καταβολή ταυτόχρονα του ειδικού τέλους κατά την 31η Μαρτίου 2023.

Για τον υπολογισμό του τέλους παρατίθενται ειδικές φόρμουλες υπολογισμού για προμηθευτές και παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν το 2021 και το 2022.

Σημειώνεται ακόμη ότι σε περίπτωση που επιχείρηση ενέργειας αρνηθεί, παραλείψει ή αμελήσει να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει το ειδικό τέλος όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή σε περίπτωση που προκύψει για οποιοδήποτε λόγο πληρωτέο ειδικό τέλος, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να προβεί σε βεβαίωση του ειδικού τέλους κατά την κρίση του.

ΚΥΠΕ

 
24983