Σχέδιο Ανάκαμψης: Αλλαγές και για τα Μη Εξυπηρετούμενα - Τα ν/σ

Τρία νομοσχέδια αποσκοπούν σε περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των Mη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία συνεδριάζει την Δευτέρα, 20/09/21, τίθενται τρία νομοσχέδια με στόχο τη βελτίωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. 

Πιο συγκεκριμένα : 

Α. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2021» 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου , ώστε να δημιουργείται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων . 

Το πλαίσιο αυτό , διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους , προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης , τηρουμένων των διατάξεων του ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών. 

>>> Διαβάστε επίσης σχετικά: Πετρίδης:Εξαιρετική δουλειά στην απορρόφηση κονδυλίων <<<

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο , μεταξύ άλλων , προβλέπει: 

(α) απλοποίηση του πεδίου εφαρμογής του βασικού νόμου , ώστε αυτός να εφαρμόζεται στην αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων όπου ο αγοραστής είναι οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων από πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4,

β) θέσπιση πλαισίου το οποίο διασφαλίζει ότι όλα τα νομικά πρόσωπα ( εξαιρουμένων αυτών που έχουν ήδη τύχει αδειοδότησης από την Κεντρική Τράπεζα) , τα οποία προτίθενται να αναλάβουν τη διαχείριση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία , είναι ειδικά αδειοδοτημένα , για τον σκοπό αυτό, από την Κεντρική Τράπεζα, 

(γ) την πρόσβαση των διαχειριστών πιστωτικών διευκολύνσεων στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ καθώς επίσης στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας , προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, ( περιλαμβανόμενων των εγγυητών και παροχών εξασφάλισής τους ) υπό τη διαχείρισή τους ,

(δ) τη διεύρυνση των εξουσιών της Κεντρικής Τράπεζας, με την προσθήκη στις εξουσίες αυτής, την αδειοδότηση , εποπτεία, αναστολή ή ανάκληση άδειας διαχειριστή, ( ε) την σαφέστερη ενημέρωση του κοινού, στην περίπτωση πρόθεσης πώλησης του όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων , μέσω της υποχρεωτικής δημοσίευσης της εν λόγω πρόθεσης , στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες και στην περίπτωση πώλησης μέρους του χαρτοφυλακίου, σχετική ειδοποίηση θα πρέπει να αποστέλλεται, 

( ε) τη σαφέστερη ενημέρωση του κοινού, στην περίπτωση πρόθεσης πώλησης του όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων , μέσω της υποχρεωτικής δημοσίευσης της εν λόγω πρόθεσης , στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες και στην περίπτωση πώλησης μέρους του χαρτοφυλακίου, σχετική ειδοποίηση θα πρέπει να αποστέλλεται στον εμπλεκόμενο  δανειολήπτη, τους εγγυητές ή/ και τους παρόχους εξασφάλισης του. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι πιο πάνω υποχρεώσεις, δεν εφαρμόζονται στην αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων μεταξύ  εταιρειών εντός του ίδιου  συγκροτήματος εταιρειών.

>>> Διαβάστε επίσης σχετικά: Στο τραπέζι του Υπουργικού τα €1,2 δισ. - Ενημέρωσαν ΠτΔ <<<

Β. Νομοσχέδιο με  τίτλο «Ο  περί  Ακίνητης     Ιδιοκτησίας  (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση ) (Τροποποιητικός ) Νόμος  του 2021»: 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι  πληροφορίες που δύνανται να παρέχονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει των  ισχυουσών διατάξεων, να παρέχονται στο εξής σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και  σε διαχειριστές  πιστωτικών διευκολύνσεων , οι οποίοι προσκομίζουν στην αίτησή τους για παροχή  πληροφοριών, σχετική βεβαίωση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό να μπορούν να  εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των  δανειοληπτών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης.

>>> Διαβάστε επίσης σχετικά: Σχέδιο Ανάκαμψης: Εκταμιεύθηκαν τα πρώτα €157 εκατ. για Κύπρο <<<

Γ. Νομοσχέδιο  με τίτλο « Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων ( Τροποποιητικός ) Νόμος  του  2021»: 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο οφειλέτη  αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης δυνάμει των προνοιών του περί  Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου , να μην αποστέλλεται  για  δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

>>> Διαβάστε επίσης σχετικά: Στέλνει εκατομμύρια και μήνυμα στην Κύπρο η Ούρσουλα <<<

Καταληκτικά, σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα νομοσχέδια των παραγράφων Β και Γ,  βασιζόμενα στο νομοσχέδιο της παραγράφου Α , επιφέρουν συμπληρωματικές τροποποιήσεις σε  νόμους η  αρμοδιότητα των οποίων ανήκει στον  Υπουργό Εσωτερικών  και ως εκ τούτου λήφθηκε η  σύμφωνη γνώμη του και επειδή στο σύνολο τους αποτελούν  το  πλαίσιο για βελτίωση της διαχείρισης των ΜΕΧ , καθίσταται αναγκαία η ψήφισή τους ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας δέσμης νομοσχεδίων.
             

 
15211