Σχέδιο χορηγίας για αγορά οικοπέδου από το Τμήμα Φορολογίας

Τι προνοεί το σχέδιο και ποιοι οι δικαιούχοι

Σχέδιο για παραχώρηση χορηγίας για αγορά οικοπέδου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανέγερση κατοικίας, με την επιστροφή του 14% από τον κανονικό συντελεστή 19% επί της αξίας των οικοπέδων, ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<
 
«Το Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι, το Σχέδιο για παραχώρηση χορηγίας για αγορά οικοπέδου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανέγερση κατοικίας  που υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή  Φ.Π.Α. δυνάμει του Πίνακα Γ του Πέμπτου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000 όπως εκάστοτε τροποποιείται, προνοεί ότι η χορηγία παραχωρείται με την επιστροφή του δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) από τον κανονικό συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό  (19%) επί της αξίας οικοπέδων που ορίζονται στην παράγραφο (1) (β)(iii) του Όγδοου Παρατήματος του ιδίου Νόμου», αναφέρει σημερινή ανακοίνωση.
 
Πρόσωπο, το οποίο διεκδικεί τη χορηγία για οικόπεδο, με βάση το παρόν Σχέδιο, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy.
 
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβάλλεται στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Φορολογίας, κατά ή μετά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης για επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για την ανέγερση κατοικίας.
 
Το Σχέδιο θα εφαρμόζεται για οποιοδήποτε οικόπεδο αγοράστηκε μετά τις 2 Ιανουαρίου, 2018 και επί του οποίου έχει επιβληθεί Φ.Π.Α από τον πωλητή και έχει καταβληθεί από τον αιτητή.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 
 
Η παραχώρηση της χορηγίας που προβλέπεται στο εν λόγω Σχέδιο, θα καταβάλλεται στον αιτητή, μετά την εγκατάσταση του αιτητή στην κατοικία του, και αφού προσκομιστεί αντίγραφο λογαριασμού υδατοπρομήθειας, ή ηλεκτρισμού, ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων τα οποία θα κρίνονται αναγκαία  κατά την εξέταση του αιτήματος για παραχώρηση της χορηγίας και τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ο αιτητής χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής.

 
13288