Στα €11,6 δις το υπό διαχείριση ενεργητικό Συλλογικών Επενδύσεων

Αύξηση 8.6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021

Στα €11,6 δισ. ανήλθε το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση για το τρίτο τρίμηνο του 2021, καταγράφοντας αύξηση 8,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, όπως προκύπτει από το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Το στατιστικό δελτίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 298 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), από τις οποίες οι 217 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 187 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 49 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 62 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 33 ΔΟΕΕ, 70 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 4 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ). 

Κατά το  τρίτο τρίμηνο του 2021, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανερχόταν στα €11,6 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ενώ η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €9,8 δισ. Το 57% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση  προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 14% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων, το 21% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 7% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 86,3% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 6,6% οι επενδύσεις σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 38,8% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 20% σε Αντισταθμικό Κεφάλαιο. 

Συνολικά υπάρχουν 187 ΟΣΕ με δραστηριότητες. Το 76% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση κατέχεται από 168 Κυπριακούς ΟΣΕ (11 ΟΣΕΚΑ, 51 ΟΕΕ, 64 ΟΕΕΠΑΠ και 42 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 187 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 139 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €2,3 δισ. (19.5% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 62,2% των επενδύσεων στην Κύπρο αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 13,4%. 

Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των επενδυτών σε ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλοι (99,4%) είναι ιδιώτες επενδυτές. Σε ό,τι αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 32,7% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 55,2% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 12,1% Ιδιώτες Επενδυτές. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €315,6 εκατ. (2,725% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €28,6 εκατ. (0,247% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα της Ναυτιλίας στα €46,3 εκατ. (0,399% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων στα €40,2 εκατ. (0,347% του συνολικού ΕΥΔ) και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων στα €8,5 εκατ. (0,074% του συνολικού ΕΥΔ).

 
24967