Στα €5.193,3 εκ. προϋπολογίζονται τα έσοδα από τις φορολογίες

Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να αυξηθούν στα €1.132 εκ. το 2022

Οι σημαντικότερες κατηγορίες των εσόδων, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 που κατατέθηκε την Πέμπτη (8/10), είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που συνολικά για το  2022 προϋπολογίζονται στα €5.193,3 εκ. και αποτελούν περίπου το 82% των συνολικών εσόδων.  

Το υπόλοιπο 18% των εσόδων προϋπολογίζεται στα €1.132 εκ. και αφορά τα μη φορολογικά έσοδα όπως, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, ενοίκια δικαιώματα και μεταβιβάσεις/ χορηγίες.
 
Τα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2022 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, να φθάσουν τα €2.130 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.014 εκ. το 2021,αναμένεται δηλαδή αύξηση περίπου 6%.
 
Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία το 2022 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, στα €3.063 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €3.234 εκ. το 2021, αναμένεται δηλαδή μείωση της τάξης του 5%.
 
Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να αυξηθούν στα €1.132 εκ. το 2022 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €821 εκ. το 2021, αναμένεται αύξηση περίπου 38%.

 

 
17486