Στεγαστικά Σχέδια: «Πράσινο φως» για 102 αιτήσεις και €4 εκατ.

Οι 386 κοινότητες που θα πάρεις χρήματα αν χτίσεις σπίτι και τα ποσά - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Σχεδόν έξι μήνες πέρασαν από την εφαρμογή των δύο νέων στεγαστικών Σχεδίων που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλα να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν την πολιτική στέγασης της Κυβέρνησης. Το ΥΠΕΣ ήδη άναψε το «πράσινο φως» για οικονομική ενίσχυση 102 δικαιούχων που έκαναν αίτηση, με το ποσό να αντιστοιχεί στα €4 εκατομμύρια, σχεδόν (€3.97 εκ.) ενώ οι αξιολογήσεις των αιτήσεων συνεχίζονται. 

Η Brief επικοινώνησε με το αρμόδιο τμήμα και λειτουργό ώστε να απαντηθούν ερωτήματα για την έκβαση του σχεδιασμού, το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει μέχρι τον Ιούλιο οι πολίτες, καθώς σε αυτά τα σχέδια μπορεί να υποβάλει κάποιος αίτηση μέχρι τέλος του χρόνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 01/03/2021, εφαρμόζονται: α) το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών», που αποτελεί μετεξέλιξη του «Στεγαστικού Σχέδιου Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών», με διευρυμένα κριτήρια και αυξημένα ποσά ενίσχυσης και, β) το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου». 

>>>>>>>Όλες οι πληροφορίες για τα νέα Στεγαστικά Σχέδια 

Μέσω των εν λόγω Σχεδίων, σημειώνει αρμόδιο πρόσωπο από το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχεται κίνητρο, υπό την μορφή οικονομικής ενίσχυσης, για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας σε συγκεκριμένες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Σημειώνεται ότι, τα Σχέδια αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του κράτους και στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στην ύπαιθρο και, ιδιαίτερα, όσων διαβιούν στα ορεινά, σε ακριτικές και άλλες μειονεκτικές περιοχές και στην καταπολέμηση της αστυφιλίας. Μέσα από αυτές και άλλες ανάλογες προσπάθειες, στόχος είναι, πρόσθεσε, να δημιουργηθούν προοπτικές συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσμού στις κοινότητες, αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων, με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους ανθρώπους.

 Πόσες αιτήσεις έγιναν για το κάθε σχέδιο ξεχωριστά;

Μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σχέδια που εξαγγέλθηκαν. 
Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο από 01/03/2021 μέχρι και 31/07/2021: 

α) Όσον αφορά στο «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών», έχουν υποβληθεί συνολικά 182 αιτήσεις, από τις οποίες εξετάστηκαν οι 114 και εγκρίθηκαν οι 85 αιτήσεις, που αφορούν σε ποσά ύψους €3,7 εκ και εκκρεμούν προς αξιολόγηση άλλες 68 αιτήσεις. Από τις 85 εγκεκριμένες αιτήσεις, οι 70 αφορούν σε εγκρίσεις για ακριτικές περιοχές, οι 13 αιτήσεις αφορούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και δύο αιτήσεις αφορούν σε εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες κοινότητες. 

β) σε ότι αφορά στο «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου» έχουν υποβληθεί συνολικά 59 αιτήσεις, από τις οποίες αξιολογήθηκαν οι 23 και εγκρίθηκαν οι 17, που αφορούν σε ποσά ύψους €0.27 εκ., και εκκρεμούν προς αξιολόγηση άλλες 36 αιτήσεις. 

- Για ποιες επαρχίες υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον;

Από την μέχρι στιγμής πορεία υλοποίησης των δύο Στεγαστικών Σχεδίων που προκηρύχθηκαν την 01/03/2021, αλλά και βάσει της ανταπόκρισης που καταγράφηκε για το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών», η περίοδος ισχύς του οποίου (περίοδος υποβολής αιτήσεων) ήταν από την 1/7/2019 έως τις 31/12/2020, μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στις ακριτικές περιοχές που καλύπτουν τα Σχέδια και, πιο συγκεκριμένα, για τις Επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου. 

-Πότε ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται άμεσα και σύμφωνα με το έντυπο αξιολόγησης - το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών με τα σημεία ελέγχου όλων των κριτηρίων, για σκοπούς διαφάνειας -  και η σειρά προτεραιότητας των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων καθορίζεται με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων. Οι Επαρχιακές Διοικήσεις, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις, ελέγχουν την πληρότητα των αιτήσεων και στην συνέχεια διενεργούν αξιολόγηση/επαλήθευση κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για οικονομική ενίσχυση, με βάση τις πρόνοιες των Σχεδίων. Αξιολογούνται θετικά όσοι έχουν υποβάλει πλήρη και δεόντως συμπληρωμένη αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ικανοποιούν τα κριτήρια των Σχεδίων. Λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση όσοι αξιολογήθηκαν θετικά, όπως πιο πάνω και νοουμένου ότι υπάρχουν οι αναγκαίες διαθέσιμες πιστώσεις. 

-Ποια τα συχνότερα λάθη που εντοπίζονται στις αιτήσεις και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες υποβάλλοντας την αίτηση τους; 


Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τα κείμενα των Σχεδίων προτού συμπληρώσουν την αίτησή τους, ώστε να βεβαιώνονται ότι κατανοούν και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.  Πρόσθετα, το  έντυπο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο εν λόγω έντυπο. Μια αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν, μεταξύ άλλων,  οι πιο κάτω βασικές προϋποθέσεις ή/και κριτήρια συμμετοχής για τα στεγαστικά σχέδια δεν πληρούνται:

•    Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση πρέπει να είναι στις επιλέξιμες περιοχές των σχεδίων. 

•    Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιόκτητης κατοικίας πρέπει να είναι η ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας της προκήρυξης των Στεγαστικών Σχεδίων. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

•    Δικαιούχος (αιτητής) πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Κύπρο για 5 χρόνια.
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαναπατρισθέντες, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.

•    Δικαιούχος μπορεί να τύχει οικονομικής ενίσχυσης ή οικονομικού οφέλους µόνο µία φορά και µόνο από ένα Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο ή Στεγαστικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ). Αιτητής που έχει πάρει προηγουμένως κρατική οικονομική ενίσχυση ή ενίσχυση από τον ΚΟΑΓ για στεγαστικούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, εκτός εάν  έτυχε επιδοτήσεων για ενοικίαση στέγης ή για επιτόκιο στεγαστικού δανείου. Σε περίπτωση ζεύγους, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος αιτητής που έλαβε ενίσχυση προηγουμένως ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του.

•    Δικαιούχος πρέπει να είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του, άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του.

•    Δικαιούχος είναι ο αιτητής που ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του δεν έχουν εγγεγραμμένο στο όνομά τους άλλο ακίνητο (τεμάχιο γης) εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο. (το κριτήριο αυτό ισχύει μόνον για το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου»)

•    Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει αποταθεί ή/και επωφεληθεί από την Επιτροπή Αποζημιώσεων των κατεχομένων.

•    Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει υποβάλει αίτηση και στο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης Εκτοπισθέντων και Παθόντων.

•    Το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος που προηγείται του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου των εισοδηματικών κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται στο κάθε σχέδιο 

•    Το/α υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο/α είναι εντός ορίων οικιστικής ζώνης/περιοχής.

•    Έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής.

•    Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση κατοικίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200τ.µ. και σε περίπτωση απόκτησης υφιστάμενης κατοικίας τα 250τ.μ.

•    Αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής απορρίπτονται.

•    Απαιτείται τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για απόκτηση κατοικίας.

Σε περίπτωση που θα συναφθεί δάνειο, σημειώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι αναγκαία η προσκόμιση προ-συμβατικής συμφωνίας με χρηματοδοτικό οργανισμό για επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων. Η προ-συμβατική συμφωνία για εξασφάλισή του πρέπει να υποβάλλεται με την αίτηση για εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης.

Δείτε πιο κάτω τις 386 κοινότητες για τις οποίες μπορείτε να κάνετε αίτηση για χορηγία και τα ποσά

Συνολικά 386 κοινότητες και περιοχές σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου καλύπτουν τα δύο νέα Στεγαστικά Σχέδια/

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάζει στην επίσημη ιστοσελίδα του το Υπουργείο Εσωτερικών, το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών καλύπτει 258 κοινότητες/περιοχές, ενώ το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου καλύπτει συνολικά 128 κοινότητες/περιοχές.

Σημειώνεται πως και για τα δυο Σχέδια, η οικονομική βοήθεια που θα παραχωρείται στους δικαιούχους θα ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης), το οποίο εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας, για κάθε Σχέδιο έχει ως εξής:

Α/ Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών:

 • Μονήρες άτομο μέχρι €20.000
 • Ζεύγος μέχρι €30.000
 • Νεαρό Ζεύγος - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης, μέχρι €45.000
 • Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €35.000
 • Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €50.000
 • Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), μέχρι €55.000
 • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 για κατασκευές
 • Για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους, πρόσθετο ποσό μέχρι €15.000.

Β/ Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου:

 • Μονήρες άτομο και οικογένεια μέχρι 3 άτομα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €15.000
 • Οικογένεια 4 ατόμων και άνω (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €20.000
 • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

Οι περιοχές που καλύπτουν τα Σχέδια
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Σχεδίων, οι περιοχές που καλύπτουν είναι ανά Σχέδιο:

Α/ Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών:

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Α - Ακριτικές Περιοχές

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣααα

Σημείωση: Αναφέρεται ότι ακριτικές κοινότητες (4) που γειτνιάζουν με την Γραμμή Αντιπαράθεσης και εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των εξόχως ορεινών και εξόχως μικρών και απόμακρων περιοχών περιλαμβάνονται στη Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Γ και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β3 πιο κάτω(Πάνω Πύργος, Πηγαίνεια, Παχύαμμος, Μοσφίλι).

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΔΩ.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥα

*Σημείωση: Σε περιπτώσεις οδών ή τμημάτων τους, εναπόκειται στην αρμόδια Επαρχιακή Διοίκηση και Τοπική Αρχή να προβούν σε σχετική συνεννόηση, όπου και αν προκύψει επιμέρους θέμα σε σχέση με επιλεξιμότητα συγκεκριμένων τεμαχίων.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Β - Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥα

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Γ - Εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες κοινότητες/περιοχές (για τις οποίες ισχύουν τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥαΒ/ Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

α

Ξένια Προδρόμου
 
24350