Στην Ολομέλεια κίνητρα και προτάσεις νόμου για μείωση ενοικίων

Τι προνοούν το κυβερνητικό νομοσχέδιο και οι δύο προτάσεις νόμου που καλείται να ψηφίσει η Βουλή

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής που συνεδριάζει για πρώτη φορά στο Συνεδριακό Κέντρο, τίθενται σήμερα (22/5) τρία νομοθετήματα για μείωση ενοικίων και αναστολή εξώσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια θα κληθεί να τοποθετηθεί επί του κυβερνητικού νομοσχεδίου «ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020», σκοπός του οποίου είναι η παραχώρηση πίστωσης φόρου σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη περιουσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εάν αυτοί προβούν σε μείωση του ενοικίου για περίοδο μέχρι τριών μηνών εντός του έτους 2020. 

Η πίστωση φόρου που θα παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα τοις εκατόν (30%) του μηνιαίου ενοικίου.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

1/ H πίστωση φόρου θα παραχωρείται για μείωση ενοικίων που αφορά περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες και εμπίπτει εντός της φορολογικής περιόδου 2020, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών μείωσης.

2/ H μείωση ενοικίου θα γίνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

3/ Η πίστωση φόρου δεν θα παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

4/ Η πίστωση φόρου δύναται να χρησιμοποιηθεί έναντι του συνολικού φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2020.

5/ Οποιοσδήποτε επιστρεπτέος φόρος προκύπτει από την πίστωση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί.

Το νομοσχέδιο που αποσύρθηκε
Σημειώνεται, πάντως, ότι, μαζί με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είχε αρχικά κατατεθεί και δεύτερο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», το οποίο με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2020, αποσύρθηκε. 

Με το εν λόγω νομοσχέδιο προτείνετο επίσης φορολογική ελάφρυνση σε περίπτωση εθελοντικής μείωσης του καταβλητέου ενοικίου κατά τον ίδιο τρόπο και προϋποθέσεις που προτείνεται η φορολογική ελάφρυνση σε σχέση με την καταβολή φόρου εισοδήματος και ειδικότερα η περαιτέρω μείωση των ακαθάριστων ενοικίων της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2020 επί των οποίων καταβάλλεται έκτακτη εισφορά κατά πενήντα τοις εκατόν (50%) της μείωσης του ενοικίου στην οποία ο ιδιοκτήτης προέβη εθελοντικά, νοουμένου ότι η αρχική μείωση του ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) του μηνιαίου ενοικίου και δεν είναι μικρότερη του τριάντα τοις εκατόν (30%).

Πρόταση νόμου για μείωση ενοικίων από 20% έως 40%
Επίσης, η Ολομέλεια θα κληθεί να ψηφίσει και επί της πρότασης νόμου του Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργου Λιλλήκα, που τιτλοφορείται ως «ο περί Ενοικίων (Προσωρινή Μείωση) Νόμος του 2020», σκοπός της οποίας είναι η προσωρινή επιβολή μείωσης των ενοικίων για περίοδο εννέα μηνών, ήτοι από την 1η Ιουνίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με στόχο την προστασία των ενοικιαστών συνεπεία της επιδείνωσης της οικονομικής τους κατάστασης από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, απαγορεύεται οποιαδήποτε επιβολή αύξησης επί του ενοικίου και παράλληλα προτείνεται όπως τα ενοίκια μειώνονται υποχρεωτικά ως ακολούθως:

1/ Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτων που τίθενται προς ενοικίαση λαμβάνει ενοίκια επί των ακινήτων του, το σύνολο των οποίων δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2 000) μηνιαίως, έκαστο ενοίκιο μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%), και

2/ Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτων που τίθενται προς ενοικίαση λαμβάνει ενοίκια επί των ακινήτων του, το σύνολο των οποίων υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2 000) μηνιαίως, έκαστο ενοίκιο μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της πρότασης νόμου, δικαίωμα στη μείωση θα έχουν φυσικά πρόσωπα, καθώς και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

Για την παραχώρηση της εν λόγω μείωσης, αναλόγως της περίπτωσης όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω, προτείνεται η πίστωση φόρου, υπό προϋποθέσεις, σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη περιουσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως αντιστάθμισμα για την απώλεια εσόδων που αυτοί θα υποστούν. 

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι, κατά την συζήτηση της πρότασης νόμου, τόσο εκπρόσωποι κομμάτων όσο και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και η Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας εξέφρασαν ανησυχίες ως προς την συνταγματικότητά της, και όπως όλα δείχνουν αυτή θα καταψηφιστεί. 

Προς αναστολή εξώσεων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
Πέραν των πιο πάνω νομοθετημάτων, η Ολομέλεια της Βουλής καλείται να τοποθετηθεί και επί της πρότασης νόμου που κατάθεσαν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ και τιτλοφορείται ως «ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020».

Σκοπός της πρότασης νόμου, είναι η τροποποίηση του «περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2020, Νόμος 30(Ι) του 2020», ώστε η ισχύουσα αναστολή κάθε διαδικασίας προς ανάκτηση κατοχής ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου να παραταθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να μην εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή καμμιά απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής δυνάμει τέτοιας διαδικασίας. 

Σημειώνεται ότι ο υπό τροποποίηση νόμος, ο οποίος προβλέπει την αναστολή διαδικασιών έξωσης μέχρι και την 31η Μαΐου 2020, ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 2020, ως νομοθετικό μέτρο προσωρινής φύσης για την προστασία των ενοικιαστών από το ενδεχόμενο έξωσής τους συνεπεία της κατάστασης που διαμορφώθηκε λόγω της λήψεως, από την 24η Μαρτίου 2020, περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των πολιτών βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
    
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά την συζήτηση της πρότασης νόμου, εξέφρασε τις επιφυλάξεις που είχαν εκφράστει από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο στάδιο της μελέτης της αρχικής ρύθμισης, δηλαδή πριν από τη ψήφιση του περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2020, ως προς την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης αυτής λόγω ενδεχόμενης παραβίασης του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι, της αρχής της διάκρισης των εξουσιών και του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη. 

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι όσο πιο πολύ απομακρύνεται η ημερομηνία λήξης της αναστολής των εξώσεων από την ημερομηνία λήξης των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, τόσο εντείνεται το ενδεχόμενο να κριθεί αντισυνταγματική η αναστολή αυτή, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως καθοριστεί κατά πολύ μικρότερη από την προτεινόμενη παράταση της περιόδου αναστολής. 

Στη βάση της πιο πάνω τοποθέτησης του Υπουργού, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών εισηγήθηκε την παράταση της αρχικής περιόδου αναστολής μέχρι την 31η Ιουλίου 2020 αντί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, με τους εισηγητές της, ωστόσο, να επιμένουν στην ανάγκη να παραταθεί η περίοδος αναστολής διαδικασιών έξωσης μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, καθώς, όπως υποστήριξαν, οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων στην οικονομία και η ανάγκη προστασίας των ενοικιαστών αναμφίβολα θα εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

Μάριος Αδάμου
 
9017
Thumbnail

Τον μήνα Ιούνιο στην Επαρχία Πάφου αναμένεται να λειτουργήσουν δέκα (10) ξενοδοχειακές μονάδες  από τις πενήντα επτά (57)  που διαθέτει η Επαρχία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου Θάνο Μιχαηλίδη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως τα πλείστα εξ αυτών των δέκα ξενοδοχείων, θα επαναλειτουργήσουν περί τις 20 Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των πτήσεων προς την Κύπρο, χωρίς να χρειάζονται τεστ οι επισκέπτες κάποιων χωρών, ενώ  λίγες μονάδες, όπως είπε, θα ανοίξουν το Σαββατοκύριακο του Αγίου Πνεύματος δηλαδή στις 5 Ιουνίου.

ad1mobile

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε ευχάριστη εξέλιξη το γεγονός ότι από τα ξενοδοχειακά καταλύματα που θα ανοίξουν τον Ιούνιο,  υπάρχει ποικιλία τύπου ξενοδοχείων και βαθμίδων, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό ο πελάτης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει,ώστε να ικανοποιούνται όλα τα γούστα και τα βαλάντια των πελατών.    

Επεσήμανε ωστόσο,  πως οι ξενοδόχοι της Πάφου βρίσκονται σε αναμονή για να δουν πότε θα ανοίξουν και άλλα ξενοδοχεία εντός του Ιουλίου. Ακολούθως ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου τόνισε πως αναμένουν να δουν πως θα εξελιχτεί η κατάσταση, προσθέτοντας πως τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν κλιμακωτά  αναλόγως και της τουριστικής κίνησης. 

Καλή εξέλιξη συνέχισε ήταν και η έναρξη των πτήσεων της  ουγγρικής Wizz Air που θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας .

O κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για το πρωτόκολλο που έχουν λάβει από το Υφυπουργείο Τουρισμού  και που διέπει τον τρόπο λειτουργίας των ξενοδοχείων. Είναι είπε, “μέσα στα πλαίσια που αναμέναμε”, σημειώνοντας πως “πρόκειται για ένα ισορροπημένο πρωτόκολλο που επιτρέπει τους εργαζόμενους και τους πελάτες να βρίσκονται  στο ξενοδοχείο με ασφάλεια αλλά και ταυτόχρονα να νιώθει ο πελάτης ότι είναι σε ξενοδοχείο και όχι σε νοσοκομείο”.

Πρόσθεσε,  πως οι ξενοδοχειακές μονάδες άρχισαν να προετοιμάζονται βάση του πρωτοκόλλου αυτού,  σημειώνοντας πως σίγουρα αυτό εξυπακούει επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος το οποίο πρέπει να απορροφήσουν οι ξενοδόχοι αλλά ταυτόχρονα αναγκαίο προκειμένου να παρασχεθεί η απαιτούμενη ασφάλεια προς τους πελάτες και τους εργαζόμενους.

Aυτό που αναμένουμε να δούμε συνέχισε ο κ. Μιχαηλίδης είναι “ πως θα καταλήξει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας”.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως οι ξενοδόχοι της Πάφου επικεντρώνονται στην προώθηση των ξενοδοχείων, ούτως ώστε, όπως είπε, να μπορέσουν οι τουριστικοί πράκτορες, να ξεκινήσουν να στέλνουν τουρίστες. Εκτίμησε ωστόσο, πως δεν αναμένεται σημαντική κίνηση στην Κύπρο πριν τον Ιούλιο.

Τέλος ο κ. Μιχαηλίδης έστειλε το μήνυμα πως είναι σημαντικό όλη η τουριστική βιομηχανία να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που έχει πλέον ο τουρίστας αφού εκτός από το να περνά καλά και να έχει ευχάριστες διακοπές πρέπει να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που να του διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία του.

ad2mobile

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αυτή είπε, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε σαν βιομηχανία, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι επειδή τα ξενοδοχεία έχουν γνώση από προγράμματα ασφάλειας και υγείας, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. 

Σημείωσε δε, πως λόγω και της αυξημένης σημασίας που θα έχει το θέμα της ασφάλειας, τα ξενοδοχεία θα είναι ο καλύτερος τόπος για να πάει κάποιος για διακοπές, αφού διαθέτουν το προσωπικό, την εμπειρία αλλά και την ικανότητα να επενδύσουν στα συστήματα ασφάλειας που χρειάζονται εν αντίθεση με τα μη αδειούχα καταλύματα.

(ΚΥΠΕ)

article 1