Στην S & L Airport Services ο καθαρισμός αεροσκαφών

Αποκτά τα τμήματα από την L.G.S. Handling και Swissport Cyprus

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση των τμημάτων καθαρισμού αεροσκαφών των L.G.S. Handling Ltd και Swissport Cyprus Ltd από την S & L Airport Services Ltd.

Η L.G.S. Handling Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στα αεροδρόμια της Λάρνακας και Πάφου και παρέχει υπηρεσίες εδάφους (ground handling services). Συγκεκριμένα οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν: (α) διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτεία υπηρεσιών εδάφους, (β) υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών, (γ) διεκπεραίωση αποσκευών, (δ) διεκπεραίωση φορτίου, (ε) υπηρεσίες πίστας, (στ) καθαρισμός και τακτοποίηση αεροσκάφους, (ζ) μεταφορές επί του εδάφους.

Η Swissport Cyprus Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και όπως και η LGS δραστηριοποιείται στα αεροδρόμια της Λάρνακας και Πάφου και παρέχει υπηρεσίες εδάφους (ground handling services). Συγκεκριμένα οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν: (α) διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτεία υπηρεσιών εδάφους, (β) υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών, (γ) διεκπεραίωση αποσκευών, (δ) διεκπεραίωση φορτίου, (ε) υπηρεσίες πίστας, (στ) καθαρισμός και τακτοποίηση αεροσκάφους, (ζ) μεταφορές επί του εδάφους.

Η S & L Airport Services Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ελέγχεται από κοινού από την LGS και την Swissport. Η S&L με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, θα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και τον εξοπλισμό καθαρισμού αεροσκαφών και τα μηχανήματα επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

 
24957