Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Μέχρι το τέλος του 2018 διατέθηκαν €83.602.293

Η μεγάλη εξάρτηση του κλάδου της Γεωργίας από τις καιρικές συνθήκες σε συνάρτηση με την αστάθεια της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς γεωργικών προϊόντων οδηγούν σε μεγάλες διακυμάνσεις στο αγροτικό εισόδημα και σε δυσκολίες στον προγραμματισμό της παραγωγής, παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την κρατική στήριξη για την επιβίωση του γεωργικού τομέα.

Αυτό τονίζεται μεταξύ άλλων στην ετήσια έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το 2018, στην οποία παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στον τόπο μας.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

 

Όπως επισημαίνεται, η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι το κύριο εργαλείο για την επίλυση των βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα. 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προστίθεται, αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη €243,3 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατίας ως Εθνική Συμμετοχή. 

Μέσα στο 2018 συνεχίστηκαν οι προκηρύξεις μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  ενώ παράλληλα εντατικοποιήθηκαν οι πληρωμές, οι οποίες εντός του έτους ανήλθαν σε €33.422.015, εκ των οποίων €18.465.682 αφορούσαν την ευρωπαϊκή συνεισφορά.  Ως αποτέλεσμα οι συνολικές πληρωμές από την έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα €83.602.293.

Γεωργική Ασφάλιση 

Κατά τη διάρκεια του 2018 το Υπουργείο σε περαιτέρω διαβουλεύσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος γεωργικής ασφάλισης και κατέληξε σε αποφάσεις για τους κύριους άξονες του νέου συστήματος, ως ακολούθως: 

  • Αναμόρφωση του συστήματος, ώστε να είναι συμβατό με το κοινοτικό κεκτημένο, καλύπτοντας όλους τους αγρότες και με τη συνεισφορά όλων, περιλαμβανομένου του κράτους.
  • Κάλυψη ολόκληρης της γεωργικής παραγωγής, μέσω ενός διευρυμένου  Σχεδίου/Πλαισίου Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στον Τομέα της Γεωργίας.
  • Χρηματοδότηση του Σχεδίου με τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο οποίο θα καταβάλλουν εισφορές όλοι οι αγρότες με παράλληλη συνεισφορά και του Κράτους.
  • Κατάργηση του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) και μεταφορά του προσωπικού του στην Κυβέρνηση.
  • Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης κινδύνων στο Υπουργείο αξιοποιώντας το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΓΑ που θα μεταφερθεί στην κυβέρνηση.

Σημειώνεται ακόμα ότι παράλληλα με τη διαδικασία διαμόρφωσης του νέου συστήματος γεωργικής ασφάλισης, μέσα στο 2018 λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις για παροχή αποζημιώσεων σε αγρότες.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<<

 

Συγκεκριμένα:

  • €9.789.000 καταβλήθηκαν από τον ΟΓΑ για ζημιές που επισυνέβησαν το 2018 και εμπίπτουν στο Ασφαλιστικό του Σχέδιο.
  • €2.255.700 καταβλήθηκαν από τον ΟΓΑ ως Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας για τις ζημιές που επισυνέβησαν το 2010, 2013 και 2016.
  • €2.400.000 καταβλήθηκαν από τον ΟΓΑ μέσω του Εθνικού Πλαισίου, για ζημιές που επισυνέβησαν τα έτη 2014 και 2015.

Άλλα Μέτρα

Το Υπουργείο προώθησε επίσης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την εισαγωγή δύο νέων Σχεδίων κρατικών ενισχύσεων:

   Α. για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα Αγρινά και 

   Β. για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα Αγρινά, μέσω των οποίων θα διατεθούν ποσά μέχρι €1 εκ. μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Μέσα στο 2018 άρχισε επίσης η εφαρμογή των Σχεδίων παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς και παροχής ενίσχυσης στους μεκοσσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης.  

Ακόμα το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προώθησε την τροποποίηση του Νόμου για το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων με σκοπό την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και τη βελτίωση της λειτουργίας του.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

 

Επίσης, το Υπουργείο συνέχισε τις διαβουλεύσεις σχετικά με το μέλλον του Συμβουλίου Πατατών, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η υποβολή Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο και η λήψη Απόφασης, στις αρχές του 2019, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του Συμβουλίου Πατατών μέχρι το τέλος του 2021 και η σύσταση Ειδικής Επιτροπής, η οποία ανέλαβε τη μελέτη της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών και την υποβολή εισηγήσεων για τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου με σκοπό την αναδιαμόρφωση του Συμβουλίου ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία και η αποδοτικότητά του προς όφελος των παραγωγών και καταναλωτών.

Τέλος, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επεξεργάστηκε νέο νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της επάρκειας σιτηρών.

 
4673
Thumbnail

Στις €928.453 διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019 η αξία των ακάλυπτων επιταγών που καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

ad1mobile

>>>Διαβάστε επίσης - ΑΝΑΛΥΣΗ: Η χρήση επιταγών στην Κύπρο «πεθαίνει»<<<

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η ΚΤΚ, στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ καταχωρήθηκαν το 1ο εξάμηνο του  2019 , συνολικής αξίας €928.453, σε σύγκριση με   €815,130 την περσινή αντίστοιχη περίοδο.
 

,

ασδ

ad1mobile
,

Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ 565 ακάλυπτες επιταγές σε σύγκριση με 494 επιταγές την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

ad1mobile
,

φγη

ad1mobile
article 1