Στο 8,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Κύπρο (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Άυξηση κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2022 αυξήθηκε κατά 2,58 μονάδες και έφτασε στις 110,36 μονάδες σε σύγκριση με 107,78 μονάδες τον Μάρτιο 2022. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,8%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 7,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

ωσδαωψ

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 39,0%, στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 32,0% και στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 18,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 16,4%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,1%), Μεταφορές (18,0%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (11,0%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7,0%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (16,3%), Μεταφορές (15,1%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,0%). (Πίνακας 1)


Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2022 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (2,71), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,58) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,09). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,97) και Μεταφορές (0,78). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή (2,54) ο Ηλεκτρισμός (1,40) και τα Φρέσκα Λαχανικά (0,70). (Πίνακας 4)

Τέλος, ο Ηλεκτρισμός (0,70) και τα Πετρελαιοειδή (0,61) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)
 

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Μάρτιος
2022

Απρίλιος
2022

Απρ 22/
Απρ 21

Απρ 22/
Μαρ 22

Ιαν- Απρ 22/
Ιαν- Απρ 21

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

109,26

110,55

11,01

1,18

7,99

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,25

98,96

1,39

0,72

0,90

Ένδυση και Υπόδηση

102,56

105,52

1,71

2,89

3,14

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

124,13

132,78

21,06

6,97

16,30

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

98,31

99,08

4,23

0,78

2,78

Υγεία

103,38

103,31

0,63

-0,07

0,84

Μεταφορές

111,62

116,75

17,99

4,60

15,07

Επικοινωνίες

93,76

93,68

2,40

-0,09

2,42

Αναψυχή και Πολιτισμός

104,74

104,99

2,68

0,24

2,42

Εκπαίδευση

107,36

107,36

0,56

0,00

0,56

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

109,92

112,63

7,21

2,47

4,91

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

102,29

103,04

1,77

0,73

1,67

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

107,78

110,36

8,80

2,39

6,99

  

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές
Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Απρ 22/
Απρ 21

Απρ 22/
Μαρ 22

Γεωργικά Προϊόντα

655

18,26

0,66

Βιομηχανικά Προϊόντα
(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

4,39

1,37

Ηλεκτρισμός

319

39,02

16,42

Πετρελαιοειδή

550

31,98

5,77

Νερό

57

0,00

0,00

Υπηρεσίες

4224

4,05

1,52

Γενικός Δείκτης

10000

8,80

2,39

  

Πίνακας 3

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές
Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Απρ 22/
Απρ 21

Απρ 22/
Μαρ 22

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

2,09

0,25

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

0,05

0,02

Ένδυση και Υπόδηση

721

0,13

0,21

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

2,58

0,97

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

0,26

0,05

Υγεία

637

0,04

0,00

Μεταφορές

1524

2,71

0,78

Επικοινωνίες

439

0,10

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,16

0,01

Εκπαίδευση

392

0,02

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,63

0,23

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

0,15

0,06

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

8,93

2,58

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Απρ 22/ Απρ 21

Θετική επίπτωση

 

Πετρελαιοειδή

2,54

Ηλεκτρισμός

1,40

Φρέσκα λαχανικά

0,70

Υπηρεσίες τροφοδοσίας

0,61

Υπηρεσίες για τακτική συντήρηση κατοικίας

0,43

Φρέσκο κρέας

0,34

Αγορά αυτοκινήτων

0,30

Αεροπορικά ναύλα

0,20

Υγραέριο

0,17

Πατάτες

0,17

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

2,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8,93

  
 

Πίνακας 5

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Απρ 22/ Μαρ 22

Θετική επίπτωση

 

Ηλεκτρισμός

0,70

Πετρελαιοειδή

0,61

Αεροπορικά ναύλα

0,24

Φρέσκο κρέας

0,22

Υπηρεσίες τροφοδοσίας

0,20

Υπηρεσίες για τακτική συντήρηση κατοικίας

0,15

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,65

Αρνητική επίπτωση

 

Φρέσκα λαχανικά

-0,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2,58

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στον ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στον ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη μεθοδολογία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

 
23521