Στο μικροσκόπιο της Ελέγχου οι άδειες πάρκου φωτοβολταϊκών

Στην Κοιν. Επιτροπή Ελέγχου θα συζητηθεί η εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρεία για λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων

Προς συζήτηση σήμερα (28/1) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου πάει η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρεία για σκοπούς κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων μεταξύ κοινοτήτων της Λάρνακας. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε προχωρήσει στην εξέταση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε 11 αιτήσεις συγκεκριμένης εταιρείας, για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την κατασκευή ισάριθμων φωτοβολταϊκών πάρκων σε τεμάχια κρατικής γης, έπειτα από αίτημα της βουλευτού Αννίτας Δημητρίου

Όπως αναφέρεται στην Ειδική Έκθεση, το αίτημα αφορά τον έλεγχο των διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 45,2 MW, εντός κρατικής γης συνολικής έκτασης 670.000 τ.μ. μεταξύ των Κοινοτήτων Τρούλλων, Αβδελλερού και Κελιών, αλλά κατά πόσο είχαν ληφθεί υπόψη οι έντονες ανησυχίες των επηρεαζόμενων ακριτικών Κοινοτήτων και Περιβαλλοντικών και Αγροτικών Οργανώσεων. Επιπρόσθετα, όπως σημειώνεται στην έκθεση εξετάστηκε κατά πόσο η κρατική γη έτυχε της κατάλληλης διαχείρισης

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω:

• Μη τήρηση των αρχών της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αποφυγής διακρίσεων για την εκμίσθωση της κρατικής γης. Εκφράσαμε την άποψη ότι, εάν το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει, με βάση το άρθρο 54 του Συντάγματος, την εξουσία της εποπτείας και διάθεσης της ανηκούσης εις τη Δημοκρατία περιουσίας, θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη κρατική γη θα μπορούσε ή θα έπρεπε να εκμισθωθεί σε ιδιώτη για σκοπούς ανέγερσης φωτοβολταϊκών πάρκων, όφειλε να διασφαλίσει την προσήκουσα δημοσιότητα και να καλέσει για εκδήλωση ενδιαφέροντος και όχι να εκμισθώσει τη γη στον πρώτο επιχειρηματία που θα τη ζητούσε.

• Μη τήρηση της νενομισμένης διαδικασίας, σχετικά με την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικών αδειών, για την κατασκευή και λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων, αφού οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από την εταιρεία, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση προς αυτή της κρατικής γης. 

• Μη επαρκής αιτιολόγηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εκμίσθωση των κρατικών τεμαχίων, σε σχέση με τα τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα, για τα οποία τα Τμήματα Γεωργίας και Πολεοδομίας και Οικήσεως εξέφρασαν την άποψη ότι θα έπρεπε να παραμείνουν για γεωργικούς σκοπούς.

• Πέντε από τα 11 φωτοβολταϊκά πάρκα που προτάθηκαν εφάπτονται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Natura 2000» και έξι βρίσκονται σε αποστάσεις από 300 μέτρα μέχρι 1.600 μέτρα από αυτή. Σύμφωνα με Προειδοποιητική Επιστολή Παράβαση αρ. 2019/2303 της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), οι σωρευτικές επιπτώσεις του υπό αναφορά έργου δεν εξετάστηκαν καθόλου. Επιστήσαμε την προσοχή των αρμόδιων Αρχών ότι, η συμπερίληψη του θέματος της κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων στην Προειδοποιητική Επιστολή της ΕΕ καθιστά τον καθ’ όλα νόμιμο χειρισμό του ακόμα πιο επιτακτικό, ώστε να αποφευχθούν τυχόν οικονομικές κυρώσεις προς τη Δημοκρατία.

• Υπήρξε ριζική αναθεώρηση της αρχικής θέσης των επηρεαζόμενων Κοινοτικών Συμβουλίων Τρούλλων και Αβδελλερού, τα οποία, παρόλο ότι αρχικά τοποθετήθηκαν αρνητικά επί του θέματος, αργότερα τάχθηκαν υπέρ της εν λόγω ανάπτυξης.

Για το όλο ζήτημα κλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρία ο Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αλλά και διάφορες άλλες οργανώσεις

Διαβάστε αυτούσια την Έκθεση εδώ!

 
17319
Thumbnail