Στοιχεία για Κερδοφορία, Κεφαλαιακή Επάρκεια και ΜΕΧ των Τραπεζών

Συγκεντρωτικά Στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό, κεφαλαιακή επάρκεια, μη εξυπηρετούμενες χoρηγήσεις, αναδιαρθρώσεις δανείων και αναστολή δόσεων) με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2022.

Αυτούσια τα στοιχεία: 

Α. Οι πιο κάτω πίνακες παρέχουν συγκεντρωτικά ενοποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή επάρκεια) που καταρτίζονται σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με τα πλαίσια υποβολής εποπτικών αναφορών FINREP (Financial Reporting) και COREP (Common Reporting):

           * Τελευταία ενημέρωση 14 Ιουλίου 2022

Β. Οι πιο κάτω πίνακες παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) που καταρτίζονται σε μηνιαία βάση:

* Τελευταία ενημέρωση 14 Ιουλίου 2022

>>Διαβάστε επίσης:ΚΤΚ: Μικρή αύξηση ΜΕΧ στο 11,4% το πρώτο τρίμηνο του 2022<<

Γ. Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για στόχους αναδιαρθρώσεων δανείων) που καταρτίζονται σε τριμηνιαία βάση:

* Τελευταία ενημέρωση 22 Νοεμβρίου 2017

Δ. Οι πιο κάτω πίνακες παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την αναστολή δόσεων χορηγήσεων) που καταρτίζονται ανά δύο εβδομάδες:

* Τελευταία ενημέρωση 16 Ιουλίου 2020

 
24307