Σύμβουλοι Κυβέρνησης: Μέχρι τέλος της βδομάδας θα περάσουν όλοι από το κόσκινο του Οδυσσέα

Περιμένουν και το νομοσχέδιο για τα κριτήρια – Πρόταση νόμου από ΑΚΕΛ, όμως διαφωνεί με διορισμό γραμματέων η Ελεγκτική

UPD 7/6: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την πρόσληψη συμβούλων στην Κυβέρνηση

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Ελεγκτική Υπηρεσία ενδεχομένως να έχει στα χέρια της τη λίστα με τους διορισμούς συμβούλων και συνεργατών σε Προεδρικό, σε Υπουργεία και Υφυπουργεία, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην Brief καλά ενημερωμένη πηγή. 

Ειδικότερα, η Ελεγκτική Υπηρεσία τις προηγούμενες ημέρες είχε ζητήσει να ενημερωθεί για τους διορισμούς συμβούλων και συνεργατών, με το Προεδρικό να δίνει διαβεβαιώσεις πως αυτή η λίστα θα φτάσει στα χέρια του Γενικού Ελεγκτή εντός των επόμενων ημερών. 

Όλα τα πιο πάνω έρχονται μετά τα όσα είχαν προηγηθεί με τους αμφιλεγόμενους διορισμούς συμβούλων και συνεργατών σε Υφυπουργεία, και είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα τη συνάντηση μεταξύ Προέδρου της Δημοκρατίας και Γενικού Ελεγκτή για τον καθορισμό κριτηρίων που θα προνοούνται σε τέτοιους διορισμούς λόγω απουσίας νομοθεσίας. 

Την ίδια ώρα, η Βουλή αναμένει το σχετικό νομοσχέδιο με τα κριτήρια – η τελευταία πληροφόρηση αναφέρει πως βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο - και ενώ το ΑΚΕΛ έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση νόμου και η οποία θα συζητηθεί σήμερα (7/6) ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών. 

Όσον αφορά πάντως την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, φαίνεται να υπάρχει διαφωνία από την Ελεγκτική Υπηρεσία ως προς τις πρόνοιες που αφορούν διορισμό γραμματέων και άλλων συνεργατών, καθώς όπως σημειώνει η ΕΥ αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν από εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία. 

Εδώ να υπενθυμίσουμε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε προηγούμενες του δηλώσεις είχε πει πως θα περάσει από έλεγχο τους διορισμούς και θα ακυρώσει όσους από αυτούς δεν πληρούν τα κριτήρια που βρίσκονται στο νομοσχέδιο, έστω και αν αυτό δεν έχει ακόμη ψηφιστεί. Να πούμε πως αυτά θα είναι στα πρότυπα του νόμου που υπάρχει ήδη για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες.

Σημειώνεται ότι για τους Κοινοβουλευτικούς Συνεργάτες η νομοθεσία προνοεί τα πιο κάτω 7 κριτήρια: 

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία,

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του,

(γ) κατέχει τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένο στη Δημοκρατία,

(δ) διατηρεί λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό του οποίου εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Αστυνομίας Νόμου,

(ε) προκειμένου περί άρρενος, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

(στ) δεν έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με εν ενεργεία βουλευτή ή αντιπρόσωπο, και

(ζ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημόσιου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Οι απολαβές που καταβάλλονται σε κοινοβουλευτικό συνεργάτη καθορίζονται στη σύμβαση εργασίας του και υπολογίζονται κατ’ αναλογία της μισθοδοτικής κλίμακας Α8 της δημόσιας υπηρεσίας και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία σε σχέση με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής, την παραχώρηση μισθοδοτικών προσαυξήσεων και την παραχώρηση δέκατου τρίτου (13ου) μισθού.

Στην Κύπρο αντιπροσωπεία του INTOSAI λόγω μεταθέσεων στρατιωτών 

Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, αντιπροσωπεία του INTOSAI βρίσκεται στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη μετά τα όσα εξελίχθηκαν με την αρχική άρνηση του Υπουργείου Άμυνας να παρέχει σχετική πληροφόρηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία για ενδεχόμενες προνομιακές μεταθέσεις στρατιωτών. 

Ειδικότερα, χθες (6/6) η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση με την Ελεγκτική Υπηρεσία αλλά και με τον Γενικό Εισαγγελέα, ενώ σήμερα θα έχει συνάντηση με Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου. 

Ζάκος Χαράλαμπος

Ζάκος Χαράλαμπος