Συμμετοχή ομίλων εταιρειών στα ειδικά σχέδια-Τι ισχύει

Ποιες εταιρείες δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι όμιλοι εταιρειών οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών για την τρίτη περίοδο εφαρμογής των Σχεδίων, θα πρέπει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020 να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

>>>Διαβάστε ακόμη: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα Ειδικά Σχέδια<<<

Επισημαίνεται ότι Όμιλοι Εταιρειών που υπέβαλαν σχετικό αίτημα για την πρώτη ή / και δεύτερη περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων και έχει εγκριθεί, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.

 
12432
Thumbnail