Θα δοθούν €11 εκ. για δημιουργία καταλόγων Κοινωνικών Λειτουργών

Aναμένεται να δημιουργηθούν κατάλογοι επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνουν ότι προκηρύχθηκε διαγωνισμός με τίτλο «Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους εκ μέρους των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινοτήτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εξασφάλισης Κοινωνικών Λειτουργών σε Κοινότητες ή Συμπλέγματα Κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Το Πρόγραμμα Εξασφάλισης Κοινωνικών Λειτουργών σε Κοινότητες ή Συμπλέγματα Κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης υλοποιείται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της προαγωγής των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης στους πολίτες. Το Πρόγραμμα προωθεί συνεργασίες και συνέργειες με τις Τοπικές Αρχές και την κοινωνία των πολιτών, που αποτελούν διαχρονικούς συνεργάτες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ώστε να ενισχύσει τον στόχο του Υφυπουργείου «Κανένας Μόνος». Στόχος του Προγράμματος είναι η προαγωγή της εγγύτητας στην παροχή υπηρεσιών, με σταθερότητα και ευαισθησία αναπτύσσοντας την αλληλεγγύη, αλλά και την έμπρακτη αποφυγή διακρίσεων και, ταυτόχρονα, της μεγιστοποίησης της συμμετοχής και της συμβολής της κοινότητας στην ανάληψη δράσης και πρωτοβουλίας για επίλυση κοινωνικών προβλημάτων τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

Μέσω του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, αναμένεται να δημιουργηθούν κατάλογοι επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών και της Εποπτείας τους, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση των Δήμων, των Κοινοτήτων, των Φορέων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή/και άλλων συνόλων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Προγράμματος, για αγορά υπηρεσιών, όταν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο ανέρχεται στα €11 εκατομμύρια και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Πολιτικής 4: «Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού  είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο εδώ.

 
24343