Θέλουν να απαλλάξουν από φόρους ακίνητα από εκποιήσεις

Τι προνοούν οι 5 προτάσεις νόμου που προωθούν από κοινού ΔΗΣΥ, Κίνημα Αλληλεγγύη και Συμμαχία Πολιτών

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Πέντε συνολικά προτάσεις νόμου, στόχος των οποίων είναι η επέκταση των φορολογικών κινήτρων που παραχωρούνται στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανείων και σε περιπτώσεις εκποιήσεων, κατέθεσαν από κοινού ΔΗΣΥ, Κίνημα Αλληλεγγύη και Συμμαχία Πολιτών.

Όπως εξήγησε στην Brief ο εκ των εισηγητών των προτάσεων νόμου, Βουλευτής του Κινήματος Αλληλεγγύη, Μιχάλης Γιωργάλλας, «αυτή την στιγμή κάποιος ο οποίος πριν από κάποια εκποίηση μπορεί να πωλήσει ένα ακίνητο, απαλλάσσεται από διάφορες φορολογίες οι οποίες επιβαρύνουν το όφελος που έχει. Εάν, όμως, προχωρήσει η διαδικασία της εκποίησης και εκποιηθεί ένα ακίνητο από την Τράπεζα, ο δανειολήπτης δεν εξαιρείται από αυτές τις φορολογίες».

Συνεπώς, υπογράμμισε, «κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση συγκεκριμένων νομοθεσιών ούτως ώστε οι φοροελαφρύνσεις να ισχύουν και όταν ένα ακίνητο εκποιείται και να μην επιβαρύνεται ο δανειολήπτης με οποιεσδήποτε φορολογίες». 

«Πρακτικά είναι φοροελαφρύνσεις, δηλαδή μη απόδοση φορολογίας, με στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τους δανειολήπτες», επεσήμανε ο κ. Γιωργάλλας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι προτάσεις νόμου
Με την πρώτη πρόταση νόμου ουσιαστικά επιχειρείται η τροποποίηση των άρθρων 8 και 10 του «περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου» ούτως ώστε να μην λαμβάνεται υπόψην κατά τον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος ενός προσώπου οποιοδήποτε όφελος, πλεόνασμα, κέρδος ή ζημιά η οποία προκύπτει στο πλαίσιο εκποίησης ακινήτου.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση διάθεσης ή κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας για ιδίαν χρήση από τον ενυπόθηκη δανειστή η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο εκποίησης, για σκοπούς φορολόγησης του ενυπόθηκου δανειστή, ως κόστος κτήσης θεωρείται η τιμή εκποίησης και το προϊόν διάθεσης μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται στον ενυπόθηκη οφειλέτη.

Με την δεύτερη πρόταση νόμου επιχειρείται η τροποποίηση του «περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου», ούτως ώστε να μην καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος για κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας στα πλαίσια οποιασδήποτε εκποίησης.

Με την τρίτη πρόταση νόμου επιχειρείται η τροποποίηση του «περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου», ούτως ώστε να μην καταβάλλεται ή να εισπράττεται κανένα τέλος ή δικαίωμα στην περίπτωση της πώλησης, μεταβίβασης και εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας επ’ ονόματι του αγοραστή όταν το συνολικό προϊόν της διάθεσης ανά ιδιοκτήτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ, στα πλαίσια πτωχευτικής διαδικασίας ή/και διαδικασίας εκκαθάρισης εταιρείας, καθώς και στα πλαίσια εκποίησης ή διαδικασίας πώλησης δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI του «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου».

Με την τέταρτη, δε, πρόταση νόμου επιχειρείται η τροποποίηση του «περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνας της Δημοκρατίας Νόμου», ούτως ώστε να μην καταβάλλεται έκτακτη εισφορά για λογιζόμενη διανομή μερίσματος σχετικά με λογιστικό κέρδος το οποίο προκύπτει στο πλαίσιο εκποίησης.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση διάθεσης ή κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας για ιδίαν χρήση από τον ενυπόθηκη δανειστή η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο εκποίησης, για σκοπούς φορολόγησης του ενυπόθηκου δανειστή, ως κόστος κτήσης θεωρείται η τιμή εκποίησης και το προϊόν διάθεσης μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται στον ενυπόθηκη οφειλέτη.

Με την πέμπτη και τελευταία πρόταση νόμου, επιχειρείται η τροποποίηση του «περί Χαρτοσήμων Νόμου», ούτως ώστε οποιεσδήποτε συμβάσεις ή άλλα έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στο πλαίσιο εκποίησης, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου μέχρι του ποσού του ενυπόθηκου χρέους κατά το χρόνο της εκποίησης.

Νοείται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που ο Έφορος στο πλαίσιο της εκποίησης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου ή επιβολή μηδενικού τέλους είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου, οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό, του ορθού ποσού τέλους χαρτοσήμου.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σύντομα η εξέταση και ψήφισή τους από την Βουλή
Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως οι πιο πάνω προτάσεις νόμου κατατέθηκαν στην Βουλή στις 28 Ιανουαρίου και αναμένεται ότι σύντομα θα τεθούν στο μικροσκόπιο της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για εξέταση.

Όπως ανέφερε, πάντως, ο εκ των εισηγητών των προτάσεων νόμου στην Brief, Βουλευτής της Αλληλεγγύης, Μιχάλης Γιωργάλλας, στόχος θα είναι η όσον το δυνατόν πιο σύντομη εξέταση τους και προώθηση τους στην Ολομέλεια της Βοθλής για ψήφιση.

Σημειώνεται πως, όπως αναφέρεται στα κείμενα των προτάσεων νόμου, οι διατάξεις τους και τα όσα προνοούν θα τεθούν σε ισχύ με την δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μάριος Αδάμου
 
20026