Θες ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Απόσυρε το παλιό σου με κρατική χορηγία

Μέχρι ποιο ποσό και πόσα κυβικά καλύπτει το σχέδιο; Όλα τα στοιχεία

Αρχές του 2020 τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων και αγορά ηλεκτρικού Το Σχέδιο απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων και προώθησης ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στοχεύει στην απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων και αντικατάστασή τους με νέα, σύγχρονα, πιο ασφαλισμένα οχήματα, καθώς και στην προώθηση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών. Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων θα ανακοινωθεί αργότερα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Το συνολικό ποσό της χορηγίας που θα δοθεί είναι €3.000.000.

>>>Διαβάστε επίσης - Ταμείο ΑΠΕ: 4 Νέα σχέδια χορηγιών στον προϋπολογισμό για το 2020<<<

Το παρόν Σχέδιο αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και την προώθηση οχημάτων µε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και του Ηλεκτρικού Οχήματος, στα πλαίσια μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. 

Το συνολικό ποσό της χορηγίας που θα δοθεί είναι €3.000.000. 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για περίοδο 2 µηνών από την ημερομηνία που θα ανακοινώνεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων.  Εάν οι αιτήσεις σε µία από τις Κατηγορίες Χορηγίας που καθορίζονται πιο κάτω είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, το ποσό που θα παραμείνει αδιάθετο από την κατηγορία αυτή, θα κατανέμεται στην άλλη κατηγορία.  Σε περίπτωση που το πιο πάνω ποσό των €3.000.000 δεν διατεθεί στα πλαίσια της πρώτης ανακοίνωσης του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών, το Τµήµα, ανάλογα µε το ποσό που θα µμείνει συνολικά αδιάθετο, δύναται να ανακοινώσει δεύτερη περίοδο αποδοχής αιτήσεων για το ίδιο Σχέδιο ή να επεκτείνει την περίοδο αποδοχής αιτήσεων που θα έχει ανακοινωθεί. 
 
Κατηγορίες και ποσό Χορηγίας ανά Κατηγορία 

Οι κατηγορίες και το ποσό της χορηγίας για κάθε κατηγορία καθορίζονται ως ακολούθως: 
Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α – Ποσό χορηγίας €2.000 

Η Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία A, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί για απόσυρση οχήµατος µε προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου οχήµατος κατηγορίας Μ1, εγγεγραµµένου επ’ ονόµατι του, νοουµένου ότι  
(ι) έχει εκδοθεί για το καινούργιο όχηµα που θα εγγραφεί Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ στο οποίο αναγράφεται, στο σηµείο 47 αυτού, η ένδειξη «Euro 6AD» ή µεταγενέστερη ή αντίστοιχη ένδειξη όπως η ένδειξη αυτή καθορίζεται στο Προσάρτηµα 6 του Παραρτήµατος 1 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/1151, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/1347, 
(ιι)  ο κυβισµός του κινητήρα του καινούργιου οχήµατος που θα εγγραφεί  να είναι µικρότερος ή ίσος των 1.800 κυβικών εκατοστών. 
(ιιι)   η µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 WLTP (ο αριθµός που καταγράφεται, σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/km), ως «Συνδυασµένος» (Combined), στο σηµείο 49.4 του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης ΕΚ) του καινούργιου οχήµατος που θα εγγραφεί, είναι µικρότερη ή ίση των 150 γραµµαρίων ανά χιλιόµετρο 
 Το συνολικό ποσό χορηγίας για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α, θα είναι µέχρι €2.500.000, δηλαδή ο αριθµός χορηγιών που θα δοθούν για την κατηγορία αυτή θα είναι µέχρι 1250 χορηγίες. 
 
 Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β – Ποσό χορηγίας €5.000 
 
Η Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί µε προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου αυθεντικά ηλεκτρικού οχήµατος («pure electric») κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραµµένου επ’ ονόµατι του, νοουµένου ότι η τιµή αγοράς του καινούργιου ηλεκτρικού οχήµατος, µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει τα €40.000. Σηµειώνεται επεξηγηµατικά ότι δεν απαιτείται απόσυρση παλιού οχήµατος για να εγκριθεί χορηγία για την κατηγορία αυτή. 
 
Το συνολικό ποσό χορηγίας για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β, θα είναι µέχρι €500.000, δηλαδή ο αριθµός χορηγιών που θα δοθούν για την κατηγορία αυτή θα είναι µέχρι 100 χορηγίες. 
 
Τα κριτήρια του Σχεδίου 
 
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται µία αίτηση έγκυρη προς εξέταση, είναι τα ακόλουθα: 
Ο αιτητής πρέπει 

(ι)     να είναι φυσικό πρόσωπο, 
(ιι) κατά την ηµεροµηνία της υποβολής των εντύπων για την καταβολή της χορηγίας (παράγραφος 6 πιο κάτω) να είναι ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης του οχήµατος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρµόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α). 

Το όχηµα που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρµόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) πρέπει –  
•    Κατηγορία Μ1 – Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την µεταφορά προσώπων, έχουν τουλάχιστο τέσσερεις τροχούς και περιλαµβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθηµένων πέραν του καθίσµατος του οδηγού. Σηµείωνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται οι µοτοσικλέτες µε 4 τροχούς. 
•    Κατηγορία Ν1 – Οχήµατα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την µεταφορά εµπορευµάτων και έχουν µέγιστη µάζα µικτού φορτίου που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, 

(ιι) να είναι ηλικίας µεγαλύτερης ή ίσης των δεκαπέντε ετών, τα οποία υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κατά την οποία το όχηµα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο µέχρι την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί ως η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων µε βάση το παρόν Σχέδιο
 (ιιι) να ήταν εγγεγραµµένο στο Μητρώο του Εφόρου για τα τελευταία δέκα συνεχή χρόνια από την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί ως η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων µε βάση το παρόν Σχέδιο, 
 (ιv) να υπάρχει για αυτό εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας κατά την ηµεροµηνία της υποβολής των εντύπων για την καταβολή της χορηγίας (παράγραφος 6 πιο κάτω) ή, να ήταν δηλωµένο ως ακινητοποιηµένο δυνάµει του άρθρου 5Β του περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµου και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί ως η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων, 
 (v) να µην έχει ακυρωµένη εγγραφή την ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων µε βάση το παρόν Σχέδιο. 

ιαδικασία Υποβολής Αίτησης για Χορηγία 

Αιτήσεις για χορηγία θα γίνονται δεκτές για περίοδο 2 µηνών από την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών ως η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων. 

Ο αιτητής υποβάλει αίτηση µέσω του διαδικτύου, συµπληρώνοντας τα στοιχεία του, τα στοιχεία του οχήµατος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί (εφαρµόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) και την Κατηγορία Χορηγίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

Για κάθε όχηµα που δηλώνεται προς απόσυρση µπορεί να υποβάλλεται µόνο µία αίτηση. 
Κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλει µόνο µία αίτηση για κάθε µία από τις κατηγορίες χορηγίας. 

∆ιευκρινίζεται ότι, ένα φυσικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλει αίτηση για την Κατηγορία

Απόσυρσης – Χορηγία Α και για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β.

Σε τέτοια περίπτωση, εάν εγκριθεί και για τις δύο Χορηγίες θα δικαιούται να λάβει και τις δύο Χορηγίες (συνολικού ύψους €7.000), νοουµένου ότι αποσύρει το όχηµα που δηλώθηκε και εγγράψει ηλεκτρικό όχηµα, σύµφωνα µε τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου. 

Στην περίπτωση που αιτητής υποβάλει αιτήσεις απόσυρσης για περισσότερα από ένα οχήµατα στην ίδια περίοδο αποδοχής αιτήσεων, θα εξετάζεται µόνο η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχηµα. Οι άλλες αιτήσεις που υποβλήθηκαν θα θεωρούνται αυτόµατα άκυρες. Επίσης, εάν υποβληθούν από το ίδιο πρόσωπο περισσότερες από µία αιτήσεις σε κάθε κατηγορία χορηγίας θα εξετάζεται η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχηµα στην περίπτωση της Κατηγορίας Απόσυρσης – Χορηγία Α και µόνο µία αίτηση στην περίπτωση της Κατηγορίας Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β. 

Εξέταση Αίτησης, Ενηµέρωση και Περίοδος Ισχύος της Έγκρισης Χορηγίας 

Μετά την πάροδο δύο µηνών από την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί ως η ηµεροµηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων, οι αιτήσεις θα ταξινοµούνται και θα εξετάζονται από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών. 

Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται εντός της περιόδου των δύο µηνών, θα απορρίπτονται αυτόµατα. 

(α) από τα πιο παλαιά σε ηλικία οχήµατα που πληρούν τα κριτήρια του σχεδίου και που δηλώνονται προς απόσυρση για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α, 
(β) µε βάση την ηµεροµηνία και χρόνο (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο) υποβολής της αίτησης για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήµατος – Χορηγία Β. 

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται χωρίς να απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία για την απόκτηση ή/και εγγραφή από τον αιτητή του καινούργιου οχήµατος που θα εγγραφεί επ’ ονόµατι του. Για την καταβολή της χορηγίας όµως, τα στοιχεία αυτά θα είναι απαραίτητα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 πιο κάτω. 

Οι αιτητές θα ενηµερώνονται γραπτώς για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης τους καθώς και για τους λόγους απόρριψης. 

Η έγκριση για την καταβολή χορηγίας θα ισχύει για περίοδο 7 µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης. Μετά την περίοδο των 7 µηνών, αιτήσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν για την καταβολή της χορηγίας θα θεωρούνται άκυρες. 

∆ιαδικασία Καταβολής Χορηγίας 

Αιτητής του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α και επιθυµεί την καταβολή της χορηγίας, θα πρέπει να παραδώσει το προς απόσυρση όχηµα που αναφέρεται στην αίτηση του σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως αυτή καθορίζεται στον περί των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόµο του 2003 και να παραλάβει Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο εκδίδεται από την αδειοδοτηµένη εγκατάσταση,  και εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του

Πιστοποιητικού Καταστροφής να υποβάλει, σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών, το έντυπο ΤΟΜ 98 .
 (ι)     την έγκριση για την καταβολή της χορηγίας του παρόντος Σχεδίου, 
 (ιι)     το Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήµατος, 
 (ιιι)     τα στοιχεία εγγραφής του καινούργιου οχήµατος (αντίγραφα Πιστοποιητικού Εγγραφής και Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης ΕΚ, 
 (ιv)     γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών για την υποβολή της αίτησης και την καταβολή της χορηγίας στον αιτητή (όπου εφαρµόζεται), 
 (v)     αντίγραφο της Άδειας Παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ALIEN) ή του ∆ιαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση που αυτός δεν είναι κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας, 
 (vι)     συµπληρωµένο το Έντυπο FIMAS, για να καταβληθεί η χορηγία µέσω τραπεζικού εµβάσµατος 

>>>Διαβάστε επίσης - Πότε θα γίνει δοκιμή του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών<<<

Αιτητής του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί για  Προώθηση Ηλεκτρικού Οχήματος και επιθυμεί την καταβολή της χορηγίας
(α)     την έγκριση για την καταβολή της χορηγίας του παρόντος Σχεδίου, 
(β)     τα στοιχεία εγγραφής του καινούργιου οχήµατος  και αντίγραφο του τιµολογίου αγοράς του οχήµατος, 
(γ)     γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών για την υποβολή της αίτησης και την καταβολή της χορηγίας στον αιτητή 
(δ)     αντίγραφο της Άδειας Παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ALIEN) ή του ∆ιαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση που αυτός δεν είναι κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας, 
(ε)     συµπληρωµένο το Έντυπο FIMAS, για να καταβληθεί η χορηγία µέσω τραπεζικού εµβάσµατος στον δηλωµένο στο εν λόγω έντυπο τραπεζικό λογαριασμό. 
 

Ευαγόρας Προκοπίου