Θες να αγοράσεις αυτοκίνητο; Επανέρχεται το σχέδιο επιχορήγησης

Σύμφωνα με πληροφορίες της Brief, το Υπ. Μεταφορών θα επαναφέρει το σχέδιο επιχορήγησης για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες που κατέχει η Brief, το σχέδιο χορηγίας για αγορά ηλεκτρικού οχήματος του Υπουργείου Μεταφορών το οποίο είχε ακυρωθεί τον Ιούλιο του 2020, επιστρέφει. Πληροφορία την οποία επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα μας και αρμόδια πηγή

>>> Διαβάστε επίσης: Με ένα κλικ θα βλέπεις αν το όχημα που θα αγοράσεις είχε ατύχημα <<<

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο με όλες τις λεπτομέρειες και «όλα είναι ρευστά», όπως χαρακτηριστικά μας ειπώθηκε, αυτό αναμένεται πως θα αφορά τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικού οχήματος, είτε καινούργιου, είτε μεταχειρισμένου μέχρι κάποιας συγκεκριμένης ηλικίας. 

Παράλληλα, σε αντίθεση με το πρώτο σχέδιο και λόγω του μεγάλου αριθμών αιτήσεων (σ.σ. 1086) που είχαν υποβληθεί στο πρώτο σχέδιο, το κονδύλι που θα αποδεσμευτεί θα ενισχυθεί σε σχέση με το 2020 (σ.σ. το συνολικό ποσό της τότε χορηγίας ήταν ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ), ώστε να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων, ενώ παράλληλα στην επιχορήγηση - όπως όλα δείχνουν - θα προστεθεί και η αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος μέχρι τριών ετών

Να σημειώσουμε επίσης, πως στο σχέδιο δεν αποκλείεται να προστεθεί και η επιχορήγηση για απόσυρση παλαιού οχήματος και αγορά καινούργιου, εντούτοις μέχρι στιγμής ο σχεδιασμός αφορά μόνο την χορηγία για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. 

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την επαναφορά του σχεδίου αυτό τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2021

Να υπενθυμίσουμε πως το πρώτο σχέδιο για επιχορήγηση αγοράς αυτοκινήτου είχε ακυρωθεί τον Ιούλιο του 2020, μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων στην οικονομία, δεν προβλεπόταν η αποδέσμευση του σχετικού κονδυλίου.  

Ποια ήταν τα κριτήρια και το ποσό χορηγίας ανά κατηγορία στο Σχέδιο που είχε ακυρωθεί 

Αν και αναμένεται – όπως αναφέραμε και πιο πάνω – πως θα υπάρξουν αλλαγές, παραθέτουμε πιο κάτω – ενδεικτικά - τις κατηγορίες και τα κριτήρια του πρώτου σχεδίου το οποίο είχε ακυρωθεί: 

Οι κατηγορίες και το ποσό της χορηγίας για κάθε κατηγορία καθορίζονταν στο σχέδιο του 2020 ως ακολούθως:

(α) Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α – Ποσό χορηγίας €2.000

Η Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία A, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί για απόσυρση οχήματος που καθορίζεται στην Παράγραφο 3 πιο κάτω (Κριτήρια Σχεδίου) με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου οχήματος κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραμμένου επ’ ονόματι του, νοουμένου ότι:

(ι) έχει εκδοθεί για το καινούργιο όχημα που θα εγγραφεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ στο οποίο αναγράφεται, στο σημείο 47 αυτού, η ένδειξη «Euro 6AD» ή μεταγενέστερη ή αντίστοιχη ένδειξη όπως η ένδειξη αυτή καθορίζεται στο Προσάρτημα 6 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1347, και

(ιι) ο κυβισμός του κινητήρα του καινούργιου οχήματος που θα εγγραφεί (ο αριθμός που καταγράφεται, σε κυβικά εκατοστά (cm3), στο σημείο 25 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ), είναι μικρότερος ή ίσος των 1.800 κυβικών εκατοστών (cm3), και

(ιιι) η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 WLTP (ο αριθμός που καταγράφεται, σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/km), ως «Συνδυασμένος» (Combined), στο σημείο 49.4 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ) του καινούργιου οχήματος που θα εγγραφεί, είναι μικρότερη ή ίση των 160 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (gr/Km).

(β) Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β – Ποσό χορηγίας €5.000

Η Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου αυθεντικά ηλεκτρικού οχήματος («pure electric») κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραμμένου επ’ ονόματι του, νοουμένου ότι η τιμή αγοράς του καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει τα €40.000. 

Σημειώνεται επεξηγηματικά ότι δεν απαιτείται απόσυρση παλιού οχήματος για να εγκριθεί χορηγία για την κατηγορία αυτή.

Τα κριτήρια που έπρεπε να πληρούνται για να θεωρείται μία αίτηση έγκυρη προς εξέταση, είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο αιτητής πρέπει:
(i) 
να είναι φυσικό πρόσωπο,
(ii) κατά την ημερομηνία της υποβολής των εντύπων για την καταβολή της χορηγίας (παράγραφος 6 πιο κάτω) να είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α).

(β) Το όχημα που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) πρέπει:
(i) να είναι κατηγορίας Μ1 ή Ν1, δηλαδή:

  • Κατηγορία Μ1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά προσώπων, έχουν τουλάχιστο τέσσερεις τροχούς και περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες με 4 τροχούς.
  • Κατηγορία Ν1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα μικτού φορτίου που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους,

(ii) να είναι ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των δεκαπέντε ετών, τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, και

(iii) να ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου για τα τελευταία δέκα συνεχή χρόνια από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, και

(iv) να υπάρχει για αυτό εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας κατά την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων ή, να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο δυνάμει του άρθρου 5Β του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων, και

(v) να μην έχει ακυρωμένη εγγραφή την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο.

 
17323