Δείτε τα στοιχεία και τις θέσεις που υπάρχουν

To ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 01/19’ ψάχνει για «Αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 8 των  περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι 2018 τα οποία  χρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ»

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 16/09/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (η «Επιτροπή») διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 8 των  περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι 2018.

Η Επιτροπή θα αγοράζει υπηρεσίες από υποψήφιους ανάδοχους με βάση τη σειρά κατάταξης, την ειδικότητα και διαθεσιμότητα τους στον τελικό κατάλογο δικαιούχων που θα καταρτιστεί στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Η ανάθεση θα γίνεται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ανάγκες της Επιτροπής ανά ειδικότητα για κάθε προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών. Οι ανάδοχοι που θα παρέχουν υπηρεσίες θα τυγχάνουν σχετικής εκπαίδευσης. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας διαδικτυακής υπηρεσίας - βλέπε  Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι προϋποθέσεις Συμμετοχής και κριτήρια βαθμολόγησης των υποψηφίων καθορίζονται αναλυτικά στα επίσημα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού τα οποία κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μελετήσει πριν την υποβολή αίτησης. Τα κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά για προκαταρτική ενημέρωση. Νοείται ότι σε περίπτωση σύγκρουσης των πιο κάτω πληροφοριών με τα επίσημα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού, υπερισχύουν τα δεύτερα.

  • Να είναι φυσικά πρόσωπα και πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή  οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι να διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και να έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.
  • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), ως άνεργοι, η οποία εγγραφή να βρίσκεται σε ισχύ κατά την προηγούμενη ημερομηνία της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.
  • Να κατέχουν πιστοποιημένη τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (τελευταία ισχύουσα έκδοση).Να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο
  • Να πληρούν τις Ακαδημαϊκές Απαιτήσεις τίτλων σπουδών/πτυχίων σε μία (1) τουλάχιστον από τις επιλεγμένες ειδικότητες πιο κάτω:

        Κατηγορία [Α]

            Α.1       Μηχανολογική Μηχανική

            Α.2       Μηχανική Παραγωγής

            Α.3       Πολιτική Μηχανική

            Α.4       Αρχιτεκτονική

            Α.5       Ενεργειακή Μηχανική

            Α.6       Μηχανική Περιβάλλοντος

            Α.7       Ηλεκτρονική Μηχανική

            Α.8       Ηλεκτρολογική Μηχανική

            Α.9       Χημική Μηχανική

            Α.10       Μηχανική Πληροφορικής

       Κατηγορία [Β]

            Β.1       Λογιστική

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ (2) κατηγορίες ειδικοτήτων (Α,Β) του Πίνακα Επιλεγμένων Ειδικοτήτων, και ΜΟΝΟ σε ΜΙΑ (1) ειδικότητα ανά κατηγορία, νοουμένου ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις Κατηγορίες ειδικοτήτων Α και Β του Πίνακα Επιλεγμένων Ειδικοτήτων) δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου με βασικό Πτυχίο (τουλάχιστον 3-ετούς πανεπιστημιακής φοίτησης) στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια βαθμολόγησης υποψηφίων  και σύμφωνα με τις διαδικασίες/πρόνοιες που καθορίζονται στα επίσημα έγγραφα του Διαγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος κατάταξης δικαιούχων.
Η διάρκεια ισχύος του «καταλόγου δικαιούχων» ορίζεται η περίοδος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία που ο κατάλογος καθίσταται οριστικός. Η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα ανανέωσης της διάρκειας ισχύος του «καταλόγου Δικαιούχων» για ακόμη δώδεκα (12) μήνες.