Τι χρειάζονται οι φοιτητές για δωρεάν σίτηση στην Ελλάδα

Πως θα εξασφαλίσετε το απαραίτητο πιστοποιητικό

H Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) ανακοινώνει ότι, από τις 10/8/2020 θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Απορίας σε Κύπριους Φοιτητές που φοιτούν σε Δημόσιο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δικαιούχος Πιστοποιητικού απορίας είναι φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Παιδί οικογένειας της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα με βάση τη Δήλωση Εισοδήματος που υποβλήθηκε οριστικά μέσω του συστήματος TAXISnet του Τμήματος Φορολογίας, για τα ακαθάριστα εισοδήματα των γονέων, δεν υπερβαίνει τις:

€23.500 για την  οικογένεια με ένα εξαρτώμενο παιδί,
€27.000 για την οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά, και
€27.800 αν τα δύο παιδιά φοιτούν σε ξεχωριστές πόλεις ή χώρες.


>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

(β) Παιδί το οποίο μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του, βρισκόταν υπό τη Νομική Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,

(γ) Παιδί οικογένειας που λαμβάνει Δημόσιο Βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

(δ) Παιδί οικογένειας με τρία παιδιά και άνω, που λαμβάνει επίδομα τέκνου την ημέρα υποβολής της αίτησης,

(ε) Εξαρτώμενος με βάση τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο,

(στ) Παιδί εγκλωβισμένων,

(ζ) Παιδί Ελληνοποντίων

Ο Φοιτητής πτυχιακού και μεταπτυχιακού  επιπέδου όλων των Τμημάτων Δημόσιων Ανώτερων και Ανώτατων Ιδρυμάτων της Ελλάδας δικαιούται Πιστοποιητικό Απορίας μέχρι πέντε χρόνια όταν η φοίτηση είναι τετραετής, μέχρι έξι χρόνια όταν η φοίτηση είναι πενταετής και μέχρι επτά χρόνια όταν η φοίτηση είναι εξαετής.

Με το Πιστοποιητικό Απορίας παρέχεται δωρεάν σίτιση στον δικαιούχο  στις φοιτητικές εστίες της Ελλάδας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο έντυπο Π.Α.5 το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy  (κάτω από την κατηγορία: Έντυπα/Αιτήσεις). Σημειώνεται ότι οι αιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε να τυπώσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση εκ των προτέρων καθώς δεν διατίθενται προτυπωμένες αιτήσεις.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, στη διεύθυνση Τεύκρου 6, 1066 – Λευκωσία ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.). Εναλλακτικά, οι αιτητές μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους μέσω συστημένου ταχυδρομείου στη πιο κάτω διεύθυνση:

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τ.Θ. 25686

1311, Λευκωσία

Οι αιτητές παρακαλούνται όπως φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής/βεβαίωση παραλαβής για τουλάχιστο ένα χρόνο από την ημέρα αποστολής/υποβολής της αίτησης, σε περίπτωση που αυτή ζητηθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται θα ταχυδρομούνται στην διεύθυνση που δηλώνει ο αιτητής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτητής θα λαμβάνει επιστολή απόρριψης. 

 
24338