Τι συζητά σήμερα (04/10) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Πλούσια και σήμερα (04/10) η ατζέντα συζήτησης της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής

Η ημερήσια διάταξη της επιτροπής Οικονομικών (04/10) περιλαμβάνει εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου, συζήτηση κατ’  άρθρον καθώς και επί της αρχής για νομοσχέδια, αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων αλλά και αποπαγοποίησεις θέσεων στο Δημόσιο, διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση και τέλος συζήτηση και λήψη τελικών αποφάσεων συζήτηση και λήψη τελικών αποφάσεων επί νομοσχεδίων

Πιο συγκεκριμένα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θέτει σήμερα επί τάπητος:   

Α' Νομοθετική Εργασία - Συζήτηση για νομοσχέδια και νόμους:

- Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.
- Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021.
- Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
- Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
- Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
- Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2021.
- Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων για:

- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  – Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
- Υπουργείο Εξωτερικών.
- Υπουργείο Εσωτερικών.

Αποπαγοποιήσεις θέσεων για: 

- Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
- Δικαστική Υπηρεσία.

Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση:

- Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2021.
- Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020.

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:

- Ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021.
- Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2021.
- Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Δείτε ΕΔΩ αυτού της ημερήσιας διάταξης της επιτροπής Οικονομικών

 
23634