Τι συζητά σήμερα (12/9) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

>>> UPD: 16.000 εργαζόμενοι στο νέο συνταξιοδοτικό του Δημόσιου <<<

Τα Νομοσχέδια για εισαγωγή επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων εξετάζει μεταξύ άλλων σήμερα Δευτέρα (12/9) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα εξετάσει τον περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και  του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022. (Αρ. Φακ. 23.01.063.093-2022).

>>> Διαβάστε αυτούσια την ατζέντα της Επιτροπής <<<

Το νομοσχέδιο προνοεί θέσπιση νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για τους υπάλληλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το οποίο θα διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά).

Επίσης, θα συζητήσει τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. (Αρ. Φακ. 23.01.063.094-2022) .

>>>  BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

Το νομοσχέδιο προνοεί κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2021 για τα μέλη του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων και για τα μέλη των σχεδίων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι όμοια με αυτό, καθώς και επανένταξη στο υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων των υπηρετούντων νεοεισερχόμενων δικαστών, με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2011. (Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ ΕΔΩ).

Την Επιτροπή θα απασχολήσει επίσης ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 που αφορά την αποτελεσματικότερη εφαρμογή επιμέρους διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά και ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 που αφορά τροποποίηση ούτως ώστε υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο το οποίο αγοράζει ακατέργαστα και ημιακετέργαστα πολύτιμα μέταλλα να αποδίδει ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. 

Παράλληλα η Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει τις αποδεσμεύσεις κονδυλίων για Υπουργείο Δικαιοσύνης και για το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Υπουργείο Εξωτερικών και Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου έχουν ζητήσει εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.

Τέλος, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών θα τοποθετηθούν για τελική απόφαση για 3 θέματα που αφορούν:

  • Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. (Αναστολή επιβολής πρόσθετου φόρου και τόκου για συγκεκριμένη φορολογική περίοδο με την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας για την εν λόγω φορολογική περίοδο σε τρεις ισόποσες δόσεις)
  • Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. [Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).]
  • Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. [Τροποποίηση του περί Ελεγκτών Νόμου, ώστε οι διατάξεις αυτού που αφορούν στη συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου και στον διορισμό γενικού διευθυντή της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος να συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.]
 
23577