Τι συζητά σήμερα (27/9) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Με πλούσια ατζέντα και σήμερα συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Η ημερήσια διάταξη της επιτροπής Οικονομικών (27/09) περιλαμβάνει εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου, συζήτηση κατ’  άρθρον καθώς και επί της αρχής για νομοσχέδια, αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων αλλά και αποπαγοποίησεις θέσεων στο Δημόσιο, διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση και τέλος συζήτηση και λήψη τελικών αποφάσεων συζήτηση και λήψη τελικών αποφάσεων επί νομοσχεδίων

Πιο συγκεκριμένα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θέτει σήμερα επί τάπητος:  

Α' Νομοθετική Εργασία - Συζήτηση για νομοσχέδια και νόμους:

- Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για  Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2021.
- Ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021. 
- Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2021.
- Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
- Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
- Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
- Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και  Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)  Νόμος  του 2021.
- Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων για:

- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Περιβάλλοντος
- Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας.
- Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
- Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Αποπαγοποιήσεις θέσεων για: 

- Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. -Τμήμα Δημοσίων Έργων.
- Υπουργείο Εξωτερικών
- Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
- Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβούλευση επί τροπολογιών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια προς ψήφιση:

- Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών  Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
- Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021


Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:

- Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2021.
- Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
- Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
- Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος του 2021.
 

 
21619