Τι συζητά σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής / Τι θα συζητήσει

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Με πλούσια ατζέντα συνέρχεται σήμερα (8/3) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα θέσει στο μικροσκόπιο της 13 συνολικά νομοσχέδια, εκ των οποίων τα 7 είναι για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, όπως επίσης και 12 αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και 2 αιτήματα για αποπαγοποίηση θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συνεδρία της Επιτροπής είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου και προβλέπεται πως θα διαρκέσει γύρω στις 4 ώρες.

Η νομοθετική εργασία
Σε ό,τι αφορά τη νομοθετική εργασία, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα θέσει στο μικροσκόπιο της τον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως για το 2021, ο οποίος παρουσιάζει έλλειμμα €250.000 και το οποίο θα καλυφθεί από τα ταμειακά του διαθέσιμα ισόποσου ύψους, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στο €1 εκατομμύριο και €1.3 εκατ. αντίστοιχα.

Ακολούθως, η Επιτροπή θα συζητήσει 7 νομοσχέδια για εναρμόνιση αντίστοιχων νομοθεσιών με τις Οδηγίες 2019/878/ΕΕ και 2019/879/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου και της Οδηγίας 2019/879/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, θα συζητηθεί η πρόταση νόμου («ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019», που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, Άριστος Δαμιανού και Ανδρέας Καυκαλιάς, η οποία αποσκοπεί στη διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση και ανέγερση κατοικιών, καθώς και των τριών προτάσεων νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, για παράταση της ημερομηνίας υποβολής φορολογικής δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και καταβολής προσωρινής φορολογίας.

Η νομοθετική εργασία θα κλείσει με τη συζήτηση επί της αρχής για τον «περί της Διάλυσης του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης (Καταργητικός) Νόμος του 2021», σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση του «περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμου» και η μεταφορά οποιονδήποτε στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και αποθεματικών του Ταμείου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Αποδέσμευση κονδυλίων και αποπαγοποίηση θέσεων
Μετά το πέρας της νομοθετικής εργασίας, η Κ.Ε. Οικονομικών θα εξετάσει 12 αιτήματα για αποδέσμευση κονδυλίων συνολικού ύψους €13.610.088, για κάλυψη διαφόρων αναγκών και κυρίως για αγορά υπηρεσιών, πληρωμή ενοικίων και κάλυψη μισθοδοσίας συνεργατών Υπουργών, και τα οποία προέρχονται από: 

 • Υπουργείο Οικονομικών – €4.808.928
 • Βουλή – €625.000
 • Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού – €85.050
 • Υπουργείο Εσωτερικών – €43.333
 • Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας – €135.500
 • Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού – €113.150
 • Δικαστική Υπηρεσία – €240.330
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης – €1.075.434
 • Υπουργείο Μεταφορών – €4.000.000
 • Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής – €73.334
 • Υφυπουργείο Ναυτιλίας – €697.029
 • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – €1.716.000

Επιπρόσθετα, η Κ.Ε. Οικονομικών θα εξετάσει και 2 αιτήματα για αποπαγοποίηση 5 θέσεων, τα οποία προέρχονται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας – 4 θέσεις [1 θέση Αρχιεπιστάτη – Κλίμακα Α8(ii), 1 θέση Βοηθού Αρχιεπιστάτη – Κλίμακα Α5-7(i), 1 θέση Επιστάτη – Κλίμακα Α4 – 5 – 6(i) και 1 θέση Λογιστικού Λειτουργού Α – Κλίμακα 8 – 9 (i)] και από τον Δήμο Έγκωμης [1 θέση Γραμματειακού Λειτουργού (θέση Προαγωγής)].

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Άλλα θέματα
Πέραν των πιο πάνω, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών θα διαβουλευτούν επί των προτεινόμενων τροπολογιών για τον «περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020» και θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις σε σχέση με τα εξής νομοσχέδια:

 • «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2021 Νόμος του 2021»,
 • «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2021 Νόμος του 2021»,
 • «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Εθνικού CSIRT του 2021 Νόμος του 2021»,
 • «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020»,
 • «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020» και
 • «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».
   
Μάριος Αδάμου
 
14788