Τμήμα Κτηματολογίου: Αλλαγή με τη Δήλωση Τύπου Ν. 270

Αφορά τη Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου

Στο πλαίσιο της άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού, το Τμήμα Κτηματολογίου  και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι, έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση του Τύπου Ν. 270, που αφορά τη Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου, σύμφωνα με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, αρ. 9/1965.

Από τις 2 Απριλίου 2022, ο νέος Τύπος Ν. 270 θα εκδίδεται σε μορφή/μέγεθος Α4 και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τον πιο πάνω Τύπο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και να καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμπλήρωση αυτού.

Επιπρόσθετα, ο νέος Τύπος Ν. 270 (μορφή/ μέγεθος Α4) θα  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 και ως εκ τούτου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα της χειρόγραφης συμπλήρωσης αυτού.  Από τις 2 Ιανουαρίου 2023, θα επιτρέπεται μόνο η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εν λόγω Τύπου.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τη Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος ΕΔΩ.

 
20927