Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €71 εκατ. για το 2022

Ρεκόρ νέου δανεισμού €2,1 δισ. - Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 4.0%.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022 παρουσίασε σήμερα Δευτέρα 20/2 η Τράπεζα Κύπρου. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται ώς πολύ θετικά αφού υπερβαίνουν τους στόχους και επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Τράπεζα Κύπρο κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €71 εκατ. για το έτος 2022 έναντι €30 εκατ. για το έτος 2021. Τα κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ανέρχονται σε €188 εκατ.

Ταυτόχρονα κατέγραψε σημαντική αύξηση καταθέσεων σε €19.0 δις, αύξηση 8% από την αρχή τυ 2022. Παράλληλα επιτεύχθηκε μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 4.0%.

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων:

Ρεκόρ νέου δανεισμού

 • €2,1 δισ. νέου δανεισμού το 2022.
 • Αύξηση 17% σε σχέση με το 2021.
 • 41% του μεριδίου της αγοράς στα δάνεια.

Αναθεωρημένοι χρηματοοικονομικοί στόχοι για το 2023:

 • Αυξάνει σημαντικά τον στόχο για ROTE το 2023.
 • Ο επικαιροποιημένος στόχος ROTE για το 2023 είναι >13% σε σχέση με τον στόχο Νοεμβρίου που ήταν ROTE > 10%.
 • Δημιουργία αξίας για τους μετόχους και επιστροφή σε ουσιαστικές διανομές μερισμάτων από το 2023 και μετά, με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών και των συνθηκών της αγοράς.

Αναλυτικότερα, τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022:

Yψηλότερη επίδοση της κυπριακής οικονομίας σε σχέση με την ευρωζώνη

 • Οικονομική ανάπτυξη ύψους 4.4%1  το δ’ τρίμηνο 2022, και αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης ύψους περίπου 3.0%1 για το 2023, σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.
 • Ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €2.1 δις., αυξημένος κατά 17% σε ετήσια βάση.
 • Xαρτοφυλάκιο καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €9.6 δις. αυξημένο κατά 3% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή ανάπτυξη κερδοφορίας από οργανικές δραστηριότητες

 • Καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €370 εκατ., αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων €136 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 53% σε τριμηνιαία βάση.
 • Συνολικά λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 49%, μειωμένος κατά 11 ε.μ. σε ετήσια βάση.
 • Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €188 εκατ., αυξημένα κατά 107% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την αύξηση των επιτοκίων.
 • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €80 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2022 έναντι ζημιάς ύψους €59 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2022, η οποία περιλάμβανε μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους €101 εκατ. από το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ).
 • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €71 εκατ. για το έτος 2022 έναντι €30 εκατ. για το έτος 2021.   Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία  και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους 11.3% για το έτος 2022 και 19.1% για το δ’ τρίμηνο 2022.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα

 • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.4%4 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 20.6%.
 • Καταθέσεις ύψους €19.0 δις, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.
 • Ισχυρή θέση ρευστότητας με €7.6 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ, σε ευνοϊκή θέση για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 4.0%

 • Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 4.0% (1.3% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 8.4 ε.μ. σε ετήσια βάση.
 • Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στο 69%. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 44 μ.β..
 • Ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ ύψους €0.6 δις (Helix 3) τον Νοέμβριο 2022.
 • Καλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων.

Διαβάστε πιο κατώ την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκου Νικολάου:

«Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 που ανακοινώνουμε σήμερα, ξεπερνούν τους στόχους μας και επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου με καλά διαφοροποιημένα έσοδα, ενώ τα έξοδα παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Τα κέρδη μετά τη φορολογία πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ανήλθαν σε €188 εκατ., και έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αντιστοιχούν σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ύψους 11.3%.

Η κυπριακή οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική και σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη, παρά τις προκλήσεις που επικρατούν στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 4.4% κατά το δ’ τρίμηνο και αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 3.0% το 2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία χορηγώντας ρεκόρ νέων δανείων ύψους €2.1 δις το 2022, αυξημένα κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Το χαρτοφυλάκιο μας εξυπηρετούμενων δανείων (μετά από προβλέψεις) ύψους €9.6 δις αυξήθηκε κατά 3% το 2022. Έχουν τεθεί ισχυρά θεμέλια στο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, τοποθετώντας το έτσι σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων.

Κατά το 2022, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €699 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €318 εκατ., αυξημένα κατά 62% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €370 εκατ., αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εκ των οποίων €136 εκατ. το δ’ τρίμηνο. Τα μη επιτοκιακά μας έσοδα για το 2022 περιλάμβαναν αυξημένα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, καθώς και εξαιρετικά υψηλά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, με συνολική συνεισφορά ύψους 47% στο σύνολο των εσόδων.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1%, καθώς οι ενέργειες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας εντός του έτους, υπερκάλυψαν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστος προς έσοδα, αναπροσαρμοσμένος για τα ειδικά τέλη και άλλες εισφορές, μειώθηκε σε 49%, βελτιωμένος κατά 11 ε.μ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. H χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 44 μ.β. παρέμεινε εντός των στόχων μας, αντικατοπτρίζοντας την καλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν κέρδη ύψους €71 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, το οποίο αντικατοπτρίζει το σημαντικό μη επαναλαμβανόμενο κόστος το οποίο αναγνωρίσαμε νωρίτερα μέσα στο έτος, για το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού.

Τον Νοέμβριο 2022, ολοκληρώσαμε το Project Helix 3 και ΜΕΔ ύψους περίπου €550 εκατ., αποαναγνωρίστηκαν από τον ισολογισμό μας. Μαζί με την περαιτέρω οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €360 εκατ., το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ανήλθε σε 4% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, επιτυγχάνοντας τον στόχο μας για μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια κάτω από 5%.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20.6% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 15.4%, με μεταβατικές διατάξεις. Η ρευστότητά μας παραμένει ισχυρή και ως εκ τούτου οι καταθέσεις μετρητών μας με την ΕΚΤ (εξαιρουμένης της χρηματοδότησης από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ύψους €2.0 δις), ανήλθαν σε €7.6 δις, με την Τράπεζα να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα κατά το τρίμηνο, αλλά  αυξημένες κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και ανήλθαν σε €19.0 δις.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ισχυρή επίδοση, αναβαθμίζουμε σήμερα τον στόχο μας για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) βασίζεται στην ευνοϊκή μας θέση στις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, στη ) για το 2023 σε πάνω από 13% (από πάνω από 10%), θέτοντας τις βάσεις για να ξεκινήσουμε ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων. Η αναβάθμιση του στόχου μας για την Απόδοσησημαντική συνεισφορά των μη επιτοκιακών εσόδων διατηρώντας παράλληλα τα έξοδα υπό περιορισμό, στο υγιές δανειακό χαρτοφυλάκιο και στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση».