Υπ. Υγείας: Ψάχνει φοιτητές για δουλειά με €6,5 την ώρα

Τι αφορά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Υγείας – Ψάχνει φοιτητές ή/και πτυχιούχους

Με διαγωνισμό προχωρά το Υπουργείο Υγείας και αφορά τον την αγορά διοικητικών υγειονομικών υπηρεσιών από φοιτητές ή και πτυχιούχους για σκοπούς συντονισμού των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες. 

>>> Ψάχνει προσωπικό ο ΟΚΥπΥ / €4.300 τον μήνα ο μισθός <<<

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ζητείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προσωρινής διάρκειας στην ομάδα συντονισμού Ιατρείων Δημοσίας Υγείας, με εκτίμηση κόστους του διαγωνισμού ανέρχεται στις €187.200,00, ενώ η αποζημίωση των Φοιτητών/Πτυχιούχων για την απασχόληση στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας στο κέντρο συντονισμού του Υπουργείου Υγείας αντιστοιχεί σε €6,5 ανά ώρα απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα υποβάλουν ενδιαφέρον, θα κληθούν άμεσα για υπογραφή σχετικής Συμφωνίας – Σύμβασης, μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τέλη χαρτοσήμανσης της σύμβασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Όπως σημειώνεται σε περίπτωση που υποβληθούν πέραν των απαιτούμενων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, θα γίνει κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.