Υπηρ. Ενέργειας:Καλεί για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

Να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών καλεί τους ενδιαφερόμενους η Υπηρεσία Ενέργειας

Οσα νομικά πρόσωπα επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, ώστε να δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, θα πρέπει δυνάμει να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Αρχή που είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας οι αιτητές πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη τέλους εγγραφής, κατάλογο ενεργειακών ελεγκτών που εργοδοτεί το νομικό πρόσωπο και αντίστοιχες άδειες που έχουν χορηγηθεί μαζί με τους αριθμούς μητρώου και πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας ή της εμπορικής επωνυμίας ή πιστοποιητικό εγγραφής ιδρύματος.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζονται οι ποινές που προνοούνται δυνάμει του Νόμου σε περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης, ιδίως ως προς τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων ή/και εκτέλεση καθηκόντων ενεργειακού ελεγκτή από πρόσωπα που δεν κατέχουν ισχύουσα άδεια.

Διευκρινίζεται ότι είναι αντίθετη με τις πρόνοιες της νομοθεσίας η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων ή/και εκτέλεση καθηκόντων ενεργειακού ελεγκτή από νομικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών ως νομικά πρόσωπα, παρά μόνο εργοδοτούν αδειούχους ενεργειακούς ελεγκτές που κατέχουν άδεια ενεργειακού ελεγκτή ως φυσικά πρόσωπα,.

ΚΥΠΕ

 
22472