ΥΠΟΙΚ: 3 βήματα για μείωση του κόστους των χρεώσεων των τραπεζών

Τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών στην σημερινή Συνεδρία της Επιτροπής για τις χρεώσεις των Τραπεζών

Ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 2017 (Ν.64(Ι)/2017), εξέδωσε Διατάγματα, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή στις 2/11/2020, σχετικά με τον καθορισμό εύλογων τελών για λογαριασμούς με βασικά χαρακτηριστικά. 

>>>Δείτε ακόμη:

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Πετρίδης θέλησε να υπενθυμίσει ότι ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος είναι εναρμονιστικός και θεσπίζει μεταξύ άλλων κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών, που χρεώνονται στους καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα) για λογαριασμούς πληρωμών (ΛΠ). Επίσης, ο Νόμος στοχεύει στη χρηματοοικονομική ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ΛΠ με βασικά χαρακτηριστικά με εύλογα τέλη, στο πλαίσιο διαφάνειας.

Πριν την έκδοση των διαταγμάτων, προστίθεται, προηγήθηκε εκπόνηση μελέτης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου.  Η μελέτη έλαβε υπόψη τα εθνικά επίπεδα εισοδήματος, τα μέσα τέλη που χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών καθώς και πρακτικές άλλων κρατών μελών. 

Τα σχετικά Διατάγματα συνεχίζουν να ισχύουν και προνοούν τα ακόλουθα:

(α)     Τον καθορισμό ενός ανώτατου τέλους ύψους €36 ετησίως σε ένα Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά (ΛΠΒΧ) ανά καταναλωτή, χωρίς περιορισμό πράξεων για τις πλείστες των υπηρεσιών (άνοιγμα, λειτουργία και κλείσιμο λογαριασμού καθώς και κατάθεση χρηματικών ποσών) καθώς και ένα ελάχιστο αριθμό πράξεων, που ανέρχεται στις 100 το χρόνο, για τις υπόλοιπες υπηρεσίες πληρωμών (άμεσες χρεώσεις, πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας κλπ.) και οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ποσά ανά συναλλαγή κάτω των €5.000. 

(β)     Τη μηδενική χρέωση ως προς την ανάληψη χρημάτων από ATM εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτου Τράπεζας.

(γ)     Τη μηδενική χρέωση για τον ελάχιστο αριθμό πράξεων, για τις οποίες τα ΑΠΙ θα καταλογίζουν μόνο εύλογα τέλη σε όλους του Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Τα Διατάγματα διασφαλίζουν εύλογες χρεώσεις για τις πλείστες τραπεζικές υπηρεσίες, που παρέχονται στους καταναλωτές. 

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Το κοινό καλείται όπως επικοινωνήσει με τα πιστωτικά του ιδρύματα για τον καθορισμό του βασικού λογαριασμού (ΛΠΒΧ), έτσι ώστε να επωφεληθούν των προνοιών των Διαταγμάτων, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει.

Υπενθυμίζεται ότι έκαστος καταναλωτής/πελάτης μπορεί να καθορίσει ένα βασικό λογαριασμό (ΛΠΒΧ) ανεξαρτήτου του αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζεται. Ο βασικός λογαριασμός (ΛΠΒΧ) μπορεί να είναι και κοινός λογαριασμός, αλλά δεν μπορεί να είναι λογαριασμός ο οποίος είναι συνδεδεμένος με οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση (π.χ. όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό, πιστωτική κάρτα κλπ.).

Σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, εκτός των βασικών λογαριασμών (ΛΠΒΧ), οι άλλες χρεώσεις των τραπεζών εναπόκεινται στην πολιτική του κάθε πιστωτικού ιδρύματος και ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στον καθορισμό τους.  

Ο λόγος που το κοινοτικό κεκτημένο και κατ’ επέκταση η εθνική νομοθεσία επιτρέπουν την παρέμβαση του ΥΟ για τον καθορισμό εύλογων τελών μόνο για τους ΛΠΒΧ είναι ακριβώς γιατί στοχεύει στην εξάλειψη του οικονομικού αποκλεισμού των πολιτών της ΕΕ και στην παροχή σε όλους τους καταναλωτές του δικαιώματος απόκτησης λογαριασμού πληρωμών, ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας και τόπου διαμονής. 

Ως Υπουργείο Οικονομικών έχουμε δημιουργήσει ειδική σελίδα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όπου παρουσιάζονται οι χρεώσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Τα τρια βήματα για μείωση του κόστους των χρεώσεων των τραπεζών

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα πρακτικά βήματα, τα οποία θα μπορούν να ακολουθήσουν οι πελάτες των Τραπεζών, για να μειώσουν το κόστος τους ως προς τις χρεώσεις για τις τραπεζικές υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού λογαριασμών μέσω των οποίων πραγματοποιούν οι πελάτες των τραπεζών τις συναλλαγές τους έχει σαν αποτέλεσμα και υψηλότερο κόστος. Ως εκ τούτου, καλώ τους πελάτες των τραπεζών να χρησιμοποιούν έναν βασικό λογαριασμό για την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους, έτσι ώστε να μειώσουν τις χρεώσεις που θα καταβάλλουν.

Επίσης, οι οποιεσδήποτε πληρωμές, ιδίως σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ωφέλειας, καλώ να γίνονται μέσω του πιο πάνω βασικού λογαριασμού, έτσι ώστε ουσιαστικά να ελαχιστοποιηθούν οι οποιεσδήποτε χρεώσεις.

Όσον αφορά στους ευάλωτους καταναλωτές, τους καλώ όπως χρησιμοποιούν για τις βασικές τους συναλλαγές τον λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται ο μισθός τους / σύνταξη ή οποιαδήποτε επιδόματα, έτσι ώστε να είναι δικαιούχοι των μηδενικών χρεώσεων.

 
20076