ΥΠΟΙΚ: Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στα επιτόκια τραπεζών

ΥΠΟΙΚ:Σημαντικό για μείωση ΜΕΔ ένα νομικό πλαίσιο για εξωδικαστικούς πλειστηριασμούς παράλληλα με πλαίσιο αφερεγγυότητας

Σε σχέση με τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι το νέο πλαίσιο εκποιήσεων, όπως αυτό ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων τον Αύγουστο του 2019, παρέχει τη δυνατότητα εξωδικαστικής προσφυγής / έφεσης των  δανειοληπτών με Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο (Χ.Ε) για εξέταση παραπόνων τους κατά πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, υπερχρεώσεις και παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Σε περίπτωση που ο Επίτροπος διαπιστώσει παραβίαση εκ μέρους του πιστωτή του υπό αναφορά κώδικα για τις αναδιαρθρώσεις, ο δανειολήπτης θα δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο, το οποίο θα εκδίδει άμεσα διάταγμα για αναστολή της εκποίησης της ενυπόθηκης κατοικίας του ή της επαγγελματικής του στέγης. Επίσης, περιλαμβάνει πρόσθετο λόγο προσφυγής στο Δικαστήριο στην περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα αρνήθηκε να προσέλθει ή δεν προσήλθε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείου.

Το Υπουργείο Οικονομικών για σκοπούς διαχείρισης των ΜΕΧ έχει εκπονήσει από το 2019 τρία ειδικά Σχέδια, το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ και το Σχέδιο Διαχείρισης Καθυστερημένων / Ληγμένων / Τερματισμένων Δανείων που παραχωρήθηκαν μέσω του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Περαιτέρω, αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τελευταίου εξ αυτών, του Σχεδίου Ενοικίου έναντι Δόσης, το οποίο στοχεύει τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες, ανεξαρτήτως εάν υπέβαλαν ή όχι αίτηση στα προαναφερόμενα Σχέδια, ενώ καλύπτει και τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στα προαναφερθέντα Σχέδια αλλά κρίθηκαν ως μη βιώσιμοι.

Σε σχέση με τη συνεχή αύξηση των δανειστικών επιτοκίων, το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να εμπλακεί στην επιτοκιακή πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων και στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Χαιρετίζει, όμως, την εξαγγελία από την ΚΕΔΙΠΕΣ του Σχεδίου Επιδότησης Τόκων, το οποίο απευθύνεται σε χρεώστες που δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δανείων τους και των οποίων οι δανειακές συμβάσεις φέρουν βασικό επιτόκιο συνδεδεμένο με το επιτόκιο κύριων πράξεων αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, το οποίο με 6 διαδοχικές αυξήσεις αυξήθηκε συνολικά κατά 350 μονάδες βάσης (3,50%) σε σχέση με τον Ιούνιο 2022.

Η απόφαση της ΚΕΔΙΠΕΣ για επιστροφή τόκων, έτσι ώστε το ύψος της χρέωσης για το έτος να ισοδυναμεί με χρεωστικό επιτόκιο 3,50% σε στεγαστικά δάνεια και 4% σε όλα τα υπόλοιπα δάνεια άλλου σκοπού, θα καλύψει το 44% περίπου του ποσού που οι χρεώστες θα έπρεπε να χρεωθούν.

Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό στις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που δημιουργήθηκαν από τις επιπτώσεις του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των αναδιαρθρωμένων δανείων των ήδη επιβαρυμένων νοικοκυριών.

Επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στις προσπάθειες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωσυστήματος καθώς και για βελτίωση της διαχείρισης των ΜΕΧ στην οικονομία.

Επαναλαμβάνει τη βαρύτητα που δίνουν οι διεθνείς Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας, στο υπό αναφορά θέμα και την εντατικοποίηση της προσπάθειας που χρειάζεται να γίνει. Όλοι οι Οίκοι θέτουν ως βασικό κριτήριο για αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας την περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ σε βιώσιμα επίπεδα.

Τονίζει, τέλος, την τεράστια σημασία ενός σταθερού νομικού πλαισίου, το οποίο θα διέπει τους εξωδικαστικούς πλειστηριασμούς, παράλληλα με την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου αφερεγγυότητας, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των ΜΕΧ καθώς και της προστασίας των καταθετών.

 
24975