ΥΠΟΙΚ: Φοροαπαλλαγή για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις

Διεύρυνση της υφιστάμενης απαλλαγής για επένδυση σε εγκεκριμένες Μικρές, Μεσαίες Καινοτόμες επιχειρήσεις και εταιρείες

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία στις 21 Ιουνίου, 2022, ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, ώστε η υφιστάμενη φορολογική απαλλαγή για ποσό επένδυσης σε εγκεκριμένη Μικρή και Μεσαία Καινοτόμα επιχείρηση να διευρυνθεί και για εταιρικούς επενδυτές πέραν των φυσικών προσώπων, όπως σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχειτκή ανακοίνωση. 

Το νομοσχέδιο, προστίθεται, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ενότητα 3.2 «Ενισχυμένη Έρευνα και Καινοτομία» όπου στοχεύεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο αποτελεί ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Περαιτέρω με το εν λόγω νομοσχέδιο ολοκληρώνεται το πακέτο των φορολογικών μέτρων του Σχεδίου Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, όπως έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2021. 

Το προτεινόμενο πλαίσιο, αναφέρεται πως έχει διαμορφωθεί μετά από σειρά διαβουλεύσεων και μετά από απόφαση έγκρισης που λήφθηκε από τη Γενική Διεύθυνση  Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το φορολογικό πλεονέκτημα θα υπολογίζεται ως το 30% του ποσού που επενδύεται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο σε εγκεκριμένη Μικρή και Μεσαία καινοτόμα επιχείρηση, νοουμένου ότι  η έκπτωση αυτή δεν θα υπερβεί του 50% του φορολογητέου εισοδήματος του νομικού προσώπου και δεν θα υπερβεί το ποσό των €150.000. 
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης του υπό αναφορά πλαισίου θα είναι η 14η ημέρα Φεβρουαρίου, 2022, ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αυτό θα κατατεθεί στη ΒτΑ για μελέτη και ψήφιση.
 

 
24350