Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Ελληνική Τράπεζα - Λεπτομέρειες

Όλες οι πληροφορίες για τις κενές θέσεις στην Ελληνική Τράπεζα

Κενές θέσεις εργασίας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα η Ελληνική Τράπεζα αναζητά:

 • Quality Assurance Automated Test Engineer
 • Software Engineer Back-End
 • Analyst/Programmer (Middleware Platform)|
 • Analyst/Programmer (Web Banking)
 • IT Governance Specialis

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Λεπτομέρειες για τις θέσεις 

 •  Quality Assurance Automated Test Engineer

Hellenic Bank Public Company Limited, one of the leading Financial Institutions in Cyprus, is seeking to recruit a Quality Assurance (QA) Automated Test Engineer at the OmniChannel & Customer Experience Department.

We are re-inventing our approach to digital banking to breed innovation and quickly take features from the drawing board, to our customers who need them most.

We are looking for a highly motivated Engineer to join our new Development Team with a passion for building and deploying robust, scalable and extendible software. The team will be working in an agile fashion on a greenfield project poised to bolster our online offering, while maintaining a strong focus on automated testing and continuous delivery.

The QA Automated Test Engineer will be responsible for working within the Scrum Team, alongside Software Developers to build and maintain an automated test suite with a constantly evolving set of end-to-end integration tests to ensure product quality. Through this and any other means necessary the QA Automated Test Engineer must help identify and report system malfunctions/bugs in accordance to set quality standards and business needs.

Main Responsibilities

 • Review and analyse business and system specifications
 • Collaborate with Product Owners and the Development Team to ensure the quality of a feature
 • Build/Maintain an automated test suite
 • Create and execute test cases (manual or automated) and analyse results
 • Conduct tests across systems, browsers and devices for Web and Mobile
 • Create logs to document testing phases and defects
 • Report bugs and errors to the Development Team
 • Report defects and assists in troubleshooting
 • Conduct post-release/post-implementation testing
 • Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle
 • Plan, create and manage the overall Quality Planning strategy
 • Identify key KPIs for product quality
 • Prepare and present reports and metrics to Senior Management

Candidate Profile

 • Undergraduate or postgraduate degree in Computer Science, Software Engineering or in a related field
 • Demonstrated experience as a Quality Assurance Automated Test Engineer or a Developer
 • Experience in writing clear, concise and comprehensive test plans and test cases
 • Hands-on experience in automated testing tools
 • Experience in performance and/or security testing will be considered an advantage
 • Ability to document and troubleshoot errors
 • Working knowledge of test management software
 • Familiarity in Agile frameworks and regression testing
 • Analytical mind and problem-solving aptitude
 • Ability to perform well in a fast-paced environment
 • Attentive to detail, methodical, diligent
 • Excellent written and verbal communication skills with the ability to interact on a technical and non-technical level with stakeholders
 • Fluency in Greek and English, both verbal and written

Information
All applications will be reviewed and assessed and only the shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Applicants who have submitted an application to Hellenic Bank in the past and meet the requirements of the above position must fill a new application.

Deadline for submitting applications: 31st of December 2019

All applications will be handled in strict confidence.

For additional information, please contact the Recruitment Team on the following telephone number: 22500005.

 • Software Engineer Back-End 

Hellenic Bank Public Company Limited, one of the leading Financial Institutions in Cyprus, is seeking to recruit a Software Engineer Back-End at the OmniChannel & Customer Experience Department.

We are re-inventing our approach to digital banking to breed innovation and quickly take features from the drawing board, to our customers who need them most.

We are looking for a highly motivated Engineer to join our new Development Team with a passion for building & deploying robust, scalable and extendible software. The team will be working in an agile fashion on a greenfield project poised to bolster our online offering, while maintaining a strong focus on automated testing and continuous delivery.

The Software Engineer Back-End will be responsible for the design and implementation of server-side logic that will integrate user-facing elements with the core platforms of the Bank. A solid understanding of software architecture principles is required to help design end-to-end system flows that will lay the foundations of a scalable, performant and reliable platform.

Main Responsibilities

 • Integrate user-facing elements developed by Software Engineers Front-End with server-side logic
 • Architect end-to-end system flows
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Optimise the application for maximum speed and scalability
 • Implement security and data protection
 • Design and implement data storage solutions
 • Participate in the entire application lifecycle, focusing on coding and debugging
 • Gather and address technical and design requirements
 • Liaise with Developers, Designers and System Administrators to identify new features
 • Stay up-to-date with emerging technologies

Candidate Profile

 • Undergraduate or postgraduate degree in Computer Science or in a related field
 • At least 4 years of professional experience in Software Development
 • Demonstrated work experience using Java 8, Spring Boot, Hibernate, Rest APIs, microservices, design patterns and TDD
 • Strong understanding of design/architecture
 • Experience using open source frameworks/tools, such as Struts, Hibernate, Spring, Apache Camel, Maven, Ant, Subversion, Git, xUnit, etc.
 • Proficient knowledge of Agile, Scrum, or XP
 • Experience in relational databases and enterprise application servers
 • Analytical mind and problem-solving aptitude
 • Ability to perform well in a fast-paced environment
 • Attentive to detail, methodical, diligent

Information
All applications will be reviewed and assessed and only the shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Applicants who have submitted an application to Hellenic Bank in the past and meet the requirements of the above position must fill a new application.

Deadline for submitting applications: 31st of December 2019

All applications will be handled in strict confidence.For additional information, please contact the Recruitment Team on the following telephone number: 22500005.

 • Analyst/Programmer (Middleware Platform)|

Hellenic Bank Public Company Limited, one of the leading Financial Institutions in Cyprus, is seeking to recruit an Analyst/Programmer for the Systems Development – Middleware Team of the Information Technology Department.

Main Responsibilities

 • Develop, modify and maintain web services and flows through the Bank’s ESB (enterprise service bus). Monitor the operation of assigned web services and flows and respond to problems by diagnosing and correcting errors in logic and coding
 • Review user requirements and needs for new web services and flows and perform analysis, design, implementation, installation and training related to any new APIs developed
 • Analyse and plan APIs based on business specifications and plan implementation tasks
 • Develop databases, programs and procedures necessary to integrate and/or implement any flows through the Bank’s ESB
 • Test flows and APIs fully to determine operational reliability
 • Provide technical documentation of the APIs developed conforming to the Bank’s policies
 • Provide technical advice and support to users; this includes creating ad-hoc reports, data analysis and correction, training and problem solving
 • Work in a team and under the direction of team leaders for more complex projects
 • Occasionally guide or oversee the work of other technical staff.

Candidate Profile

 • Undergraduate degree in Computer Science or in a related field
 • Postgraduate degree in Computer Science or in a related field will be considered an advantage
 • At least 2 years of professional experience in a related position
 • Knowledge of the following development tools:
  - Experience with API Development
  - C#, VB.NET, or Java
  - Microsoft SQL Server, or another DBMS
  - RESTful services
  - XML and JSON
 • Knowledge of and experience in the following will be considered an advantage:
  - IBM Integration Bus (IIB)
  - Eclipse development environment
  - Agile development environment
  - IBM MQ
  - Visual Studio
  - Crystal Reports or other reporting tools
  - JavaScript/jQuery
  - HTML, CSS
 • Analytical mind and problem-solving aptitude
 • Attentive to detail, methodical, diligent
 • Excellent written and verbal communication skills with the ability to communicate on a technical and non-technical level
 • Fluency in Greek and English, both verbal and written 

Information
All applications will be reviewed and assessed and only the shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Applicants who have submitted an application to Hellenic Bank in the past and meet the requirements of the above position must fill a new application.

Deadline for submitting applications: 27th of December 2019

All applications will be handled in strict confidence.

For additional information, please contact the Recruitment Team on the following telephone number: 22500005.

 

 • Analyst/Programmer (Web Banking)

Hellenic Bank Public Company Limited, one of the leading Financial Institutions in Cyprus, is seeking to recruit an Analyst/Programmer for the Web Banking - Website Team of the Information Technology Department. 

Main Responsibilities

 • Develop, modify and maintain assigned software. Monitor the operation of assigned software and respond to problems by diagnosing and correcting errors in logic and coding
 • Review user requirements and the needs for new software and perform analysis, design, implementation, installation and training related to new software developed
 • Analyse and design systems based on business specifications. Document system design and establish an implementation plan
 • Design and document systems based on system analysis results
 • Develop databases, programs and procedures necessary to integrate and/or implement the system
 • Test system fully to determine its operational reliability
 • Provide technical documentation of the software developed conforming to the Bank’s policies
 • Provide technical advice and support to users; this includes creating ad-hoc reports, data analysis and correction, training and problem solving 
 • Work in a team and under the direction of team leaders for more complex projects

Candidate Profile

 • Undergraduate degree in Computer Science or in a related field
 • Postgraduate degree in Computer Science or in a related field will be considered an advantage
 • At least 1 year of professional experience in a related position
 •  Knowledge of the following development tools:
  - HTML5 programming language
  - Java Script language/JQuery
  - AJAX
  - CSS
  - Java
  - Angular JS
  - Web Services Development
  - SQL Programming language
  - Oracle Programming
 • Knowledge of and experience in the following will be considered an advantage:
  - Spring Framework
  - ASP.NET using C#
  - Project Management Methodologies
  - System Development Life Cycle (hands on experience)
 • Analytical mind and problem-solving aptitude
 • Attentive to detail, methodical, diligent
 • Excellent written and verbal communication skills with the ability to communicate on a technical and non-technical level
 • Fluency in Greek and English, both verbal and written 

Information
All applications will be reviewed and assessed and only the shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Applicants who have submitted an application to Hellenic Bank in the past and meet the requirements of the above position must fill a new application.

Deadline for submitting applications: 3rd of January 2020

All applications will be handled in strict confidence.For additional information, please contact the Recruitment Team on the following telephone number: 22500005.

 •  IT Governance Specialist

Hellenic Bank Public Company Limited, one of the leading Financial Institutions in Cyprus, is seeking to recruit an IT Covernance Specialist for the IT Governance & Planning team of the Information Technology Department.

The IT Governance & Planning team, amongst others, is responsible to deliver qualitative IT services with confidence (i.e. securely and in line with regulatory requirements), improve IT speed and agility, streamline IT operations, while at the same time aim in reducing overall IT support costs (i.e. more proactive approach to problem-solving, maximise availability, reliability and security of IT Services), as well as improve IT project portfolio alignment through proper demand management.

Main Responsibilities

 • Design, develop and improve IT processes
 • Administer IT Service Management (ITSM) platform
 • Analyse ITSM platform-related demands and develop requested features and flows (using scripting (Javascript) if necessary)
 • Resolve ITSM platform-related incidents
 • Fulfil ITSM platform-related service requests
 • Perform Root Cause Analysis (RCA) for major incidents and plan and follow up actions for permanent resolution

Candidate Profile

 • Undergraduate degree in Information Technology or in a related field
 • Postgraduate degree in Information Technology or in a related field will be considered an advantage
 • Experience in designing and developing workflows for IT processes using relevant tools
 • Scripting experience
 • Knowledge of and experience in the following will be considered an advantage: 
  - Javascript
  - ITIL framework
  - IT Service Management platforms/tools
 • Analytical thinking, yet being able to see the bigger picture 
 • Demonstrated problem-solving skills (e.g. performing RCAs for IT incidents)
 • Ability to handle multiple tasks and deliver within tight deadlines 
 • Excellent communication skills, with the ability to interact on a technical and non-technical level 
 • Fluency in Greek and English, both verbal and written 

Information
All applications will be reviewed and assessed and only the shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Applicants who have submitted an application to Hellenic Bank in the past and meet the requirements of the above position must fill a new application.

Deadline for submitting applications: 7th of January 2020

All applications will be handled in strict confidence.

For additional information, please contact the Recruitment Team on the following telephone number: 22500005.

 

 
264
Thumbnail