Στα €300 εκ. το πλεόνασμα το 2022, από έλλειμμα €465 εκ. το 2021

Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος 2022

Τα αυξημένα έσοδα από άμεση φορολογία κατά €357 εκατομμύρια το 2022 και από έμμεση φορολογία κατά €407 εκ., σε σύγκριση με το 2021, οδήγησε σε πλεόνασμα €300 εκ. από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αντιστρέφοντας το έλλειμμα €465 εκ. που καταγράφηκε το 2021, σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος 2022 η οποία κατατέθηκε στις 31 Μαρτίου του 2023 στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το συνολικό ύψος του δανεισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2022, εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού, μειώθηκε κατά €769 εκ. σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2021, υποχωρώντας στα €22,73 δισεκατομμύρια.  

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η Δημοσιονομική Έκθεση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εντός της προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς που καθορίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας στις 23 Μαρτίου 2023 και, μέσω πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2023.

Αναφέρει επίσης ότι η Δημοσιονομική Έκθεση περιλαμβάνει παρουσίαση των εσόδων και δαπανών που είχαν περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2022, σε σύγκριση με τα πραγματικά έσοδα και δαπάνες που αναγνωρίστηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πιστώσεων.

>>>>Διαβάστε επίσης: Βουλή & Κυβέρνηση: Κάνουν αλχημείες με το ΦΠΑ στην Α’ Κατοικία<<<<

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, κατά το 2022, τα έσοδα από δαπάνες για λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ξεπέρασαν τις αντίστοιχες δαπάνες.
Τα συνολικά έσοδα για το 2022 από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €8 δις, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες ανήλθαν σε περίπου €7,7 δις με το πλεόνασμα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες να ανέρχεται σε €300 εκ. (2021: Έλλειμμα €465 εκ.).

Μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών δαπανών για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε €156 εκ. (2021: Καθαρές εκροές €904 εκ.).

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλήψεις και αποπληρωμές δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2022, προέκυψαν καθαρές εκροές ύψους €898 εκ. (2021: Καθαρές εκροές €1.548 εκ.).

Αναφέρει ότι η αντιστροφή του ελλείμματος από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες του 2021 σε πλεόνασμα (2022: Καθαρές εισροές €300 εκ., 2021: Καθαρές εκροές €465 εκ.), οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από άμεση φορολογία τα οποία ανήλθαν το 2022 σε €3.016 εκ., σε σύγκριση με €2.659 εκ. το 2021 και έμμεση φορολογία που ανήλθαν το 2022 σε €3.579 εκ., σε σύγκριση με €3.172 εκ. το 2021).

Σημειώνει ότι η κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι η φορολογία (€6.594 εκ.), η οποία αποτελεί το 82,4% των εσόδων από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες.
Αντίστοιχα, το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους, είναι οι μεταβιβάσεις (€3.376 εκ.) και οι δαπάνες προσωπικού, συντάξεις και φιλοδωρήματα (€2.906 εκ.).

Οι μεταβιβάσεις αφορούν κυρίως χορηγίες και συνεισφορές του κράτους σε διάφορους οργανισμούς (Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς κλπ.) και φυσικά πρόσωπα (κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του κράτους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και της χορηγίας του τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας).

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, τα έσοδα από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κατά το έτος 2022 ανήλθαν σε €1,216 δις. (2021: €1,591 δις.) ενώ οι δαπάνες ανήλθαν σε €1,958 δις. (2021: €2,235 δις.)

Τέλος, αναφέρει ότι το συνολικό ύψος του δανεισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2022, εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €9.743 εκ. (2021: €9.290 εκ.), ανήλθε σε €22.730 εκ. σε σύγκριση με €23.499 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, από τα οποία τα €21.487 εκ. είναι δάνεια εξωτερικού (2021: €21.455 εκ.).

ΚΥΠΕ