Διάταγμα: «Κλείδωσε» η απόφαση για τα 10 άτομα στα τραπέζια

Δείτε αυτούσιο το νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα (17/6) το νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, αναφορικά με τις νέες χαλαρώσεις που αποφάσισε χθες (16/5) το Υπουργικό Συμβούλιο. 

>>> Διαβάστε αυτούσιο το νεό Διάταγμα εδώ <<<

Ακολουθεί το νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας:

Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 25) του 2021.
 
2.1 Ο Κανονισμός 2.2(μ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2021, διαγράφεται και καταργείται.
2.2 Η υποπαράγραφος (ii) του Κανονισμού 2.2(ωζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2021, τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «οκτώ (8)» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη φράση «δέκα (10)».

2.3 Η υποπαράγραφος (ii) του Κανονισμού 2.2(ωη) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2021, τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «οκτώ (8)» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη φράσης «δέκα (10)».

2.4 Ο Κανονισμός 2.1(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 24) του 2021, τροποποιείται: (α) με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) αυτού, (β) με την προσθήκη της λέξης «και» στο τέλος της υποπαραγράφου (iii) αυτού, και (γ) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iv), αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iii):

«(iv) ναυτικών ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υπό όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του,».

2.5 Ο Κανονισμός 2.17 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2021, τροποποιείται ως ακολούθως:

(i) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αυτοπεριορισμό» (έβδομη γραμμή), της φράσης «ή υποχρεωτικό περιορισμό», και (ii) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αυτοπεριορισμό» (δωδέκατη γραμμή), της φράσης «ή υποχρεωτικό περιορισμό».

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 
23538