Δικηγόροι - Αλλαγές για τον ΠΔΣ, αλλαγές και για εκλογές

Eνώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών πρόταση νόμου που τροποποιεί τον Περί Δικηγόρων Νόμο

Αλλαγές προωθούνται τόσο στις εκλογές, όσο και σε άλλες διατάξεις Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων και Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με πρόταση νόμου που τέθηκε προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, αλλαγές προωθούνται τόσο στις εκλογές του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αφού με τη νέα πρόταση νόμου θα μπορούν να στήνονται κάλπες και στις άλλες επαρχίες και όχι μόνο στη Λευκωσία όπως ισχύει σήμερα, (σ.σ. αν τελικά ψηφιστεί δεν θα ισχύει για τις επικείμενες εκλογές), όσο και στις διαδικασίες των τακτικών γενικών συνελεύσεων, αλλά και αλλαγή στον αριθμό των παρόντων στις συνελεύσεις για σκοπούς απαρτίας, ενώ παράλληλα και αύξηση των δικηγόρων που θα πρέπει να αιτηθούν γραπτώς σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης ώστε να πραγματοποιηθεί

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση σκοπός της πρότασης νόμου είναι: 

Α/ Να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκλιση και τη διεξαγωγή των τακτικών συνελεύσεων των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με τη διαγραφή αναχρονιστικών αναφορών και την τροποποίηση του απαιτούμενου αριθμού παρόντων στις συνελεύσεις αυτές για σκοπούς απαρτίας. 

Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με την πρόταση νόμου «απαρτία» θα θεωρείται όταν 40 τουλάχιστον μέλη του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου παρίστανται αυτοπροσώπως. Σήμερα ισχύει πως «o πλησιέστερoς αριθμός πρoς τo έvα τέταρτo τωv μελώv πoυ κλήθηκαv αv είvαι παρόvτες απoτελεί απαρτία».

Β/ Να αυξηθεί ο αριθμός δικηγόρων που πρέπει να αιτηθεί γραπτώς τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για να δημιουργηθεί υποχρέωση στο Συμβούλιο αυτού να συγκαλέσεις τέτοια συνέλευση. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται όπως ο αριθμός των δικηγόρων που πρέπει να αιτηθούν γραπτώς τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης αυξάνεται από 75 που ισχύει σήμερα, σε 400

Να υπενθυμίσουμε πως σήμερα τo Συμβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ δύvαται, όταv θεωρεί αυτό σκόπιμo, και oφείλει, με γραπτή αίτηση πρoς τo Γραμματέα από 75 τoυλάχιστo δικηγόρoυς πoυ ασκoύv τo επάγγελμα η oπoία κατατίθεται στo γραφείo τoυ Συμβoυλίoυ, vα καλεί έκτακτη γεvική συvέλευση τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ.

Γ/ Να διαγραφούν διατάξεις που προβλέπουν για τη συμμετοχή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ως αναπληρωτής του Γενικού Εισαγγελέα στις διαδικασίες της τακτικής γενικής συνέλευσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
 

Χαράλαμπος Ζάκος
 
16062
Thumbnail