Ελεγκτική: Διερεύνησε καταγγελίες στην παροχή νερού σε σφαγείο

Επίσης διερεύνησε καταγγελίες που αφορούν σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Τις καταγγελίες που αφορούν στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, διερεύνησε η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδίδοντας σήμερα την Έκθεση της με τα ευρήματα και τις συστάσεις.
 
Δεδομένου ότι η Έκθεση αφορά σφαγείο για το οποίο έχει διοριστεί Ερευνητική Επιτροπή με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο, αυτή θα διαβιβαστεί στην εν λόγω Επιτροπή για υποβοήθηση του έργου της.
 
Σύμφωνα με τη Έκθεση της Υπηρεσίας, το 2012 και 2013, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) εξέδωσε άδεια ανόρυξης γεώτρησης και άδεια υδροληψίας, αντίστοιχα, για τη γεώτρηση που ανήκει στην οικογένεια του ιδιοκτήτη της Εταιρείας και από την οποία προμηθεύεται νερό η Εταιρεία και στη συνέχεια ενέκρινε την αύξηση της μέγιστης ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Και όλα αυτά, σύμφωνα με την Έκθεση, παρά το γεγονός ότι είχε καταδειχτεί επανειλημμένα το πρόβλημα της υπεράντλησης του υδροφορέα της περιοχής και της συνεχιζόμενης, σύμφωνα με τους ελέγχους του ΤΑΥ, άντλησης νερού από την εν λόγω γεώτρηση και ακόμη μίας, που βρισκόταν στο ίδιο τεμάχιο, πέραν της μέγιστης συνολικής ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας
 
Επίσης, το Τμήμα εξέδωσε το 2012 άδεια υδροληψίας για άλλη γεώτρηση, που είχε εκμισθωθεί στην Εταιρεία, παρά το γεγονός ότι δύο χρόνια προηγουμένως είχε εκφράσει για το θέμα αυτό αρνητικές απόψεις προς τον Έπαρχο, λόγω του ότι η γεώτρηση βρίσκεται σε περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ως «ευρισκόμενη σε κίνδυνο» ή ως «υπεραντλούμενη».
 
Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η δεύτερη επισήμανση είναι η σημαντική υπέρβαση της μέγιστης ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού των γεωτρήσεων που προμηθευόταν νερό η Εταιρεία, κατά παράβαση των όρων υδροληψίας των υπό αναφορά γεωτρήσεων και της εν ισχύι νομοθεσίας.

Η Υπηρεσία κατέγραψε επίσης μη λήψη των μέτρων που προνοούνται από τη νομοθεσία κατά της Εταιρείας και των άλλων ιδιοκτητών των γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθεύεται ή προμηθευόταν νερό στο παρελθόν η Εταιρεία, παρά τη σοβαρότητα και τη μεγάλη χρονική διάρκεια που διενεργούνταν οι παρανομίες π.χ. υπέρβαση ετήσιου μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου άντλησης νερού, λειτουργία γεώτρησης χωρίς άδεια ή και χωρίς εγκατάσταση υδρομετρητή για την καταγραφή της αντλούμενης ποσότητας.  

Η τέταρτη επισήμανση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορά το γεγονός ότι το Τμήμα προώθησε ενέργειες για τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον ιδιοκτήτη γεώτρησης από την οποία προμηθεύονται νερό οι εταιρείες Α και Β, ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό παρανομίας, σύμφωνα με την οποία είχε τοποθετηθεί και δεύτερη παροχή νερού πριν τον υδρομετρητή και ο υδρομετρητής δεν λειτουργούσε και μετά την αποστολή αιτήματος από την Υπηρεσία μας, για προσκόμιση στοιχείων που αφορούσαν στη λειτουργία των γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθεύεται νερό η Εταιρεία.

Επίσης, διαπίστωσε διενέργεια ελέγχων από το ΤΑΥ σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της τήρησης των όρων των αδειών σε ετήσια βάση, από την ημερομηνία αδειοδότησης και η εξαγωγή κατάλληλων και ορθών συμπερασμάτων για τη νόμιμη λειτουργία των γεωτρήσεων.

Έκτη διαπίστωση αφορά το ότι το Τμήμα δεν επιδείκνυε την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή κατά τη διενέργεια των ελέγχων, ούτε κατέγραφε σε όλες τις περιπτώσεις τα ευρήματα που εντόπιζε.

Ακόμη διαπίστωσε παραλείψεις στη διαδικασία παραχώρησης έγκρισης από το Τμήμα στις αιτήσεις των εταιρειών Α και Β για προμήθεια νερού από το Φράγμα κατά τα έτη 2010 μέχρι 2015 και 2010 μέχρι 2016, αντίστοιχα, καθώς επίσης και στην αρχειοθέτηση των συναφών εγγράφων, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των εγκεκριμένων ποσοτήτων νερού και τυχόν υπερκατανάλωσης.

Στην Έκθεση καταγράφεται, τέλος, η σύσταση όπως το Τμήμα εξετάσει τις υφιστάμενες διαδικασίες και να προωθήσει διορθωτικές ενέργειες για βελτίωση του συστήματος χορήγησης αδειών άντλησης νερού από γεωτρήσεις και παρακολούθησης των όρων αδειοδότησής τους.
 
Η απόφαση για έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων για ανόρυξη και λειτουργία γεωτρήσεων, αναφέρει η Έκθεση, θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από εξέταση της κατάστασης του επηρεαζόμενου υδροφορέα και του ενδεχόμενου επηρεασμού της λειτουργία γειτονικών γεωτρήσεων. Επίσης, να λαμβάνει έγκαιρα, σε όλες τις περιπτώσεις παρανομιών, τα ενδεικνυόμενα μέτρα συμμόρφωσης που προνοούνται από την οικεία νομοθεσία.
 
(ΚΥΠΕ)

 
27351