Η σειρά συστάσεων ΕΥ προς το Υπουργείο Παιδείας

Η ΕΥ συνέστησε όπως το ΥΠΑΝ προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τακτοποίηση των ποσών που εκκρεμούν

Σε σειρά παρατηρήσεων και συστάσεων προέβη η Ελεγκτική Υπηρεσία προς το Υπουργείο Παιδείας στην ειδική της έκθεση με με θέμα «Έλεγχος Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας» την οποία ανέρτησε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Στα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου περιλαμβάνεται πρώτον η παραχώρηση χορηγιών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Σχολικές Εφορείες (ΣΕ), χωρίς να τηρηθεί το καθορισμένο διαδικαστικό πλαίσιο, αναφορικά με τη διαχείριση των χορηγιών που δίδονται σε οργανισμούς που διαθέτουν αποθεματικό, περιλαμβανομένων των τραπεζικών υπολοίπων. Οπως αναφέρεται, "συστήσαμε όπως το ΥΠΑΝ εφαρμόζει τις πρόνοιες των εγκυκλίων του ΓΛ για σκοπούς παραχώρησης κρατικών χορηγιών, καθώς και της σχετικής εγκυκλίου του ΥΟ, ημερ. 8.2.2012, αναφορικά με τη διαχείριση των χορηγιών".

Δεύτερο εύρημα είναι ότι παρατηρήθηκε πως το ΥΠΑΝ δεν προέβαινε σε οποιεσδήποτε ενέργειες, ώστε να διασφαλίζει ότι οι ΣΕ εφαρμόζουν ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο.

Η ΕΥ αναφέρει ότι συνέστησε  όπως το ΥΠΑΝ προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου, αναφορικά με την εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις ΣΕ.

Τρίτο σημείο είναι ότι παρατηρήθηκε ότι παρέμεναν σε εκκρεμότητα, για σειρά ετών, ποσά που κρατούνται από τις πληρωμές προς εργολάβους για κατασκευαστικά έργα. Λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού τέτοιων υπολοίπων και της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση των έργων, δυσχεραίνεται η εξέταση κατά πόσο αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στους εργολάβους ή να μεταφερθούν στα έσοδα του Κράτους, αναφέρεται.

Η ΕΥ συνέστησε όπως το ΥΠΑΝ προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τακτοποίηση των ποσών που εκκρεμούν.

Τέταρτο εύρημα όπως αναφέρεται, είναι ότι διαπιστώθηκαν αδυναμίες και παραλείψεις, όσον αφορά στην παρακολούθηση των καθυστερημένων εσόδων και ειδικά των καθυστερημένων διδάκτρων των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ).

"Υποδείξαμε την ανάγκη εφαρμογής ικανοποιητικού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης των εισπρακτέων ποσών, τα οποία προέρχονται από τις διάφορες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ" αναφέρει η έκθεση της ΕΥ.

Στα γενικά συμπεράσματα αναφέρεται ότι "με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καταλήγουμε στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα: α. ελλιπής συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Εγκυκλίων του ΓΛ και του ΥΟ, που διέπουν την παραχώρηση κρατικών χορηγιών και β. αδυναμίες και παραλείψεις ως προς την παρακολούθηση καθυστερημένων εσόδων, καθώς και την παρακολούθηση και έγκαιρη τακτοποίηση ποσών κρατήσεων σε τμηματικό λογαριασμό καταθέσεων".

Η ΕΥ αναφέρει ως γενικές συστάσεις την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο να διασφαλίζει την τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας, Κανονισμών και εγκυκλίων και προσθέτει ότι "συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε οικονομικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του".

KYΠΕ

 
27752