«Ο διαγωνισμός για Κτηματολογιο διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον»

Αφορά ανέγερση του κτιρίου των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Ο διαγωνισμός για ανέγερση του κτιρίου των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας  από το τμήμα Δημοσίων Έργων  διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων απαντώντας σε δημοσιεύματα και τις θέσεις που εκφράζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

Όπως αναφέρει, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε στις 5 Αυγούστου 2021 σε διαδικασία διαγωνισμού προσφορών για σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου για την ανέγερση του κτηρίου των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην Αγλαντζιά σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο, Ν.73(Ι)/2016. Το Έργο θα υλοποιηθεί με την μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή συντήρηση, με προϋπολογισμό €18.500.000 συν ΦΠΑ και αναμένεται να συμπληρωθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή του Συμβολαίου.

«Η υλοποίηση έργων με τη μέθοδο μελέτης, κατασκευής και 12ετούς συντήρησης εφαρμόζεται και έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια και έχει προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην αποφυγή υπερβάσεων στον προϋπολογισμό καθώς και στον περιορισμό των καθυστερήσεων στη συμπλήρωση των Έργων», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι η διαδικασία του διαγωνισμού θα είναι ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Σημειώνεται επίσης ότι η Κατηγορία του Έργου είναι Οικοδομικό και κατατάσσεται στην Α’ Τάξη, όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

«Ο κος Κωνσταντή, ως φαίνεται από τα λεγόμενα του, συγχύζει τα πραγματικά δεδομένα αφού η συγκεκριμένη διαδικασία διαγωνισμού προσφορών αφορά σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου και όχι αρχιτεκτονικό διαγωνισμό», αναφέρεται.
 
Εκείνο που φαίνεται να ενόχλησε τον κ. Κωνσταντή, προστίθεται, είναι η καινοτομία που εισάχθηκε στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, όπως στο στάδιο υποβολής των Προσφορών, ο κάθε Προσφέρων μεταξύ άλλων καλείται να δηλώσει τρεις (3) Αρχιτέκτονες, έκαστος εκ των οποίων θα πρέπει να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και ο επιτυχών προσφοροδότης, που θα επιλεγεί στη βάση της χαμηλότερης τιμής, θα πρέπει να υποβάλει στον Εργοδότη εντός 2 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης μία (1) αρχιτεκτονική πρόταση σε επίπεδο Προμελέτης, από έκαστο εκ των τριών (3) δηλωθέντων Αρχιτεκτόνων στην Προσφορά του. Στη συνέχεια ο Εργοδότης εφαρμόζοντας τις πρόνοιες και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα έγγραφα των προσφορών θα επιλέξει την μία εκ των τριών προτάσεων με την οποία ο Ανάδοχος θα προχωρήσει με τη υλοποίηση του έργου.

«Όσον αφορά ισχυρισμούς του κ. Κωνσταντή για διάτρητες διαδικασίες και για συνθήκες που δυνατό να ενθαρρύνουν φαινόμενα διαφθοράς, αυτά κρίνονται καθόλα αβάσιμα και ανυπόστατα.

Ο τρόπος προώθησης του πιο πάνω έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων  διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και έγινε σε συνεννόηση και με την συναίνεση των Υπουργείων Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εσωτερικών, του Αν. Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, της αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

 
25242