Παγκύπριες Εξετάσεις: Πότε πρέπει να κατατεθούν οι αιτήσεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) με σχετική ανακο΄νωση αναφέρει ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 θα γίνεται από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020.

Έπιπλέον ξεκαθαρίζει ότι, μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τον υποψήφιο προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 16/3/2020 και ώρα 3:00 μμ.

Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

Διαδικασία υποβολής Αιτήσεων

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (μαθητές/τριες Γ΄ τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών) θα υποβάλουν την αίτησή τους στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) του Σχολείου τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση του κάθε Σχολείου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Νοείται ότι όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 των υποψηφίων της παραγράφου 1.2.1 αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Α.Ν. με θέμα «Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 από τελειόφοιτους μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης», Αρ. Φακ. Υ.Ε.7.2.06.4, ημερομηνίας 13/2/2020.

Απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών

Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ, από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου), με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή στη διεύθυνση:

Υπηρεσία Εξετάσεων,

Ταχ. Θυρίδα: 28777

2082, Στρόβολος, Λευκωσία

Αιτήσεις με ημερομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη από τις 12/3/2020, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 των υποψηφίων των κατηγοριών της παραγράφου 1.2.2 αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Α.Ν. με θέμα «Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 από τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, τελειόφοιτους Ιδιωτικών Σχολείων και απόφοιτους προηγούμενων χρόνων» Αρ. Φακ. Υ.Ε.7.2.06.4, ημερομηνίας 13/2/2020.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής της αίτησής τους που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα της παρούσας ανακοίνωσης.

Υποψήφιοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό.

Υποψήφιοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Υπηρεσία Εξετάσεων,

Ταχ. Θυρίδα: 28777

2082, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή, στην περίπτωση που είναι τελειόφοιτοι, βεβαίωση ατομικών στοιχείων από το Σχολείο τους

γ) Ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) με τα απαραίτητα τέλη για συμμετοχή στις εξετάσεις. Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να αποστείλει και με τηλεομοιότυπο (00357 22311288 ή 00357 22319180) στην Υπηρεσία Εξετάσεων την αίτησή του μέχρι και την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον υποψήφιο, ο οποίος με την υπογραφή του επικυρώνει την ορθότητα των επιλογών του. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Έντυπες Αιτήσεις

Έντυπες Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 διατίθενται από:

α) την Υπηρεσία Εξετάσεων, Τηλ. 22582900,

β) την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), Τηλ. 22800931,

γ) τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας,

δ) τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και

ε) την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, www.moec.gov.cy/ypexams

 Τέλη Εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία καθορίζονται για το 2020 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00. 

Οι υποψήφιοι, τελειόφοιτοι των Δημόσιων Σχολείων, θα καταβάλουν τα τέλη των εξετάσεων στη Γραμματεία του Σχολείου τους και θα προσκομίσουν την απόδειξη κατά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΣΑ.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους από Κύπρο, δηλαδή όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, οι τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και οι τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών θα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) με το ανάλογο ποσό για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους από το εξωτερικό, θα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) με το ανάλογο ποσό για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Η ταχυδρομική επιταγή να εκδίδεται προς: Γενικό Διευθυντή Υ.Π.Π.Α.Ν.

Από τα τέλη εξαιρούνται οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Α.Ν. (Αρ.Φακ.7.2.25.19/5, ημερομηνίας 21/11/2019, ypp10044), μαθητές με οικονομικές ανάγκες, μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων των σχολείων τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020.

Σημειώνεται ότι τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησής τους.

Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (παράγραφος 15 της Αίτησης)

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, θα πρέπει:

να συμπληρώσουν την παράγραφο 15 στην Αίτηση,
να επισυνάψουν, μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 και ειδική έντυπη αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων (Βλ. Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2020, Τόμος Α΄, σελ. 78), προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για διεκδίκηση διευκολύνσεων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020.
Στις περιπτώσεις που θα εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων η παροχή συγκεκριμένων διευκολύνσεων, ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος και οι αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, η οποία και θα μεριμνήσει για την εφαρμογή τους.

Αιτήσεις για Στρατιωτικές Σχολές (παράγραφος 17 της Αίτησης) 

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, αφού συμπληρώσουν την παράγραφο 17 (17-17στ) της Αίτησης, θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας ή να αποστείλουν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, 1432, Λευκωσία (Τηλ. 22807540, 22807787), και όχι αργότερα από τις 13 Μαρτίου 2020, τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υ.Π.Π.Α.Ν.

β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

γ) Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία.

δ) Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.

Τονίζεται ότι, κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει έγκαιρα στο Υπουργείο Άμυνας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας θα αποκλείσει την υποψηφιότητά του/της για συμμετοχή στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτική Σχολή.

Τμήμα Καλών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) και Σχολές/Τμήματα Καλών Τεχνών Ελλάδας

Οι διαδικασίες εξέτασης και διεκδίκησης θέσης στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν περιλαμβάνονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης και διεξαγωγής των Εξετάσεων για εισαγωγή στις πιο πάνω Σχολές/Τμήματα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, θα ανακοινωθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε μεταγενέστερο στάδιο, γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να παρακολουθούν για ενημέρωσή τους την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Διεκδίκηση θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για το έτος 2019, στην κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπάγονται οι απόφοιτοι σχολείων για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει της πιο πάνω οδηγίας, μπορούν να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, με την κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών(αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων Ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εισάγονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ με ξεχωριστή διαδικασία η οποία αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Για παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, οι υποψήφιοι καλούνται να απευθύνονται στον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Σχολείου τους, στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υ.Π.Π.Α.Ν. (Τηλ. 22800931) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 (Πρόγραμμα Εξετάσεων, προϋποθέσεις πρόσβασης, έντυπες αιτήσεις, εξεταστέα ύλη και εξεταστικά δοκίμια) δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2020, που διατίθεται στην αποθήκη του Υ.Π.Π.Α.Ν. στα βιβλιοπωλεία και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

www.moec.gov.cy/ypexams

***Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582900 ή την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο τηλέφωνο 22800931.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, μετά τη μηχανογράφηση και τον έλεγχο των αιτήσεων, θα αποστείλει αντίγραφο του επίσημου μηχανογραφικού δελτίου στους υποψηφίους των πιο πάνω κατηγοριών μόνον.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν παραλάβει ταχυδρομικώς αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου μέχρι την Παρασκευή, 24/4/2020, όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582900.

 
10721
Thumbnail

Την θέση ότι, «η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, έχει οδηγήσει ξανά την Κυπριακή Δημοκρατία προ των πυλών δικαστικής διαδικασίας εναντίον της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη φορά, για τα ‘ανοιχτά εισιτήρια’, τα γνωστά ως κουπόνια», εξέφρασε το μέλος της Γραμματείας του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού.

ad1mobile

Όπως είπε, «για ακόμη μια φορά, η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ φαίνεται να έχει επιδείξει ασύγγνωστη προχειρότητα και ερασιτεχνισμό καθώς η Κομισιόν έχει ξεκινήσει διαδικασία παράβασης, εις βάρος της Κύπρου, γιατί δεν έχει υποστηρίξει τα δικαιώματα των καταναλωτών σχετικά με την πλήρη αποζημίωση από την ακύρωση των αεροπορικών εισιτηρίων».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

ad2mobile

Προφανώς, τόνισε, η κυβέρνηση έχει αγνοήσει και την ειδική σύσταση της Επιτροπής, ημερομηνίας 13ης Μαΐου 2020 για τα κουπόνια, αφού δεν έχει φροντίσει ώστε οι εθνικοί κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια να συνάδουν με την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

«Ως Δημοκρατικό Κόμμα καλούμε την κυβέρνηση, να προχωρήσει εντός του χρονοδιαγράμματος των 2 μηνών που θέτει η Κομισιόν, σε συμμόρφωση ώστε να αποτρέψει την έναρξη δικαστικής διαδικασίας εναντίον της χώρας μας αλλά και να καταθέσει συγκεκριμένη εισήγηση για τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας η οποία μένει πλέον πλήρως εκτεθειμένη», καταλήγει.
 

article 1