Προκήρυξη 4 Διαγωνισμών για Αναδιάρθρωση Υπ. Κοινωνικής Ευημερίας

Όλες οι πληροφορίες για τους Διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των Υπ. Κοινωνικής Ευημερίας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο του Έργου «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και των δράσεων και προγραμμάτων που προωθούνται, ανακοινώνουν την προκήρυξη των πιο κάτω διαγωνισμών με αντικείμενο:

1/ Συμφωνία Πλαίσιο για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο πλαίσιο του Έργου «Αναδιάρθρωση των Yπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», Αρ. Διαγωνισμού ΥΚΕ 4/2020, η οποία αφορά τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο τη δημιουργία μιας αγοράς για υπηρεσίες από επαγγελματίες με ειδικότητες που χρειάζονται για τη λειτουργία της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

Η Συμφωνία Πλαίσιο θα περιλαμβάνει κατάλογο ατόμων ανά ειδικότητα, ανά Επαρχία από τον οποίο θα μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες οι ΥΚΕ όποτε κρίνουν ότι το χρειάζονται  εντός της περιόδου ισχύος της Συμφωνίας, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό ΕΔΩ.

2/ Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών για Παροχή Επαγγελματικής Εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο πλαίσιο του Έργου «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών  Κοινωνικής Ευημερίας», Αρ. Διαγωνισμού ΥΚΕ 3/2020. 

Η Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο τη δημιουργία Αγοράς Υπηρεσιών Επαγγελματικής Εποπτείας για παροχή επαγγελματικής εποπτείας στους λειτουργούς και συντονιστές των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) μέσω επαγγελματικών συνεδριών. Η επαγγελματική εποπτεία θα παρασχεθεί παγκύπρια σε λειτουργούς που επιθυμούν να λάβουν επαγγελματική εποπτεία ή που έχει κριθεί από την Υπηρεσία ότι το έχουν ανάγκη (λόγω κρίσης, έκθεση σε δύσκολες καταστάσεις κ.ά.), όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

3/ Συμφωνία Πλαίσιο για τη Δημιουργία Καταλόγου για την Αγορά Υπηρεσιών από Συνοδούς / Μέντορες για παιδιά και συνοδούς για άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο του Έργου «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών  Κοινωνικής Ευημερίας», Αρ. Διαγωνισμού ΥΚΕ 5/2020. 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η αγορά υπηρεσιών συνοδών / μεντόρων για παιδιά και συνοδών για άτομα με αναπηρίες που διαμένουν στα Κρατικά Ιδρύματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Οι υφιστάμενες ενδεικτικές ανάγκες σε συνοδούς / μέντορες για παιδιά και συνοδούς για ΑΜΕΑ αναλύονται με περισσότερη λεπτομέρεια στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό ΕΔΩ.

4/ Εξασφάλιση Υπηρεσιών Ομάδας Διαχείρισης Έργου Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Αρ. Διαγωνισμού 2/2020. Στο πλαίσιο της Σύμβασης αναμένεται από την ομάδα του Αναδόχου να αναλάβει την διαχείριση του έργου της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και την οργάνωση και παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού όπως έχουν καθοριστεί από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ως περιγράφεται με λεπτομέρεια στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό ΕΔΩ.

Περισσότερη πληροφόρηση για τις δράσεις της Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
 

 
25731