Τι αναφέρει το Άρθρο 139 του Συντάγματος που επικαλείται ο ΠτΔ

Με βάση το Άρθρο 139 του Συντάγματος προσφεύγει ο ΠτΔ στο Ανώτατο για την ακύρωση των διορισμών 4 συνεργάτιδων του

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίαςκ. Γιώργος Σαββίδης, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, καταχώρισε σήμερα (13/1) προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση το Άρθρο 139 του Συντάγματος, με την οποία αμφισβητούνται νομοθετικές ρυθμίσεις που επέφερε η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του περί Προϋπολογισμού του 2022, Νόμου του 2021, Ν. 56(ΙΙ)/2021.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν στο καθεστώς λήξης της θητείας των συνεργατών/συμβούλων της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και της αμοιβής των συμβούλων/συνεργατών σε περίπτωση που αυτοί αποσπούνται από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου, ή υπαλλήλου οργανισμού δημοσίου δικαίου, ή εργοδοτούμενου αορίστου χρόνου που απασχολείται στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η προσφυγή αναδεικνύει σύγκρουση αρμοδιοτήτων λόγω παραβίασης της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών η οποία απορρέει από το Σύνταγμα, παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου (Οδηγία 1999/70/ΕΚ) και αμφισβήτηση εξουσίας λόγω παραβίασης της συνταγματικής αρχής της ελευθερίας του συμβάλλεσθαι και της ίσης μεταχείρισης. 

Τι αναφέρεται στο Άρθρο 139 του Συντάγματος:

1. Tο Aνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον κέκτηται αρμοδιότητα να αποφασίζη οριστικώς και αμετακλήτως επί πάσης προσφυγής αφορώσης σύγκρουσιν ή αμφισβήτησιν εξουσίας ή αρμοδιότητος εγειρομένης μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Κοινοτικών Συνελεύσεων ή εκατέρας αυτών, ως και μεταξύ οιωνδήποτε οργάνων ή αρχών της Δημοκρατίας. H παρούσα όμως διάταξις δεν έχει εφαρμογήν επί των μεταξύ των δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών της Δημοκρατίας συγκρούσεων ή αμφισβητήσεων, αίτινες επιλύονται υπό του Aνωτάτου Δικαστηρίου. O όρος «δικαστήρια ή δικαστικαί αρχαί της Δημοκρατίας» εν τη παρούση παραγράφω δεν περιλαμβάνει το Aνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον.

2. Oσάκις αναφύεται ζήτημα αρμοδιότητος του Aνωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, τούτο, επί οιουδήποτε θέματος, επιλύει πάν ζήτημα της αρμοδιότητός του.

3. H κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου προσφυγή ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου:

(α) υπό του Προέδρου ή του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας, ή

(β) υπό της Bουλής των Aντιπροσώπων, ή

(γ) υπό εκάτερας ή αμφοτέρων των Kοινοτικών Συνελεύσεων, ή

(δ) υπό παντός άλλου οργάνου της Δημοκρατίας ή αρχήν εν τη Δημοκρατία, εφ’ όσον άπαντες οι ανωτέρω είναι ενδιαφερόμενα εν τη συγκρούσει ή τη αμφισβητήσει μέρη.

4. H προσφυγή ασκείται εντός τριάκοντα ημερών, αφ’ ης η εν λόγω εξουσία ή αρμοδιότης αμφισβητείται.

5. Eπί τοιαύτης προσφυγής το Δικαστήριον δύναται να αποφανθή ότι το αντικείμενον της προσφυγής, νόμος ή απόφασις ή πράξις, είναι άκυρον και άνευ οιουδήποτε απολύτως νομικού αποτελέσματος, είτε αφ’ ου χρονικού σημείου η σύγκρουσις εγένετο ή η αμφισβήτησις ηγέρθη, είτε εξ υπαρχής, είτε εν όλω είτε εν μέρει, επί τω λόγω ότι ο τοιούτος νόμος ή πράξις εγένετο ή η απόφασις ελήφθη άνευ εξουσίας ή αρμοδιότητος και εν εκατέρα περιπτώσει το Δικαστήριον δύναται να αποφασίση όσον αφορά την ισχύν οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως γενομένης δυνάμει του τοιούτου νόμου ή αποφάσεως ή πράξεως.

6. H επί τοιαύτης προσφυγής εκδιδομένη απόφασις του Δικαστηρίου κοινοποιείται αμέσως προς πάντα τα ενδιαφερόμενα μέρη και προς τον Πρόεδρον και τον Aντιπρόεδρον της Δημοκρατίας, οίτινες οφείλουσι να δημοσιεύωσι ταύτην παραχρήμα εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

7. Aσκηθείσης τοιαύτης προσφυγής, το Δικαστήριον δύναται να διατάξη την αναστολήν του αντικειμένου της προσφυγής, νόμου ή αποφάσεως ή πράξεως αναλόγως της περιπτώσεως, μέχρις ου αποφανθή το Δικαστήριον η τοιαύτη περί αναστολής απόφασις δημοσιεύεται παραχρήμα εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Τι αφορά το ζήτημα

Να υπενθυμίσουμε πως το ζήτημα αφορά  τροπολογίες που πέρασαν κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού και αφορά την παύση των συνεργάτιδων του, ενώ σε προηγούμενες του δηλώσεις ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε αναφέρει πως δεν θα προχωρήσει αναπομπή αλλά θα προσφύγει στο Ανώτατο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θα υπογράψω τον προϋπολογισμό, αλλά δεν θα απεμπολήσω το δικαίωμα να προσφύγω στο Ανώτατο Δικαστήριο με βάση το 139 για τη σύγκρουση που παρατηρήθηκε, παρατηρείται μέσα από τις αντισυνταγματικές και αυθαίρετες ενέργειες της Βουλής να παρεμβαίνει στην εκτελεστική εξουσία. Το θέμα των συνεργάτιδων είναι θέμα του δικαστηρίου και συνεπώς δεν θέλω να σχολιάσω οτιδήποτε. Δηλαδή οι ίδιες να προσφύγουν και να διεκδικήσουν εκείνα που πρέπει να διεκδικήσουν. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω και με λύπη μου το λέω, είναι πως δεν μπορεί επιλεκτικά να γίνεται αναφορά σε συνεργάτες του Προέδρου όταν υπάρχουν προηγούμενα στην ίδια τη Βουλή και όχι για έναν, αλλά για οκτώ συγκεκριμένα υπαλλήλους. Δεν θέλω περαιτέρω να σχολιάσω, απλά απαιτείται μεγαλύτερη σεμνότητα στους νόμους όπως και στα δικαιώματα των εργαζομένων εκεί και όπου έχουν το δικαίωμα της κατοχύρωσης».

 
27120