Who is Who: Δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου – Δ/ντρια Φαρμ. Υπηρεσιών

Ποια είναι η Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Η Δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου γεννήθηκε στο Λονδίνο.  
Η συνεχής μόρφωσης αποτελεί για την ίδια τρόπο ζωής, όπως επισημαίνει στην Brief και επιβεβαιώνεται από τις σπουδές της, πρώτα στην φαρμακευτική,  έπειτα με την απόκτηση δύο μεταπτυχιακών, στην Κλινική Φαρμακευτική και στη Δημόσια Διοίκηση και το διδακτορικό σε θέματα  Φαρμακοοικονομίας.

Η Δρ Παναγιωτοπούλου Εργάζεται στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας από το 1996 σε διάφορους τομείς, ενώ εαπό τον Δεκέμβριο 2020 ανάλαβε καθήκοντα Αναπληρώτριας Διευθύντριας Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Έχει πτυχίο στην Φαρμακευτική (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 • Κάτοχος Master στην Κλινική Φαρμακευτική (Πανεπιστήμιο Frederick)

 • Κάτοχος Master Δημόσια Διοίκηση  (Cyprus International Institute of Management)

 • PHD σε θέματα  Φαρμακοοικονομίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Διετέλεσε:

 • Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια φαρμάκων στον Τομέα Προσφορών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών

 • Υπεύθυνη του Τομέα Κλινικής Φαρμακευτικής

 • Υπεύθυνη του Τομέα Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κλινικών Δοκιμών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. 

 • Από τον Δεκέμβριο 2020 ανάλαβε καθήκοντα Αναπληρώτριας Διευθύντριας Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Είναι:

 • Πρόεδρος του Συμβουλίου Φαρμακευτικής, 

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, 

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων, 

 • Έφορος του Συμβουλίου Φαρμάκων, μέλος του Συμβουλίου Καλλυντικών και 

 • μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τη δημιουργία και εφαρμογή Πρωτοκόλλων και Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

 •  Η Δρ Παναγιωτοπούλου εκπροσωπεί την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων  (European Medicine Agency Management Board) και ως μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Committee of Medicinal Products for Human Use). 

 • Πέραν από αυτό είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Επικεφαλής των Εθνικών Αρχών αναφορικά με τα Φάρμακα (Heads of Medicines Agencies). 

 • Επιπλέον, εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας σε επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών (UN), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟECD) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕC)  σε θέματα, φαρμακευτικής πολιτικής, προώθησης στην πρόσβαση φαρμάκων, διαχείριση ελλείψεων φαρμάκων καθώς και σε θέματα τιμολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων.

 • Η Δρ Παναγιωτοπούλου έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως εμπειρογνώμονας σε θέματα προσφορών και προμήθειας φαρμάκων. Έχει συμμετάσχει σε πολλές παρουσιάσεις σε διάφορα διεθνή συνέδρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

ψ

-Τι σας ξεκουράζει μετά από μια πιεστική ημέρα;

Η παρέα του συζύγου μου, των παιδιών μου, των φίλων μου αλλά  και του σκύλου μου. Επίσης με ξεκουράζει το περπάτημα στη φύση.

- Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας;

Η ζωγραφική σε λάδι και ακριλικό, είναι κάποια από τα ενδιαφέροντα μου.  Μου αρέσει,  πολύ το διάβασμα ιδιαίτερα μυθιστορήματα αλλά και θέματα φαρμακευτικής πολιτικής.  

- Ποια/ες θεωρείτε ότι ήταν από τις πιο σημαντικές σας ενέργειες στην μέχρι τώρα πορεία σας;

Η συνεχής μόρφωσης αποτελεί για εμένα τρόπο ζωής. Πέραν από αυτό  στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είχα έρθει αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις όπως:  

 • Με την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ολοκληρωτική αλλαγή της νομοθεσίας των Προσφορών, πρωτοστάτησα στην ετοιμασία όλων των πρότυπων εγγράφων όσον αφορά στην όλη διαδικασία των προσφορών για την προμήθεια φαρμάκων. 

 • Εκπρόσωπος  των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών σε 27 προσφυγές με απόφαση για όλες αυτές τις προσφυγές πάντα υπέρ των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

 • Μέλος σε διάφορες επιτροπές αναφορικά με τη διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

 • Προετοιμασία διαδικασιών για την ανάληψη ρόλου ως ‘Χώρα Αναφοράς’ Reference Member State (RMS). Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2020, η Κύπρος έχει αναλάβει το ρόλο του Κράτους Μέλους Αναφοράς σε αποκεντρωμένες διαδικασίες και διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης, εκτελώντας πλήρη επιστημονική αξιολόγηση των αιτήσεων και συμβάλλοντας στην αδειοδότηση και κυκλοφορία των φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

 • Η ανάληψη από την Κύπρο του ρόλου Κράτους Μέλους Αναφοράς αναμένεται να φέρει σημαντικά οφέλη για τις επιτόπιες φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες θα επωφελούνται από τα χαμηλά τέλη, δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να απευθύνονται σε άλλα κράτη μέλη για την έκδοση των σχετικών αδειών και θα είναι σε θέση να κυκλοφορούν τα προϊόντα τους και στα υπόλοιπα κράτη μέλη διευρύνοντας έτσι τον κύκλο εργασιών τους.

 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και ψηφιοποίηση του αρχείου των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών προάγοντας  την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την απλοποίηση των διαδικασιών και μειώνοντας τη γραφειοκρατία όπου είναι εφικτό. 

 • Διαχείριση της πανδημίας Covid 19 σε θέματα εμβολίων και φαρμάκων. 

- Ποιος ο στόχος /τα πλάνα σας από την θέση σας ως Διευθύντρια Φαρ. Υπ. Κύπρου;

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες να εκσυγχρονίζονται συνεχώς, να απλοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες που ακολουθούνται, να προαχθεί η χρήση συγχρόνων τεχνολογικών μέσων και να ενισχυθούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Όλα αυτά θα συμβάλουν δημιουργικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων  υπηρεσιών.     


ελενα