Who is Who: Ποιοι έχουν τα ηνία της ΚΕΔΙΠΕΣ

Ποια είναι τα άτομα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (συστάθηκε στις 14 Αυγούστου 2018 ως ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με βάση τον Περί εταιρειών Νόμο Κεφ.113. Είναι θυγατρική εταιρεία της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (Σ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ) η οποία κατέχει το 100% της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ διεξάγει δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με άδειες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βάσει των περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2018 (Ν. 169(Ι)/2015 και Ν. 86(Ι)/2018) και του Νόμου περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμους του 2017 (Ν. 41(Ι)/2017 και Ν.149(Ι)/2017).

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

H διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων  με στόχο την επίτευξη βιώσιμων αναδιαρθρώσεων σε συνεργασία με τους δανειολήπτες και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, την εκποίηση, την εκκαθάριση ή την πώληση των περιουσιακών στοιχείων με τακτικό τρόπο με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που έλαβε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα το συντομότερο.

Τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ και το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι ενεχυριασμένα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κρατική βοήθεια που παρείχε στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ. Κατ’ επέκταση τα έσοδα από την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ απαρτίζετε από τον Λάμπρο Παπαδόπουλο, Μάριο Χοιρομερίδη, Δρ. Μάριο Πιτσιλλή, Διονύση Διονυσίου, Γιώργο Παντελή, Σταύρο Ιακώβου, Λάμπρο Παπαλαμπριανού και Μάριο Ξενίδη.

Σύντομα Βιογραφικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ

Λάμπρος Παπαδόπουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος)

Ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1971. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Kent at Canterbury στο Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο σπουδών Accounting with Computing (B.A.Hons – First Class) και από το 1996 είναι ACA, Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW). Διαθέτει πείρα πέραν των 26 ετών σε θέσεις ανώτερου στελέχους και διοικητικού μέλους σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και Κύπρο όπως η εταιρεία Citigroup.

Ο κ. Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην Ernst & Young στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε μέχρι το 1998 στους τομείς Ελέγχου (Audit – Media & Resources) και Εταιρικής Χρηματοδότησης (Corporate Finance – Business Valuations). Κατά το διάστημα 1998-2012 εργάστηκε στη Citigroup (Λονδίνο), ως Επικεφαλής του τμήματος Ανάλυσης για την Ελληνική και Κυπριακή Χρηματιστηριακή Αγορά και του τμήματος Χωρών και Εταιρειών Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Από το 2006 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του τμήματος Ανάλυσης.

Το 2013 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Για το διάστημα 2013-2015 υπήρξε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroxx Securities S.A. Την περίοδο 2015 ως το 2018 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών.

Από τον Απρίλιο του 2019 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Trastor Real Estate Investment Company η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου την περίοδο 2017-2019 ήταν Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών.  Από το 2018 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Στρατηγικής του Διοικητικού Συμβουλίου της Global Ports Investments Plc, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο κ. Παπαδόπουλος το 2013, ίδρυσε και διευθύνει την εταιρεία PenteP Advisors Ltd η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρηματοοικονομικά θέματα και σε θέματα στρατηγικής.

Μάριος Χοιρομερίδης-Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Αντιπρόεδρος)

Ο κ. Μάριος Χοιρομερίδης σπούδασε αρχικά Μάρκετινγκ και Διεθνείς Επιχειρήσεις στο University of Reading του Ηνωμένου Βασιλείου όπου αποφοίτησε με βαθμό First Class Honours.  Ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Robert H. Smith School of Business του University of Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Εταιρειών, με υποτροφίες από το Fulbright Commission και το Πανεπιστήμιο του Maryland. Είναι διευθυντής της εταιρείας Connecor Investments (Cyprus) Limited την οποία έχει ιδρύσει στην Κύπρο με το διεθνές Group της Hansa Mercator και ασχολείται με την εξεύρεση κεφαλαίων, την προώθηση επενδύσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και την πώληση επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιουχικής αξίας.  Ταυτόχρονα είναι μέλος του Δ.Σ. και Γραμματέας της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού “H Πρόοδος” Δημόσια Λτδ, ιδιοκτήτριας εταιρείας του Ξενοδοχείου Ρόδον και εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής για εμπορικά θέματα στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Έχει διατελέσει επίσης μέλος των διοικητικών συμβουλίων των  Οργανισμών: CYTA, Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της CYTA, CYTA Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία, και ΡΙΚ.  Έχει ευρεία εμπειρία στον τομέα των ακινήτων αφού εργάστηκε στον Όμιλο Σιακόλα ως ο πρώτος γενικός διευθυντής του The Mall of Cyprus και του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα καθώς και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, αλλά και ως γενικός διευθυντής της δημόσιας εταιρείαs ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc.  Εργάστηκε επίσης ως γενικός διευθυντής της εταιρείας Pafilia Services Ltd με κύρια δραστηριότητα την πλήρη διαχείριση μεγάλου αριθμού συγκροτημάτων κατοικιών και της παροχής συνολικών υπηρεσιών after-sales services των πελατών του Ομίλου Pafilia.  Yπήρξε σύμβουλος πωλήσεων ακινήτων στην εταιρεία Landtourist Estates Limited αλλά και σύμβουλος επικοινωνίας και μάρκετινγκ στην εταιρεία International Computers Ltd (ICL), θυγατρική του διεθνούς Ομίλου FUJITSU.

Δρ. Μάριος Πιτσιλλής - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Δρ. Μάριος Πιτσιλλής έχει κάνει πτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά στο London School of Economics στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge αποκτώντας τους τίτλους Μ.Phil. Finance και Ph.D. Economics σε θέματα χρηματοοικονομικών, μακρο-οικονομίας και οικονομετρίας. Έχει πολυετή τραπεζική επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες θέσεις στους τομείς της Δανειοδότησης Επιχειρήσεων, Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Διαχείρισης Κινδύνων και Έρευνας & Ανάλυσης στον Όμιλο Εταιρειών Λαϊκής Τράπεζας, καθώς επίσης και συμμετοχή σε σημαντικά έργα-projects στον ίδιο Όμιλο. Από το 2013 ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και με την επιχειρηματική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως (online) εκπαίδευσης. Ήταν Ειδικός Εμπειρογνώμονας/ Αξιολογητής (Expert/Evaluator) για καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ κατόπιν επιλογής του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έχει επίσης πολυετή διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Cambridge κ.α. Έχει διδάξει σε πολλά πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και ΜΒΑ και ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Διονύσης Διονυσίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. Διονύσιος Διονυσίου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Εργάζεται από το 2005 στην Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών όπου και προάχθηκε στη θέση του Οικονομικού Λειτουργού Α’ τον Δεκέμβριο του 2010. -Το Σεπτέμβριο του 2013 διορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Συμμετοχή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του ήταν η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), η διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) για την παροχή κρατικής ενίσχυσης στη ΣΚΤ, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης της ΣΚΤ, η συμμετοχή ως παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες της Επιτροπείας της ΣΚΤ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΧΣ και η αξιολόγηση και παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης της ΣΚΤ και του ΟΧΣ .

Ο κ. Διονυσίου είναι από τον Δεκέμβριο του 2015, Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης καθώς και από το 2008 μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων. Από τον Αύγουστο του 2018 είναι μη εκτελεστικό μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ.

Γιώργος Παντελή-Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. Γιώργος Παντελή σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Queen Mary Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Οικονομικών και οι βασικοί τομείς αρμοδιότητας του είναι η ανάλυση μακροοικονομικών εξελίξεων / οικονομικής πολιτικής / δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής και ο συντονισμός σε θέματα εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας καθώς και στην Ομάδα Εργασίας του Ευρώ.

Σταύρος Ιακώβου - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελών Χρέη Γενικού Διευθυντή)

Ο κ. Σταύρος Ιακώβου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Kent όπου απέκτησε πτυχίο Οικονομικών και ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα Management Science. Το 1990 εργοδοτήθηκε  στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ σε διάφορες θέσεις ευθύνης (Γενικό Λογιστήριο, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού).

Από το 1997 μέχρι το 1999 διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος Μελετών & Προγραμματισμού με κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα την εκπόνηση μελετών και την εξαγωγή συμπερασμάτων και πορισμάτων για τον καθορισμό της πολιτικής και στρατηγικής της Τράπεζας και την ετοιμασία σημειωμάτων και υπομνημάτων για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για αποφάσεις, ανακοινώσεις και θέσεις διεθνών οργανισμών. Τα έτη 1999-2002 διετέλεσε επικεφαλής του “Project Office” με στόχο να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για την εξεύρεση του ενδεδειγμένου τρόπου εναρμόνισης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (Σ.Π.Τ.) με το Κοινοτικό κεκτημένο.

Το 2002 προήχθη σε Υποδιευθυντή ενώ το 2004 προήχθη σε Διευθυντή και ανέλαβε επικεφαλής της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Συμμόρφωσης Συνδεδεμένων (ΣΠΙ) με ευθύνη την παρακολούθηση και την επιτήρηση των συνδεδεμένων ΣΠΙ όπως καθορίζεται από τους θεσμούς και τη σχετική Κανονιστική Απόφαση της Επιτροπής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών υποβοηθώντας την Τράπεζα στην επίτευξη και εκπλήρωση των στόχων και αρμοδιοτήτων της ως Κεντρικού Φορέα των συνδεδεμένων ΣΠΙ. Το 2010 μετατέθηκε στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το 2011 προήχθη σε Διευθυντή Α’ και ανέλαβε ως επικεφαλής της εν λόγω Διεύθυνσης.

Το 2015, με την αναδιάρθρωση της δομής της Τράπεζας προήχθη στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή και ανέλαβε ως επικεφαλής της Ανώτερης Διεύθυνσης Λειτουργικών & Διοικητικών Εργασιών.

Από τον Σεπτέμβριο 2018 εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ( ΚΕΔΙΠΕΣ).

σσφωΛάμπρος Παπαλαμπριανού - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Nottingham ‘Industrial Economics with Accounting’ μεταξύ 1988 και 1991.

Την περίοδο 1991 έως 1994 εργάστηκε στον ελεγκτικό KPMG στην Αγγλία και παράλληλα εξασφάλισε τον επαγγελματικό τίτλο του The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Το 1995 απέκτησε MBA in International Banking and Finance στο Πανεπιστήμιο του Birmingham.

Από το 1995 έως το 2014 εργάστηκε στην Alpha Bank Cyprus σε διάφορες θέσεις ευθύνης.  Στις 26.4.2013 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Risk and Finance και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Alpha Bank Cyprus. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Insurance Ltd και της Emporiki Bank Cyprus Ltd.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Στις 15.9.2014 εργοδοτήθηκε από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ στην θέση του Ανώτερου Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και από 1.9.2018 στην Κυπριακή Εταιρία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ.

Tags
Ευαγόρας Προκοπίου