Με αυτό τον Νόμο θα ιδρυθεί Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας/Λεπτομέρειες

Οι αρμοδιότητες και οι στόχοι του υπό σύσταση Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας / Τι προνοεί σχετικό νομοσχέδιο

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Ενώπιον της Βουλής, για συζήτηση και ψήφιση το συντομότερο δυνατόν, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το νομοσχέδιο για σύσταση Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ως αποτέλεσμα μετεξέλιξης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ προβλέπει, παράλληλα, τη δυνατότητα μεταφοράς της αρμοδιότητας εξέτασης και χορήγησης επιδομάτων στο νέο υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Κύριες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου θα είναι, μεταξύ άλλων:

 • Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, 
 • Η παροχή κοινωνικής προστασίας, 
 • Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, 
 • Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και 
 • Η προώθηση των συμφερόντων προσώπων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Πώς θα στελεχωθεί
Σε ό,τι αφορά την στελέχωση του Υφυπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου Νόμου, ο Υφυπουργός θα αποτελεί τον πολιτικό προϊστάμενο και την αρμόδια αρχή για τους υπαλλήλους του, και θα ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου, κατ’ αναλογία των αρμοδιοτήτων που έχουν οι Υπουργοί για το προσωπικό των Υπουργείων τους, ενώ ο Γενικός Διευθυντής θα είναι ο αρμόδιος λειτουργός για την άσκηση διοίκησης του Υφυπουργείου.

Με την ψήφιση, δε, της νομοθεσίας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και όλα τα επαρχιακά και/ή τοπικά Γραφεία των Υπηρεσιών, θα μεταφερθούν και θα συνιστούν Τμήμα του Υφυπουργείου και θα συνεχίζουν να έχουν τις αρμοδιότητες, τις οποίες έχουν σήμερα, εκτός εάν αυτές οι αρμοδιότητες διαφοροποιηθούν, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, θα μεταφερθούν με την υφιστάμενη δομή τους στο Υφυπουργείο.

Σημειώνεται πως, το Υφυπουργείο δύναται να λειτουργεί επαρχιακά και/ή τοπικά γραφεία σε όλες τις επαρχίες της Δημοκρατίας.

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<

Πώς θα διορίζεται ο Υφυπουργός και ποιες οι αρμοδιότητές του
Όπως αναφέρεται, επίσης, στο νομοσχέδιο, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω, θα διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, και οι αρμοδιότητες και εξουσίες του περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • την πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιαςˑ
 • την πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό, σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του∙ 
 • τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Νόμο ή από το Υπουργικό Συμβούλιο∙
 • τη διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται∙
 • την έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεση οποιωνδήποτε εξουσιών ή καθηκόντων που του ανατίθενται και την εφαρμογή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου ή άλλης οικείας νομοθεσίας, σε σχέση με τις εξουσίες ή τα καθήκοντα τα οποία του ανατίθενται∙
 • την προπαρασκευαστική εργασία για υποβολή στους Υπουργούς, αναλόγως του θέματος, νομοσχεδίων, προσχεδίων διαταγμάτων ή προσχεδίων κανονισμών που αφορούν εξουσίες ή καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου.

Επιπρόσθετα, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Πολιτικής δύναται, με γραπτή απόφασή του, να εκχωρεί στο Γενικό Διευθυντή την άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών και αρμοδιοτήτων του παρέχονται από τον Νόμο, εκτός από εξουσίες και/ή αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την άσκηση πολιτικής του Υφυπουργείου.

Σημειώνεται πως, η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου αυτός διορίστηκε, και τερματίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ η ιδιότητα του Υφυπουργού είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου, την ιδιότητα του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας ή την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή του κατόχου θέσης στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή σε Νομικά Προσώπα Δημοσίου Δικαίου 

Σημειώνεται, ακόμη, ότι η αποζημίωση του Υφυπουργού είναι του ιδίου ύψους με το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τους Υπουργούς και απολαμβάνει των ίδιων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, τα οποία προβλέπονται για τους Υπουργούς σύμφωνα με τις διατάξεις των «περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμο του 1980 μέχρι 2005».

Νοείται ότι, οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα και όροι ισχύουν και/ή παρέχονται στους Υπουργούς ισχύουν και/ή παρέχονται και στον Υφυπουργό. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Θα ετοιμάζεται σε ετήσια βάση Έκθεση
Βάσει, εξάλλου, των προνοιών του νομοσχεδίου, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία θα υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως θα κατατίθεται για ενημέρωση και στη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων καλύπτει την περίοδο εκείνη του έτους, η οποία αντιστοιχεί στην περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου Υφυπουργού μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων θα δημοσιεύεται σε τέτοιο τύπο και κατά τέτοιο τρόπο, όπως κρίνεται από τον Υφυπουργό δόκιμο και, σε κάθε περίπτωση, θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου.

Μάριος Αδάμου
 
2211