Προ των πυλών Ενιαία Εποπτική Αρχή για Ασφάλειες-Ταμεία Συντάξεων

Τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν στην Βουλή και σε τι αποσκοπούν-Τι οδήγησε την Κυβέρνηση στην ετοιμασία τους

Τρία νομοσχέδια με τα οποία προωθεί την σύσταση Ενιαίας Εποπτικής Αρχής Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ετοίμασε και κατέθεσε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση η Κυβέρνηση.

Πρόκειται για τα νομοσχέδια με τίτλο:

 • «Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Nόμος του 2019»,
 • «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και
 • «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

>>> Διαβάστε ακόμη: Συνεχίζει ανοδικά ο κλάδος των ασφαλειών-Τα μερίδια της αγοράς <<<

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που τα συνοδεύει, η ανάγκη για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση προέκυψε από τις συστάσεις της μελέτης για την ενοποίηση και ενδυνάμωση της εποπτείας των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που έλαβε μορφή Έκθεσης (Final Report on the Integration of the Pension Funds and Insurance Sectors Supervisory Authorities and on improving the quality of supervision) που διενεργήθηκε από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων καθώς και από την αντίστοιχη Ισπανική αρχή. 

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, η συνάφεια των θεμάτων υποδεικνύεται από το γεγονός ότι η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, η οποία ασχολείται και με τα δύο θέματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση της εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και των Ασφαλιστικών Εταιρειών με τη δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής. 

Οι αρμοδιότητες και ρόλος της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
Προς υλοποίηση της πιο πάνω μεταρρύθμισης ετοιμάστηκαν τα ακόλουθα
νομοσχέδια:

1/ Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών
Συντάξεων Κύπρου Nόμος του 2019»:
Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η σύσταση Ενιαίας Εποπτικής Αρχής Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Η Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου (ΑΑΕΣΚ) προτείνεται ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα κατέχει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που χορηγούνται και επιβάλλονται, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε νόμο ή/και κανονιστική διοικητική πράξη στον Έφορο Ασφαλίσεων και/ή στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

>>> Διαβάστε επίσης: Σημαντική η συνεισφορά του ασφαλιστικού κλάδου στην οικονομία <<<

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα:

Σκοποί και Αρμοδιότητες
Κύριοι σκοποί της ΑΑΕΣΚ είναι:

 • η εποπτεία και διασφάλιση ασφάλειας, αξιοπιστίας, διαφάνειας και ακεραιότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών,
 • η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, αποτελεσματικότητας, ανταγωνιστικότητας, διαφάνειας και μεθοδικής ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς και της αγοράς των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, 
 • η προστασία των ασφαλισμένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος και των μελών των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, και
 • κάθε άλλος σκοπός που ανατίθεται από την οικεία νομοθεσία στον Έφορο Ασφαλίσεων και Έφορο Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Οργάνωση της Αρχής
Οι αρμοδιότητες της Αρχής ασκούνται από:

 • το Συμβούλιο,
 • τον Πρόεδρο, και
 • την Εκτελεστική Επιτροπή (Πρόεδρος και δύο Εκτελεστικοί Σύμβουλοι).

Το Συμβούλιο είναι επταμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δυο εκτελεστικούς συμβούλους και από τέσσερα άλλα μέλη. Μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους, εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης στον χρηματοοικονομικό τομέα, στο τομέα των ασφαλίσεων και των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Ο Πρόεδρος και οι εκτελεστικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα απασχολούνται αποκλειστικά από την ΑΑΕΣΚ και δεν θα ασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη εργασία, επάγγελμα ή επιχείρηση.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου
Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

 • εποπτεύει τη διαχείριση της Αρχής,
 • καθορίζει την πολιτική της Αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 για όλα τα θέματα που αφορούν την Αρχή,
 • υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις για θέματα πολιτικής,
 • υποβάλλει προτάσεις για κανονισμούς,
 • μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών της Αρχής,
 • εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Αρχής,
 • εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής,
 • καθορίζει την οργάνωση της Αρχής και το γενικό πλαίσιο των εξουσιών και καθηκόντων των υπαλλήλων της, καθώς επίσης το πλαίσιο για τις προσλήψεις προσωπικού, της προαγωγές και τον πειθαρχικό έλεγχο,
 • διορίζει τον εξωτερικό ελεγκτή της Αρχής,
 • εγκρίνει τις εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου και παρακολουθεί την εφαρμογή των εισηγήσεων της,
 • το Συμβούλιο δύναται από καιρού εις καιρό, υπό τέτοιους όρους και για τέτοιες περιόδους που το ίδιο αποφασίζει, να αναθέτει οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, ή σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους της Αρχή,
 • το Συμβούλιο δύναται να διορίσει επιτροπή η οποία να του παρέχει βοήθεια σε εργασία σχετική με την άσκηση οποιασδήποτε συγκεκριμένης δικής του αρμοδιότητας και δύναται να τερματίσει οποτεδήποτε το διορισμό αυτό και
 • ασκεί κάθε άλλη εξουσία που του ανατίθεται ρητά στον παρόντα Νόμο.

>>> Διαβάστε ακόμη: Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα-Απογειώθηκαν το 2018 <<<

Αρμοδιότητες Προέδρου:

 • εκπροσωπεί προσωπικά ή δια αντιπροσώπου την Αρχή ενώπιον δικαστηρίων και αρχών,
 • εκπροσωπεί προσωπικά ή δια αντιπροσώπου του την Αρχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές και σώματα,
 • υπογράφει συμβάσεις που συνάπτονται από την Αρχή, καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις, τις οικονομικές καταστάσεις, την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα της Αρχής,
 • αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στις πιο πάνω παραγράφους σε υπαλλήλους της Αρχής με δική του ευθύνη.

Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής
Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • εφαρμόζει την πολιτική της Αρχής
 • διευθύνει και ελέγχει τις εργασίες της Αρχής
 • αποφασίζει για την χορήγηση, αναστολή ή ανάκληση αδειών
 • αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων για εγγραφή ή/και την έκδοση ή ανάκληση πιστοποιητικών εγγραφής
 • διορίζει, θέτει σε διαθεσιμότητα ή/και παύει πρόσωπα στην υπηρεσία της Αρχής κατά τα προβλεπόμενα σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και μεριμνά όπως η Αρχή έχει στη διάθεσή της επαρκές προσωπικό, τόσο σε αριθμό όσο και σε δομή, ως επίσης και όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την άσκηση των εξουσιών της
 • ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των υπαλλήλων της Αρχής και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, κατά τα προβλεπόμενα σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου
 • λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων διοικητικής ή οικονομικής φύσεως, έναντι των φυσικών ή νομικών προσώπων που τελούν υπό την εποπτεία της Αρχής, καθώς και των μελών του διοικητικού τους οργάνου
 • μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και για την κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος VΙ
 • εκδίδει εσωτερικές εγκυκλίους σε σχέση με την οργάνωση, λειτουργία και εσωτερική
 • διακυβέρνηση της Αρχής
 • συγκαλεί τις συνεδρίες του Συμβουλίου και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου
 • υποβάλλει εισηγήσεις στο Συμβούλιο αναφορικά με τη σύνταξη και υποβολή κανονισμών
 • υποβάλλει εισηγήσεις στο Συμβούλιο αναφορικά με τη πολιτική και την εσωτερική διακυβέρνηση της Αρχής
 • υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόγραμμα εργασιών και σχετικό προϋπολογισμό για το εκάστοτε έτος που ακολουθεί
 • ασκεί γενικά όλες τις εξουσίες της Αρχής οι οποίες δεν παρέχονται ειδικά στον Πρόεδρο ή στο Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες της Αρχής και Συνεργασία
Οι αρμοδιότητες της Αρχής καθορίζονται βάση των αρμοδιοτήτων του Εφόρου Ασφαλίσεων και του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και συνάδουν με τους σκοπούς της Αρχής.

>>> Διαβάστε επίσης: Τι ισχύει με την ασφάλιση δανείου για οικιστικούς λόγους <<<

Έσοδα της Αρχής
Τα έσοδα της Αρχής είναι:

 • τα δικαιώματα και οι ετήσιες εισφορές και συνδρομές που καταβάλλονται στην Αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας και τα οποία καθορίζονται με κανονισμούς,
 • τόκοι και άλλα έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία της Αρχής,
 • ετήσιο ποσό το οποίο καταβάλλεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και
 • οποιοδήποτε ποσό, το οποίο ρητά προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο ή την κειμένη νομοθεσία.

Συμβουλευτικές Επιτροπές

 • Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων: Συνιστάται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομιών, η οποία απαρτίζεται από εννέα μέλη ως ακολούθως:
  -Τον εκάστοτε Πρόεδρο και τους εκάστοτε εκτελεστικούς συμβούλους της Αρχής,
  -ένα (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ένα (1) εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και ένα (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου,
  -ένα (1) εμπειρογνώμονα κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου σε θέματα που αφορούν τον ασφαλιστικό τομέα
  -τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο του και
  -τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικών Συντάξεων: Συνιστάται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία απαρτίζεται από δώδεκα μέλη ως ακολούθως:
  -τον εκάστοτε Πρόεδρο και τους εκάστοτε εκτελεστικούς συμβούλους της Αρχής,
  -δυο (2) εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων,
  -τρεις (3) εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων,
  -ένα (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου,
  -ένα (1) εμπειρογνώμονα κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου σε θέματα που αφορούν συνταξιοδοτικών παροχών
  -τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο του και
  -τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αρμοδιότητες Συμβουλευτικών Επιτροπών:
Αρμοδιότητες κάθε Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι:

 • η συζήτηση και διαμόρφωση απόψεων σε θέματα πολιτικής και τροποποιήσεων στο νομοθετικό πλαίσιο,
 • η παροχή γνώμης και συμβουλών προς την Αρχή, και
 • η υποβολή εισηγήσεων προς την Αρχή σχετικά με τη λήψη ή τροποποίηση ειδικών νομοθετικών ή άλλων μέτρων, σε θέματα που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της αναλόγως.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Τροποποίηση οικείων νομοθεσιών
Λόγω της νέας νομοθεσία για τη σύσταση της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου (ΑΑΕΣΚ) (Νομοσχέδιο 1) καθίσταται αναγκαία και η σύνταξη τροποποιητικών νομοσχεδίων (π.χ. τροποποιήσεις που θα αφορούν αναφορές σε όργανα της νέας ενιαίας εποπτικής αρχής αντί στα όργανα των δύο ξεχωριστών αρχών που υφίστανται σήμερα) για:

 • τους περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2016 έως 2018 και
 • τους περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμους του 2012 έως 2018.
Α


2/ Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η συνοχή της νομοθεσίας με το νομοσχέδιο (1) που ρυθμίζει τη σύσταση της Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου (ΑΑΕΣΚ). Στη βάση του νομοσχεδίου (1) όλες οι εξουσίες που ασκούνται σήμερα δυνάμει του υφιστάμενου βασικού νόμου από τον Έφορο Ασφαλίσεων θα διαβιβαστούν στην ΑΑΕΣΚ.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

 • διαγράφονται ορισμοί όπως, Έφορος Ασφαλίσεων, Βοηθός Έφορος Ασφαλίσεων, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών, Υπηρεσία και Συμβουλευτική Επιτροπή,
 • αντικαθίσταται ο ορισμός του Εφόρου Ασφαλίσεων ή του Εφόρου όπου συναντάται στο βασικό νόμο περί ασφαλιστικών και αντασφαλιστών εργασιών νόμο έτσι ώστε να σημαίνει τον ασκούντα καθήκοντα Εφόρου Ασφαλίσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εν ισχύ νόμου,
 • διαγράφεται το άρθρο 28 το οποίο προνοεί για το δικαίωμα προσφυγής οποιασδήποτε απόφαση του Εφόρου για μη παραχώρηση άδειας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης απόφασης του Εφόρου Ασφαλίσεων ενώπιον του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις της Αρχής δύναται να αμφισβητηθούν με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, 
 • τροποποιείται το άρθρο 347, έτσι ώστε οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου λαμβάνεται δυνάμει του παρόντος Νόμου να δύναται να προσβληθεί με προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος,
 • διαγράφονται οι αναφορές στον Έφορο Ασφαλίσεων ως αρμόδιας εποπτικής αρχής και
 • διαγράφονται οι πρόνοιες που αφορούν σε Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

3/ Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η συνοχή της νομοθεσίας με το νομοσχέδιο (1) που ρυθμίζει τη σύσταση της Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου (ΑΑΕΣΚ). Στη βάση του νομοσχεδίου (1) όλες οι εξουσίες που ασκούνται σήμερα δυνάμει του υφιστάμενου βασικού νόμου από τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών θα διαβιβαστούν στην ΑΑΕΣΚ.

Ειδικότερα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο:

 • διαγράφεται ο ορισμός Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο ορισμός του Συμβουλίου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, 
 • αντικαθίσταται ο ορισμός του Εφόρου όπου συναντάται στο βασικό νόμο «περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» έτσι ώστε να σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται ως Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο εν ισχύ νόμο,
 • διαγράφεται το Μέρος ΙΧ που αναφέρεται στο Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο αντικαθίσταται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικών Συντάξεων.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Αναγκαία η ταυτόχρονη ψήφισή τους
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως λόγω του προτεινόμενου νομοσχεδίου (1) για τη σύσταση της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου καθίσταται αναγκαία η ταυτόχρονη ψήφιση και των νομοσχεδίων (2) και (3).

Σημειώνεται, δε, πως τα προτεινόμενα νομοσχέδια έχουν τεθεί σε εκτενή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και με τους κοινωνικούς εταίρους, με σκοπό τη παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της ενοποίησης της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Οι απόψεις των εμπλεκόμενων λήφθηκαν υπόψη στο δυνατό επιτρεπόμενο βαθμό. 

Μάριος Αδάμου