Τα «καυτά» ζητήματα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής

Ενώπιον της Επιτροπής εκκρεμούν 120 νομοσχέδια και 6 κανονισμοί, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται 31 αυτεπάγγελτα θέματα
 • Ιεραρχεί σήμερα (7/9) τις προτεραιότητες της και αρχίζει αγώνα δρόμου για ολοκλήρωση της συζήτησης σημαντικών νομοθετημάτων.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ


Σειρά σημαντικών νομοθετημάτων και κανονισμών βρίσκονται σε εκκρεμότητα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία συνέρχεται σήμερα (7/9) υπό την Προεδρία πλέον της Αναπληρώτριας Προέδρου του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, για να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της, ούτως ώστε μέχρι την διάλυση της Βουλής τα περισσότερα από αυτά να έχουν ψηφιστεί.

Σύμφωνα με καταλόγους που έχουν ετοιμαστεί από τις Υπηρεσίες της Βουλής, σε εκκρεμότητα ενώπιον της Επιτροπής βρίσκονται συνολικά 120 νομοσχέδια και προτάσεις νόμου -κάποιες χρονολογούνται από το 2011-, μεταξύ αυτών και τα νομοθετήματα για μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως επίσης και 6 νομοσχέδια που αφορούν Κανονισμούς. Επιπρόσθετα, στην Επιτροπή παραμένουν ανοικτά και 31 αυτεπάγγελτα θέματα που αφορούν τις εκποιήσεις, τις χρεώσεις τραπεζών, κ.ά.

Πάντως, σε μία προσπάθεια υποβοήθησης του έργου των Βουλευτών-μελών της Επιτροπής Οικονομικών, οι Υπηρεσίες του Κοινοβουλίου ετοίμασαν ειδικό κατάλογο με τις βασικότερες εκκρεμότητες της Επιτροπής και στις οποίες αναμένεται πως θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα το επόμενο διάστημα. 

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει συνολικά 15 «καυτά» θέματα, όπως το πακέτο νομοθετημάτων για την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, τις συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων, την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και τις διαδικασίες εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, κ.ά.

>>> Διαβάστε ακόμη: Στον δρόμο για τον λογαριασμό του COVID-19 <<<

Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας
Σε ό,τι αφορά την σημαντική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, για την οποία γίνεται λόγος εδώ και πολλά χρόνια, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών εκκρεμούν τρία σχετικά νομοσχέδια. Πρόκειται για τους:

 • Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμο του 2019
 • Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2019
 • Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020

Το πακέτο των νομοθετημάτων κατατέθηκε στην Βουλή προς τα τέλη του 2019 και συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών μόλις δύο φορές τον περασμένο Φεβρουάριο. Στην πρώτη συνεδρία έγινε παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών των σχεδίων νόμου και στη δεύτερη ξεκίνησε η κατ’ άρθρον συζήτηση, κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν ενστάσεις από την ΠΑΣΥΔΥ, κυρίως για το θέμα της διατμηματικής προαγωγής, καθώς και επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων. Αξίζει να αναφερθεί πως, τα τρία νομοθετήματα προνοούν τα εξής:

1/ Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019

Σκοπός: Λήψη μέτρων για σκοπούς μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας.

Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Ανάθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας της ευθύνης για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Εισαγωγή εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων.
 • Δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων στη δημόσια υπηρεσία που σχετίζονται με διατμηματική προαγωγή.
 • Εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τον διορισμό ερευνώντος λειτουργού προς διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

2/ Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019

Σκοπός: Θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει τον τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων προαγωγής, διατμηματικής προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία.

3/ Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020

Σκοπός: Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων που προβλέπει για τα ακόλουθα:

 • Αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση κριτήρια και αναλυτικό πλαίσιο ικανοτήτων/δεξιοτήτων, ανάλογα με το ιεραρχικό τους επίπεδο.
 • Κατάταξη των υπαλλήλων για σκοπούς αξιολόγησης σε δύο ιεραρχικά επίπεδα.
 • Εξέταση ένστασης των υπαλλήλων επί της αξιολόγησής τους από Επιτροπή Ενστάσεων.
 • Αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων (Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών Τμημάτων/Υπηρεσιών και Προϊσταμένων Ανεξάρτητων Υπηρεσιών) από τους υπαλλήλους τους, ανώνυμα και σε εθελοντική βάση. 

>>> Διαβάστε επίσης: Μηδέν αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους <<<

Συντάξεις στο Δημόσιο και εργαζόμενοι αορίστου
Πέραν των προαναφερθέντων νομοθετημάτων, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών εκκρεμούν και μια σειρά από άλλα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που σχετίζονται με τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, εκκρεμεί για συζήτηση το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». 

Το νομοσχέδιο εξετάστηκε σε τρεις συνεδρίες της επιτροπής στις 27 Ιανουαρίου και στις 3 και 10 Φεβρουαρίου 2020, ενώ προωθήθηκε στην ολομέλεια του σώματος στις 21 Φεβρουαρίου 2020, όπου ψηφίστηκε σε Νόμο μέρους αυτού και παρέμειναν σε εκκρεμότητα οι ακόλουθες προτεινόμενες ρυθμίσεις:

 • Αναπροσαρμογή των συντάξεων των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους με βάση τον δείκτη Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής με την καταβολή του πενήντα τοις εκατόν του πσοσοστού αύξησης του υποκείμενου δείκτη της ΑΤΑ κατά το προηγούμενο έτος του έτους αναφοράς.
 • Ρύθμιση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που παραχωρούνται στην περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου,
 • Ρύθμιση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που παραχωρούνται σε περίπτωση επιβολής από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας της πειθαρχικής ποινής του τερματισμού υπηρεσίας υπαλλήλου.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο, στάλθηκε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2020, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή κατά πόσο επιθυμεί τη συνέχιση της εξέτασης του εναπομείναντος μέρους του νομοσχεδίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, εκκρεμούν ενώπιον της Κ.Ε. Οικονομικών, δύο προτάσεις νόμου για τη μετάταξη των εν λόγω εργοδοτουμένων στη Δημόσια Υπηρεσία, υπό το καθεστώς μονιμότητας δημοσίου υπαλλήλου. Η μία κατατέθηκε από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, και η δεύτερη από τον Βουλευτή της Αλληλεγγύης, Μιχάλη Γιωργάλλα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο προτάσεις, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, με την πρώτη να κρίνεται ως «αθεράπευτη» και τη δεύτερη να επιδέχεται τροποποίησης ώστε να καταστεί «θεραπεύσιμη». Στο πλαίσιο της συζήτησης, πάντως, η Επιτροπή εισηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, να μελετήσει το θέμα και να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Υπηρεσιακά οχήματα
Ένα άλλο σημαντικό νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Κ.Ε. Οικονομικών έχει να κάνει με τους Κανονισμούς που διέπουν την χρήση υπηρεσιακού οχήματος (λιμουζίνας) από κρατικούς αξιωματούχους. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

 • η αναθεώρηση των δικαιούχων σε υπηρεσιακό όχημα για αποκλειστική χρήση,
 • παραχώρηση δυνατότητας σε ορισμένους αξιωματούχους που είναι δικαιούχοι υπηρεσιακού οχήματος για μη αποκλειστική χρήση να τα χρησιμοποιούν και για τη μετάβασή τους από τον τόπο διαμονής στον χώρο εργασίας τους και αντίστροφα,
 • αναθεώρηση της διαδικασία αγοράς, συντήρησης και αποξένωσης των υπηρεσιακών οχημάτων και
 • κατάργηση της υποχρέωσης για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό αγοράς και αντικατάστασής τους. 

Σημειώνεται πως, οι Κανονισμοί εξετάστηκαν σε πέντε συνεδρίες της Επιτροπής, προωθήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, η οποία, ωστόσο, αναβλήθηκε, με την Κ.Ε. Οικονομικών να αποστέλλει επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία ζητούνται διευκρινήσεις κατά πόσο η εκτελεστική εξουσία προτίθεται να αναθεωρήσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε νέα εισήγηση είτε ακόμη να αποσύρει τους εν λόγω Κανονισμούς.

Το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2020 κατέθεσε νέο κείμενο Κανονισμών, το οποίο διαμορφώθηκε κατόπιν ενδεδειγμένων διαβουλεύσεων και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την ίδια ημέρα, κι έκτοτε το νομοσχέδιο δεν έχει συζητηθεί εκ νέου στην Επιτροπή λόγω και του κορωνοϊού.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Εναρμονιστικά νομοσχέδια
Στην Επιτροπή Οικονομικών βρίσκονται για εξέταση και συζήτηση και σημαντικά εναρμονιστικά νομοσχέδια. Πρόκειται για τον «περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμο του 2020», ο οποίος προνοεί τα εξής:

 • Θέσπιση υποχρέωσης στους ενδιάμεσους (πάροχοι διοικητικών υπηρεσιών και πρόσωπα που σχεδιάζουν, διαθέτουν στην αγορά, οργανώνουν ή διαθέτουν προς εφαρμογή ή διαχειρίζονται την εφαρμογή δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης που εδράζεται στην Κύπρο) να υποβάλλουν τις δυνητικά επιθετικές διασυνοριακές ρυθμίσεις στο Τμήμα Φορολογίας, τις οποίες το τμήμα θα καλείται να ανταλλάζει με άλλα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεσος ή ο ενδιάμεσος απαλλάσσεται από την υποχρέωση βάση αναγνωρισμένου δικηγορικού απορρήτου, τότε η υποχρέωση γνωστοποίησης των πληροφοριών μεταφέρεται στον ενδιαφερόμενο φορολογούμενο. Μία διασυνοριακή ρύθμιση μπορεί να θεωρηθεί ως δυνητικά επιθετική όταν αυτή φέρει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο ή γνώρισμα («διακριτικό») το οποίο συνιστά ένδειξη δυνητικού κινδύνου φοροαποφυγής ή κατάχρησης. Για τον εντοπισμό των δυνητικά επιθετικών φορολογικών διασυνοριακών ρυθμίσεων, περιλήφθηκε στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία κατάλογος στον οποίο καθορίζονται τα εν λόγω διακριτικά και έχει ενσωματωθεί στο υπό αναφορά νομοσχέδιο.
 • Καθορισμός των πληροφοριών που θα πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας.
 • Καθορισμός επιβολής διοικητικού προστίμου σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα παραλείπουν να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Το δεύτερο εναρμονιστικό νομοσχέδιο τιτλοφορείται ως «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για:

 • την αντιμετώπιση εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης ομίλου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ερμηνεία της περιόδου συμβιβασμού του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,
 • την ανανέωση της θητείας του ειδικού διαχειριστή,
 • τη χρήση της αποτίμησης που πραγματοποιείται για σκοπούς εξυγίανσης κατά την άσκηση του δικαιώματος αμφισβήτησης μέτρων εξυγίανσης,
 • το δικαίωμα της αρχής εξυγίανσης να ζητά την αναστολή δικαστικών ενεργειών ή διαδικασιών στις οποίες είναι ή καθίσταται διάδικος το ίδρυμα υπό εξυγίανση.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Άλλα σημαντικά θέματα
Στον μακρύ κατάλογο των εκκρεμοτήτων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών περιλαμβάνονται και μία σειρά από άλλα νομοθετήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην πρόβλεψη καταβολής εισφοράς στο πάγιο ταμείο του κράτους από την ΑΗΚ, για την οποία υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και την Αρχή, και στην απλοποίηση του πλαισίου που ρυθμίζει την επιβολή τελών χαρτοσήμων.

Επίσης, εκκρεμούν νομοσχέδια που σχετίζονται με:

 • την φορολόγηση προσώπων που δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και εργοδοτούνται με σύμβαση ως επιτόπιο προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, 
 • την διεύρυνση του πλαισίου φοροαπαλλαγής για σκοπούς προσέλκυσης υψηλόμισθων στελεχών επιχειρήσεων για εργοδότηση στην Κύπρο και 
 • τον τερματισμό συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για διαχειριστές περιουσίας αγνοουμένων μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα όταν αυτός συμπληρώσει τα 80 έτη.

Ακόμη, εκκρεμούν προς συζήτηση και εξέταση 4 προτάσεις νόμου αναφορικά με θέματα εκποιήσεων, 2 προτάσεις νόμου για τροποποίηση του «περί φορολογίας εισοδήματος Νόμου» και άλλες 2 προτάσεις για τροποποίηση του «περί στοιχημάτων Νόμου».

Μάριος Αδάμου
 
1749