Αυτούσια η Δημοσιονομική Έκθεση για το 2021

Αναλυτικά τα έσοδα και οι δαπάνες

Η Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος 2021 κατατέθηκε, στις 29 Μαρτίου 2022, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εντός της προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς που καθορίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

>>> Διαβάστε αυτούσια την Δημοσιονομική Έκθεση <<<

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Δημοσιονομική Έκθεση είχε υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας στις 17 Μαρτίου 2022 και μέσω Πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2022.

Η Δημοσιονομική Έκθεση περιλαμβάνει παρουσίαση των εσόδων και δαπανών που είχαν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021, σε σύγκριση με τα πραγματικά έσοδα και δαπάνες που αναγνωρίστηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πιστώσεων.

Όπως σημειώνεται, κατά το 2021 οι Δαπάνες για Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες ξεπέρασαν τα αντίστοιχα Έσοδα. Τα συνολικά έσοδα για το 2021 από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €7,1 δις. περίπου και οι αντίστοιχες Δαπάνες ανήλθαν σε €7,6 δις. Το έλλειμμα από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες που προέκυψε, ανήλθε σε €465 εκ. (2020: Έλλειμμα €1.130 εκ.).

Μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών δαπανών για Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε €904 εκ. (2020: Καθαρές εκροές €1.587 εκ.). Λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλήψεις και αποπληρωμές δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2021, προέκυψαν καθαρές εκροές ύψους €1.548 εκ. (2020: Καθαρές εισροές €2.083 εκ.).

Η μείωση στο Έλλειμμα από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες σε σχέση με το 2020 προκύπτει κυρίως λόγω αυξημένων εσόδων από άμεση φορολογία (2021: €2.659 εκ., 2020: €1.940 εκ.) και αυξημένων άλλων εσόδων (2021: €1.265 εκ., 2020: €907 εκ.).

Η κύρια πηγή εσόδων του Κράτους είναι η Φορολογία (€5.831 εκ.), η οποία αποτελεί το 82,2% των εσόδων από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες. Αντίστοιχα, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους, είναι οι Μεταβιβάσεις (€3.602 εκ.) και οι Δαπάνες προσωπικού, Συντάξεις και Φιλοδωρήματα (€2.798 εκ.).

Οι Μεταβιβάσεις αφορούν κυρίως χορηγίες και συνεισφορές του Κράτους σε διάφορους οργανισμούς (Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς κλπ.) και φυσικά πρόσωπα (κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του κράτους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και της χορηγίας προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας).

Επίσης, το 2021 οι Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες της Δημοκρατίας περιλαμβάνουν: Αναλήψεις νέων Δανείων ύψους €1,6 δις και Αποπληρωμές Δανείων ύψους €2,2 δις.

Το ύψος του Δημοσίου Χρέους εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €9,3 δις. (2020: €9 δις.) περίπου στις 31/12/2021 ανήλθε στα €24 δις από €24,7 δις που ήταν στις 31/12/2020.

Το πλήρες κείμενο της Δημοσιονομικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, για το οικονομικό έτος 2021 μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

 
24967