Έτσι θα λειτουργεί η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων – Λεπτομέρειες

Το έργο της Υπηρεσίας, ο ρόλος των Επιθεωρητών και τα πρόστιμα – Όλες οι πληροφορίες

Εγκύκλιο μέσω της οποίας αναλύει τον ρόλο και έργο της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, η οποία θα αρχίσει την δράση της από την 1η Δεκεμβρίου, εξέδωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), καταγράφοντας τα σημαντικά σημεία της νομοθεσίας που ψηφίστηκε από την Βουλή.

>>> Διαβάστε ακόμη: Έκτακτοι - Δημόσιο: Όσοι μπήκαν, μπήκαν! Κανείς άλλος από το 2021 <<<

Ανάμεσα σε άλλα, με την εγκύκλιο επεξηγούνται το έργο που θα κληθεί να επιτελέσει η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, τον ρόλο των Επιθεωρητών και τα πρόστιμα που δύναται να επιβληθούν σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας.

Αυτούσια η εγκύκλιος της ΟΕΒ προς τις επιχειρήσεις-μέλη της:

Θέμα: Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2020

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 22 Ιουλίου 2020, ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος (Ν.88(Ι)/2020)

Σημειώνεται ότι ο νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Τα κυριότερα σημεία του νόμου συνοψίζονται στα εξής:

Ερμηνείες

 • «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • «Βοηθός Επιθεωρητού» σημαίνει λειτουργούς του Υπουργείου ή/και άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή/και ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό ή και εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου που βρίσκονται στην υπηρεσία του Υπουργείου ή και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, για να ασκούν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
 • «Επιθεωρητής» σημαίνει Επιθεωρητή, ο οποίος μπορεί να είναι λειτουργός του Υπουργείου ή/και άλλος δημόσιος υπάλληλος, για να ασκεί τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο καθήκοντα.
 • «οικείος νόμος» σημαίνει το νόμο, για την εφαρμογή των διατάξεων του οποίου διεξάγεται επιθεώρηση, έλεγχος, έρευνα ή εξέταση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
 • «Προϊστάμενος» σημαίνει δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος διαθέτει τις κατάλληλες διοικητικές ικανότητες, κατάρτιση και πείρα για την άσκηση των καθηκόντων και ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή για να προΐσταται της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

Σκοπός του Νόμου
Σκοπός του Νόμου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων ορισμένων νομοθεσιών για τις οποίες καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Υπουργείο.

Έργο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων
Έργο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων αποτελεί ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων κάθε νομοθεσίας για την οποία καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας.

>>> Διαβάστε επίσης: Η πανδημία εκτροχιάζει τους σχεδιασμούς του κράτους <<<

Οι νόμοι για τους οποίους θα ασκείται έλεγχος από την υπηρεσία είναι οι εξής:
Οι νόμοι για τους οποίους θα ασκείται έλεγχος από την υπηρεσία είναι οι εξής:
1/ Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος
2/ Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμος
3/ Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος, καθόσον αφορά στην καταβολή των εισφορών στα ταμεία αυτά
4/ Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος, καθόσον αφορά στην είσπραξη από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του καταβλητέου από τους εργοδότες τέλους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του εν λόγω Νόμου
5/ Ο περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμος, καθόσον αφορά στην είσπραξη από τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων της εισφοράς που καταβάλλεται από τους εργοδότες δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου
6/ Ο οποιοσδήποτε άλλος νόμος προβλέπει για την είσπραξη τέλους ή εισφοράς από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
7/ Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος
8/ Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος
9/ Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος
10/ Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος
11/ Ο περί της Προστασίας της Πατρότητας Νόμος
12/ Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος
13/ Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος
14/ Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος
15/ Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Aνωτέρας Bίας Nόμος
16/ Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμος
17/ Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος
18/ Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος
19/ Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμος
20/ Ο περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί
21/ Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος
22/ Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμος
23/ Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος
24/ Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος
25/ Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμος
26/ Ο περί Ωρών Απασχόλησης Νόμος
27/ Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμος
28/ Ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Νόμος
29/ Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος, για την εφαρμογή του οποίου αρμόδια είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου
30/ Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Yπηρεσίας) Νόμου

Ο Επιθεωρητής
Έχει ως κύριο έργο τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και:

 • διεξάγει συστηματικές και στοχευμένες επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες και προβαίνει σε εξετάσεις, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Νόμων,
 • εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται ή παραπέμπονται σε αυτόν σε σχέση με παραβάσεις των Νόμων που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα συγκεκριμένων ατόμων και κατά το χειρισμό τέτοιων παραπόνων προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπουν οι διατάξεις του οικείου νόμου,
 • εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται ή παραπέμπονται σε αυτόν και πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων των Νόμων,
 • εκπαιδεύει εργοδότες και εργαζομένους αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων,
 • παρέχει πληροφορίες και συμβουλές προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους για τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τήρησης των διατάξεων των Νόμων,
 • τηρεί τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών.

>>> Διαβάστε ακόμη: Στις 52.042 αυξήθηκαν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι – 3 στους 10 έκτακτοι <<<

Ο Προϊστάμενος και Επιθεωρητής
Για σκoπoύς εφαρμoγής των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμoυ και οικείου νόμου έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

 • Να εισέρχεται με την επίδειξη της ταυτότητάς του ελεύθερα, άνευ πρoηγoύμεvης ειδoπoίησης σε oπoιoνδήπoτε χώρo εργασίας εκτός από oικιακά υπoστατικά, στov oπoίo εύλoγα πιστεύει ότι απασχολούνται πρόσωπα σε oπoιoνδήπoτε εύλoγo χρόvo ή σε oπoιoνδήπoτε χρόvo θεωρεί πρόσφορο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της διεξαγόμενης οικονομικής δραστηριότητας:
  Νoείται ότι, είσoδoς σε οικιακό υποστατικό είναι δυνατή μόνο κατόπιν εξασφάλισης της ρητής συγκατάθεσης του ενοίκου αυτού, ενώ σε περίπτωση μη εξασφάλισης της δέουσας συγκατάθεσης του ενοίκου αυτού, είσοδος είναι δυνατή μόνον κατόπιν εξασφαλίσεως σχετικού δικαστικού διατάγματος.
 • να συvoδεύεται από αστυvoμικό, εφόσον εύλογα θεωρεί ότι θα παρεμπoδισθεί στηv άσκηση τωv εξoυσιώv τoυ ή στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ, σε τέτοια δε περίπτωση ο αστυνομικός οφείλει vα συvoδεύει τov Επιθεωρητή, εφόσον του ζητηθεί.
 • να συvoδεύεται από oπoιoνδήπoτε άλλo δημόσιο υπάλληλο, η παρουσία του οποίου κρίνεται αναγκαία για το σκoπό για τov oπoίo ασκείται η εξουσία εισόδου σε χώρο εργασίας.
 • να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής, η οποία οφείλει, εφόσον της ζητηθεί, να την παράσχει.
 • να απαιτεί τηv παρoυσίαση oπoιoυδήπoτε μητρώου, αρχείoυ, πιστoπoιητικoύ ή εγγράφoυ τηρείται για τoυς σκoπoύς του οικείου Νόμου, καθώς και oπoιoυδήπoτε άλλoυ βιβλίoυ ή εγγράφoυ κρίνεται αναγκαίο vα τεθεί στη διάθεσή του για σκoπoύς oπoιασδήπoτε επιθεώρησης, εξέτασης, αvάκρισης ή διερεύvησης και vα επιθεωρεί, εξετάζει και αvτιγράφει oπoιoδήπoτε από αυτά ή να εξασφαλίζει αντίγραφό του στην έκταση που ο οικείος νόμος παρέχει τέτοια εξουσιοδότηση.
 • να απαιτεί από oπoιoδήπoτε πρόσωπo για τo oπoίo έχει εύλoγη αιτία vα πιστεύει ότι δύναται vα παράσχει πληρoφoρίες σχετικές με oπoιαδήπoτε επιθεώρηση, εξέταση, αvάκριση ή διευρεύνηση vα απαvτήσει σε σχετικές ερωτήσεις μόvo τoυ ή στηv παρoυσία oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ για το οποίο ο Επιθεωρητής δύναται vα επιτρέψει την παρουσία ή να απαιτήσει vα είvαι παρόv και vα απαιτεί από κάθε πρόσωπo vα υπoγράφει δήλωση ότι oι απαvτήσεις τoυ είvαι αληθείς.
 • να απαιτεί από oπoιoδήπoτε πρόσωπo βρίσκεται σε χώρo εργασίας vα τoυ παράσχει τέτoιες διευκoλύvσεις και βoήθεια αναφορικά με ζητήματα που τελούν υπό τov έλεγχo ή τηv ευθύvη τoυ εν λόγω πρoσώπoυ που κρίνονται αvαγκαίες για την άσκηση των εξουσιών πoυ τoυ παρέχovται βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Ο Επιθεωρητής, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του ενημερώνει τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του για την παρουσία του, εκτός εάν αποδεδειγμένα θεωρεί ότι τούτο θα επηρεάσει δυσμενώς την εκτέλεση των καθηκόντων του
Επιβολή Διοικητικών προστίμων

Ο Προϊστάμενος και ο Επιθεωρητής δύναται να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις, όπου αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου νόμου ή του παρόντος Νόμου.

>>> Διαβάστε επίσης: Άνοιξε ο διαγωνισμός για cafe & σνακ μπαρ στην Πλατεία Ελευθερίας <<<

Συγκεκριμένα, για παραβίαση των πιο κάτω άρθρων των αντίστοιχων νομοθεσιών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 για κάθε επηρεαζόμενο εργοδοτούμενο:

1/ Περί Προστασίας της μητρότητας Νόμος


Άρθρο 4 - Απαγόρευση τερματισμού απασχολήσης φυσικής μητέρας
(1)(α)
Μισθωτή, η οποία ενημερώνει γραπτώς τον εργοδότη της ότι βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, προστατεύεται από απόλυση για περίοδο εκτεινόμενη από την αρχή της εγκυμοσύνης της μέχρι και πέντε μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας.
(β) Κατά την αναφερόμενη περίοδο, απαγορεύεται σε εργοδότη:
(i) να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης ή προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης η οποία εκπνέει κατά την υπό αναφορά περίοδο,
(ii) να τερματίζει απασχόληση, ή
(iii) να προβαίνει σε ενέργειες με στόχο την οριστική αντικατάσταση της μισθωτής.
(2) Ο εργοδότης δύναται να ζητήσει, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, την παρουσίαση πιστοποιητικού εγγεγραμμένου ιατρού κατάλληλης ειδικότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία αναμενόμενου τοκετού της μισθωτής.
(3) Τερματισμός απασχόλησης ή προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης μισθωτής ανακαλείται, ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης γνώριζε ότι η μισθωτή βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εφόσον η μισθωτή γνωστοποιήσει σε αυτόν την εγκυμοσύνη της με πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που λαμβάνει γνώση για την απόλυση ή την πρόθεση απόλυσης.

Άρθρο 4Α - Απαγόρευση τερματισμού απασχολήσεως θετής μητέρας:
Από τη στιγμή που η μισθωτή θα παρουσιάσει στον εργοδότη της βεβαίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ότι προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα παιδιού για σκοπούς υιοθεσίας με βάση τον περί Υιοθεσίας Νόμο ή με βάση τον περί της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικό) Νόμο του 1994 και μέχρι την παρέλευση πέντε μηνών από το τέλος της περιόδου της άδειας μητρότητας, απαγορεύεται σε εργοδότη να τερματίσει την απασχόληση μισθωτής ή/και να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πιο πάνω αναφερόμενης περιόδου ή/και να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της πιο πάνω αναφερόμενης περιόδου.

2/ Περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος

Άρθρο 5 - Απαγόρευση απασχόλησης των παιδιών
Απαγορεύεται η απασχόληση κάθε νέου ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας

Άρθρο 8 - Ώρες απασχόλησης και ανάπαυσης παιδιών
(1)
Κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία για περισσότερες από τριάντα έξι (36) ώρες εβδομαδιαίως ή για περισσότερες από επτά (7) ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά ημερησίως.
(2) Παιδί που παρακολουθεί βραδινά εκπαιδευτικά μαθήματα δεν επιτρέπεται να απασχολείται μετά τις 16.00 κατά τις μέρες της φοίτησης αυτής.

Άρθρο 9 - Ημερήσια ανάπαυση παιδιών
Σε παιδί που απασχολείται, θα παρέχεται, για κάθε περίοδο 24 ωρών, συνεχής περίοδος ανάπαυσης τουλάχιστο δεκατεσσάρων (14) ωρών.

Άρθρο 10 - Εβδομαδιαία ανάπαυση παιδιών
Κάθε παιδί που απασχολείται, θα δικαιούται εβδομαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών ημερών (48 ωρών) εκ των οποίων η μια να συμπίπτει με Κυριακή, εκτός εάν οργανωτικοί ή τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν την απασχόληση του παιδιού την Κυριακή.

Άρθρο 11 - Περιορισμοί στην απασχόληση παιδιών τη νύκτα
Κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία μεταξύ των ωρών 19.00 της μιας ημέρας και 07.00 της επόμενης.

Άρθρο 12 - Πλανόδιο εμπόριο
Κανένα παιδί δε θα απασχολείται με το πλανόδιο εμπόριο.    

Άρθρο 13 - Περιορισμοί στην απασχόληση εφήβων τη νύκτα
(1)
Κανένας έφηβος δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία μεταξύ των ωρών 23.00 και 07.00.
(2) Έφηβος που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, μπορεί να απασχολείται μεταξύ των ωρών απαγόρευσης που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς.
(3) Σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η απασχόληση μεταξύ των ωρών 00.00 και 04.00.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Άρθρο 15 - Χρονικά όρια απασχόλησης των εφήβων
(1)
Ο χρόνος απασχόλησης των εφήβων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες και σαράντα πέντε (45) λεπτά την ημέρα και τις τριάντα οκτώ (38) ώρες την εβδομάδα.
(2) Ο χρόνος απασχόλησης των εφήβων που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16) έτος της ηλικίας τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες και δεκαπέντε (15) λεπτά την ημέρα και τις τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα.
(3) Ο χρόνος που διαθέτει ο έφηβος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα πλαίσια ενός συνδυασμένου προγράμματος εργασίας-κατάρτισης, συνυπολογίζεται στο χρόνο εργασίας.
(4) Όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ημέρες και οι ώρες απασχόλησης που πραγματοποιεί αθροίζονται.
(5) Η ημερήσια απασχόληση των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές, τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές, αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν την έναρξη των μαθημάτων αντιστοίχως.
(6) Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων.

Άρθρο 16 - Ώρες ανάπαυσης- διάλειμμα
Σε περίπτωση που ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης υπερβαίνει τις 4,5 ώρες παρέχεται στους νέους διάλειμμα τριάντα τουλάχιστο συνεχών λεπτών.

Άρθρο 17 - Ημερήσια ανάπαυση εφήβων
Οι έφηβοι δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δώδεκα (12) συνεχών ωρών για κάθε περίοδο 24 ωρών.

3/ Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Aνωτέρας Bίας Nόμου

Άρθρο 17 - Απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης-Διακοπή απασχόλησης
(1)
H αίτηση για λήψη, ή η λήψη γονικής άδειας, ή η απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί λόγο λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης ή τερματισμού της απασχόλησης και δε διακόπτει το συνεχές της απασχόλησης.
(2) Απαγορεύεται σε εργοδότη να τερματίζει την απασχόληση εργοδοτουμένου ή να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης σε εργοδοτούμενο κατά τη χρονική περίοδο που αρχίζει από τη στιγμή της υποβολής αίτησης για λήψη γονικής άδειας και που λήγει με το τέλος της περιόδου γονικής άδειας, ή προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου, ή προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης κατά τη διάρκεια απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), η προειδοποίηση τερματισμού ή ο τερματισμός απασχόλησης κατά τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο, δεν αποτελεί αδίκημα στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α) αν ο εργοδοτούμενος είναι ένοχος σοβαρού παραπτώματος ή συμπεριφοράς η οποία δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης εργοδότησης∙
(β) αν η σχετική επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί∙ ή
(γ) αν η περίοδος διάρκειας της σύμβασης εργασίας έχει λήξει.
(4) Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης εργοδοτουμένου κατά τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στο εδάφιο (2) ο εργοδότης οφείλει να δικαιολογήσει δεόντως και γραπτώς τον τερματισμό της απασχόλησης.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

4/ Περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου
Άρθρο 13Δ - Καθήκον για παροχή πληροφοριών στον επιθεωρητή
(1) 
Κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπός του και κάθε εργοδοτούμενος στον εργοδότη αυτό πρέπει, όταν το απαιτεί ο επιθεωρητής, να δίνει σ’ αυτόν κάθε πληροφορία, βιβλίο, αρχείο, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει στην κατοχή του σχετικά με τα ρυθμιζόμενα στον παρόντα Νόμο θέματα.
(2) Ο εργοδότης, οι αντιπρόσωποί του ή οι εργοδοτούμενοι σ’ αυτόν πρέπει γενικά να παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται από τον επιθεωρητή, τα οποία είναι απαραίτητα για την είσοδο, 
επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα ή άλλη άσκηση εξουσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικά με την επιχείρηση του εργοδότη αυτού.

5/ Περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμου

Άρθρο 5Α - Αδικήματα και ποινές


(1) Όποιος:

 • παρεμποδίζει Επιθεωρητή, κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, που του παρέχεται από το Νόμο και τους Κανονισμούς˙
 • αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα, για την οποία παρέχεται εξουσία από το Νόμο και τους Κανονισμούς˙
 • παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, βιβλίο ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να παρουσιάσει σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς˙
 • (iv) παρεμποδίζει, ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να παρουσιασθεί ενώπιον Επιθεωρητή ή να εξετασθεί από αυτόν,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα, βάσει του εδαφίου (1), από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, και αποδεικνύεται είτε ότι έχει διευκολυνθεί από την επιδεχθείσα αμέλεια φυσικού προσώπου που, κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήματος, κατέχει θέση διοικητικού συμβούλου, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου ποινικού αδικήματος και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.

(3) Επιθεωρητής, ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση της υποχρέωσης για εχεμύθεια, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει αστική ευθύνη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

6/ Περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου

Άρθρο 14 - Καθήκον για παροχή πληροφοριών

Κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπος του και κάθε εργοδοτούμενος στον εργοδότη αυτό πρέπει, όταν το απαιτεί ο Επιθεωρητής να δίνει σ' αυτόν κάθε πληροφορία, βιβλίο, αρχείο, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που έχει στην κατοχή του σχετικά με τα ρυθμιζόμενα στον παρόντα Νόμο θέματα. Ο εργοδότης, οι αντιπρόσωποι του ή οι εργοδοτούμενοι σ' αυτόν πρέπει γενικά να παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται από τον Επιθεωρητή, τα οποία είναι απαραίτητα για την είσοδο, επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα, ή άλλη άσκηση εξουσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικά με την επιχείρηση του εργοδότη αυτού.

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<<

7/ Περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου

Άρθρο 8 - Καθήκον για παροχή πληροφοριών στον Επιθεωρητή

(1) Κάθε καταστηματάρχης ή αντιπρόσωπός του και κάθε υπάλληλος καταστήματος πρέπει, όταν του ζητηθεί από τον Επιθεωρητή, να δίνει σ’ αυτόν κάθε πληροφορία, βιβλίο, αρχείο, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει στην κατοχή του σχετικά με τα ρυθμιζόμενα στον παρόντα Νόμο θέματα.
(2) Ο καταστηματάρχης ή ο αντιπρόσωπός του και οι υπάλληλοι του καταστήματος πρέπει γενικά να παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται από τον Επιθεωρητή, τα οποία είναι απαραίτητα για την είσοδο, επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα, ή άλλη άσκηση εξουσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικά με την επιχείρηση του εν λόγω καταστηματάρχη.

Άρθρο 10 - Συνήθεις ημερήσιες ώρες εργασίας υπαλλήλου καταστήματος

Οι συνήθεις ημερήσιες ώρες εργασίας υπαλλήλου καταστήματος είναι οκτώ (8):

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου, υπάλληλος καταστήματος δύναται, με τη συγκατάθεσή του, να απασχοληθεί υπερωριακά μέχρι δύο ώρες ημερησίως, πέραν των συνήθων ημερήσιων ωρών εργασίας.

Άρθρο 11 - Συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας υπαλλήλου καταστήματος

Οι συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας υπαλλήλου καταστήματος είναι τριάντα οκτώ (38):

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου, υπάλληλος καταστήματος δύναται, με τη συγκατάθεσή του, να απασχοληθεί υπερωριακά μέχρι οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, πέραν των συνήθων εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.

Άρθρο 12 - Ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση
(1)
Κάθε υπάλληλος καταστήματος έχει δικαίωμα σε ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης έντεκα (11) συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο και σε εβδομαδιαία ανάπαυση ελάχιστης περιόδου είκοσι τεσσάρων (24) συνεχόμενων ωρών ανά εβδομάδα.

(2) Κάθε υπάλληλος γενικού καταστήματος, το οποίο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας, περιλαμβανομένης της Κυριακής, έχει δικαίωμα σε ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης έντεκα (11) συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο και σε εβδομαδιαία ανάπαυση ελάχιστης περιόδου σαράντα οκτώ (48) ωρών, η οποία δύναται να χορηγείται από τον εργοδότη είτε ως μια περίοδος σαράντα οκτώ (48) συνεχόμενων ωρών ανά εβδομάδα είτε ως δύο ξεχωριστές περίοδοι είκοσι τεσσάρων (24) συνεχόμενων ωρών ανά εβδομάδα:

Νοείται ότι, υπάλληλοι οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015 δεν εργάζονταν Κυριακή, δεν δύναται να απασχοληθούν Κυριακή χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε κάθε υπάλληλο καταστήματος, ο οποίος εργάζεται Κυριακή, θα παρέχεται εβδομαδιαία ανάπαυση η οποία θα πρέπει ανά δύο εβδομάδες να περιλαμβάνει υποχρεωτικά μία Κυριακή, με εξαίρεση υπάλληλο ειδικού καταστήματος, το οποίο με βάση το άρθρο 21 δύναται να λειτουργεί μέχρι και επτά (7) ημέρες ανά εβδομάδα, στον οποίο θα παρέχεται υποχρεωτικά ένα (1) ελεύθερο απόγευμα Κυριακής κάθε δεύτερη εβδομάδα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που λόγω ειδικών περιστάσεων, υπάλληλος καταστήματος καταστεί αναγκαίο να εργαστεί εκτάκτως και με τη συγκατάθεσή του, κατά την Κυριακή η οποία αποτελούσε μέρος της εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, ο χρόνος αυτός θα αποζημιώνεται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου για υπερωρίες και αργίες.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Άρθρο 13 – Διάλειμμα
Σε κάθε υπάλληλο καταστήματος, κατά τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησής του, παρέχεται ένα διάλειμμα για γεύμα ή ανάπαυση, ελάχιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών και μέγιστης διάρκειας μιας (1) ώρας:
Νοείται ότι, κατά την περίοδο που εφαρμόζεται η μεταμεσημβρινή ανάπαυση, όπως αυτή ρυθμίζεται από το άρθρο 24 του παρόντος Νόμου, το εν λόγω διάλειμμα μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τη χρονική διάρκεια της μεταμεσημβρινής ανάπαυσης.

Άρθρο 14 - Συνεχές ημερήσιο ωράριο εργασίας
Το ημερήσιο ωράριο εργασίας υπαλλήλου καταστήματος είναι συνεχές, με διακοπή μόνο για το διάλειμμα, και για τη μεταμεσημβρινή ανάπαυση, όπως αυτή ρυθμίζεται από το άρθρο 24.

Άρθρο 15 - Ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα
(1)
Υπάλληλος γενικού καταστήματος το οποίο δεν λειτουργεί Κυριακή, σε περίπτωση που εργάζεται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, έχει δικαίωμα σε τρία (3) ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα ανά εβδομάδα ή σε ένα (1) ελεύθερο εικοσιτετράωρο και σε ένα (1) ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα και σε περίπτωση που εργάζεται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, έχει δικαίωμα σε ένα (1) ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα:

Νοείται ότι, για κάθε υπάλληλο γενικού καταστήματος το οποίο λειτουργεί και Σάββατο, το ένα (1) από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται ή το ένα ελεύθερο εικοσιτετράωρο που του παρέχεται ανά δύο (2) εβδομάδες, είναι υποχρεωτικά Σάββατο.

(2) Σε κάθε υπάλληλο γενικού καταστήματος παρέχεται ένα (1) ελεύθερο απόγευμα ή πρωινό ανά εβδομάδα:
Νοείται ότι, για κάθε υπάλληλο γενικού καταστήματος το οποίο λειτουργεί και Σάββατο, το ένα (1) ελεύθερο απόγευμα παρέχεται ανά δύο (2) εβδομάδες υποχρεωτικά Σάββατο.

(3) Υπάλληλος ειδικού καταστήματος ο οποίος εργάζεται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα έχει δικαίωμα σε τρία (3) ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα ανά εβδομάδα ή σε ένα (1) ελεύθερο εικοσιτετράωρο και σε ένα (1) ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα και σε περίπτωση που εργάζεται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα έχει δικαίωμα σε ένα (1) ελεύθερο πρωινό ή απόγευμα ανά εβδομάδα:
Νοείται ότι, για κάθε υπάλληλο που εργάζεται σε ειδικό κατάστημα το οποίο λειτουργεί και Σάββατο, το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται ή το ένα ελεύθερο εικοσιτετράωρο που του παρέχεται ανά δύο (2) εβδομάδες είναι υποχρεωτικά Σάββατο.

(4) Κάθε παρεχόμενο ελεύθερο απόγευμα αρχίζει μετά τις 2:00 μ.μ. της ημέρας που παραχωρείται, ενώ κάθε ελεύθερο πρωινό διαρκεί μέχρι τις 2:00 μ.μ.

>>> Bloomberg στην ελληνική <<<

Άρθρο 16 - Αργίες υπαλλήλων καταστημάτων

Κάθε υπάλληλος καταστήματος δικαιούται τις ακόλουθες, επί πληρωμή, αργίες:
(α)
1η Ιανουαρίου
(β) 2η Ιανουαρίου
(γ) 6η Ιανουαρίου
(δ) Καθαρή Δευτέρα
(ε) 25η Μαρτίου
(στ) 1η Απριλίου
(ζ) Κυριακή του Πάσχα
(η) Δευτέρα του Πάσχα
(θ) 1η Μαίου
(ι) Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
(ια) 15η Αυγούστου
(ιβ) 1η Οκτωβρίου
(ιγ) 28η Οκτωβρίου
(ιδ) 25η Δεκεμβρίου
(ιε) 26η Δεκεμβρίου

Άρθρο 18 - Αποζημιώσεις υπαλλήλων για υπερωρίες και αργίες
(1)
Σε κάθε υπάλληλο καταστήματος καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2 για την Κυριακή και τα ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 15, και 1:1½ για τις υπόλοιπες ημέρες.

(2) Καταβάλλεται αποζημίωση όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2 σε κάθε υπάλληλο καταστήματος, ο οποίος με τη συγκατάθεσή του εργάζεται-
(α) κατά τις αργίες που καθορίζονται στο άρθρο 16. και
(β) κατά την Κυριακή που αποτελεί μέρος της εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

8/ Περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμου

Άρθρο 3 - Βασικοί όροι εργασίας

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι πιο κάτω βασικοί όροι υπηρεσίας τηρούνται υποχρεωτικά για όλους τους εργολήπτες και τους εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε οικοδομικές εργασίες:
(α) Ώρες εργασίας και υπερωρίες 
(β) Γιορτές/Αργίες
(γ) Ταμείο Προνοίας
(δ) Φιλοδώρημα. 


Για παραβίαση των πιο κάτω άρθρων των αντίστοιχων νομοθεσιών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €250 για κάθε επηρεαζόμενο εργοδοτούμενο, και σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης το πρόστιμο αυξάνεται στα €500 για κάθε επηρεαζόμενο εργοδοτούμενο:

1/ Περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμου

Άρθρο 4 - Υποχρέωση ενημέρωσης

(1) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον εργοδοτούμενο τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασία.

(2) Η πληροφόρηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα:
(α)
Τα στοιχεία ταυτότητας των μερών·
(β) τον τόπο παροχής της εργασίας και την εγγεγραμμένη έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη·
(γ) τη θέση ή την ειδικότητα του εργοδοτουμένου, το βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησής του, καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του·
(δ) την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την προβλεπόμενη διάρκεια αυτής αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο·
(ε) τη διάρκεια της άδειας μετ' απολαβών που δικαιούται ο εργοδοτούμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο της χορήγησής της·
(στ) τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργοδοτούμενος σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή σχέσης εργασίας με καταγγελία·
(ζ) τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργοδοτούμενος και την περιοδικότητα καταβολής της αμοιβής του·
(η) τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργοδοτουμένου,
(θ) την αναφορά τυχόν συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τους όρους ή και τις συνθήκες εργασίας του εργοδοτουμένου.

(3) Κανένας όρος της σύμβασης ή σχέσης εργασίας δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερος για τον εργοδοτούμενο από ότι προνοεί η νομοθεσία στο οικείο θέμα.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Άρθρο 5 - Τρόπος ενημέρωσης
Η ενημέρωση για τους όρους που γίνεται με:
(α)
Γραπτή σύμβαση εργασίας
(β) επιστολή πρόσληψης ή
(γ) άλλο έγγραφο, υπογραμμένο από τον εργοδότη, εφόσον τούτο περιλαμβάνει τουλάχιστον όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4:

Νοείται ότι η ενημέρωση για τα στοιχεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους στο άρθρο 4, μπορεί να γίνεται με γραπτή παραπομπή σε Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα ή συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.

Άρθρο 6 - Χρόνος ενημέρωσης
(1)
Η ενημέρωση για τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 πρέπει να γίνεται εντός ενός μηνός το αργότερο από την έναρξη της εργασίας.
(2) Αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο διαρκέσει λιγότερο από ένα μήνα, οποιοδήποτε έγγραφο από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παραδίδεται στον εργοδοτούμενο κατά τη λήξη της.
(3) Για τη μεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, εκτός αν, και στο βαθμό που, η μεταβολή προέρχεται από Νόμο ή άλλο κείμενο στο οποίο αναφερόταν η αρχική ενημέρωση σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 5, ο εργοδότης πρέπει να συντάσσει σχετικό έγγραφο και να το παραδίδει στον εργοδοτούμενο το αργότερο εντός ενός μηνός από την πραγματοποίηση της μεταβολής.
(4) Η παράλειψη του εργοδότη να χορηγήσει στον εργοδοτούμενο τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω δε συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης ή σχέσης εργασίας.


2/ Περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών

Κανονισμός 7 - Ωράριο, υπερωρίες και υπερωριακή αμοιβή.


(1) Ουδείς εργοδότης απασχολεί εργοδοτούμενον υφ΄ οιανδήποτε ιδιότητα,
(α) πέραν των τεσσαράκοντα οκτώ ωρών καθ’ εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών ή πέραν των οκτώ ωρών καθ’ ημέραν, πλην των υπαλλήλων λογιστηρίου και ιδιαιτέρων γραμματέων, αίτινες θα απασχολούνται τεσσαράκοντα πέντε ώρας εβδομαδιαίως, εξαιρουμένης της υπό των παρ. (2) και (3) κατωτέρω επιτρεπομένης υπερωριακής εργασίας και εξαιρουμένου του χρόνου του απαιτουμένου διά γεύματα, ή
(β) εις ώρας εκτός του ωραρίου του όπερ σημειούται εις τον συμφώνως προς τας διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 14 αναρτώμενον κατάλογον:
Νοείται ότι το ωράριον κατανέμεται εντός πλαισίου ουχί μεγαλυτέρου των δεκατριών συνεχών ωρών ημερησίως και ότι τούτο δεν διακόπτεται πέραν των δύο φορών ημερησίως.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού:
(α)
ουδείς εργοδοτούμενος εργάζεται υπερωριακώς πέραν των εννέα ωρών καθ’ οιανδήποτε εργάσιμον εβδομάδα
(β) εργασία μετά την συμπλήρωσιν του ημερησίου ωραρίου λογίζεται ως υπερωρία, εκάστη δε ώρα τοιαύτης εργασίας αμείβεται ως μία και ημίσεια.

(3) Εν περιπτώσει ασθενείας εργοδοτουμένου αποδεικνυόμενης διά πιστοποιητικού ιατρού, τα καθήκοντα αυτού δύνανται να εκτελώνται υφ’ ετέρου εργοδοτουμένου διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον την μίαν εβδομάδα, κατά την διάρκειαν δε τούτου ο τελευταίος ούτος εργοδοτούμενος δύναται να εργάζηται πέραν του συνήθους ημερησίου ή εβδομαδιαίου ωραρίου και αμείβηται διά την τοιαύτην υπερωρίαν ως προνοείται εν τη υποπαραγράφω (β) της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού.

3/ Περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου

Άρθρο 3 - Ορισμός Κατώτατου μισθού
(1)
Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει κατώτατα όρια μισθών για οποιαδήποτε εργασία στη Δημοκρατία είτε γενικά είτε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή επαρχία, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ικανοποιείται ότι οι μισθοί που καταβάλλονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα που εργοδοτούνται σε οποιαδήποτε τέτοια εργασία είναι αδικαιολόγητα χαμηλοί.
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να διαφοροποιεί ή καταργεί έναν κατώτατο μισθό.
(3) Οποιοσδήποτε κατώτατος μισθός που ορίζεται όπως προαναφέρθηκε ή η κατάργηση ή διαφοροποίηση οποιουδήποτε τέτοιου μισθού τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ορίζεται για το σκοπό αυτό στο Διάταγμα.

Άρθρο 12 - Τήρηση μητρώου μισθών
Αποτελεί καθήκον κάθε εργοδότη να τηρεί για εργασία για την οποία ισχύει κατώτατος μισθός, τέτοια μητρώα μισθών που είναι αναγκαία για να δείχνουν ότι οι διατάξεις του Νόμου αυτού τηρούνται αναφορικά με πρόσωπα που βρίσκονται στην εργοδότηση του, και αν αυτός παραλείπει να ενεργεί με τον τρόπο αυτό υπόκειται μετά από καταδίκη, αναφορικά με κάθε αδίκημα, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και επίσης σε επιπρόσθετο πρόστιμο είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας η παράλειψη εξακολουθεί μετά την καταδίκη.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

4/ Περί Προστασίας των Μισθών Νόμου

Άρθρο 3 - Τρόπος πληρωμής μισθών

Οι μισθοί των εργοδοτουμένων πρέπει να πληρώνονται τοις μετρητοίς σε νόμιμο χρήμα, δηλαδή σε χαρτονομίσματα ή κέρματα, ή μέσω λογαριασμού μισθών ή με τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή.

Άρθρο 4 - Πληρωμή μισθών σε είδος
(1)
Απαγορεύεται η πληρωμή μέρους ή όλου του μισθού υπό μορφή οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.
(2) Μέρος του μισθού επιτρέπεται να πληρώνεται σε είδος, σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο συνηθίζεται στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή επαγγέλματος, νοουμένου ότι:
(α) τέτοια είδη, αφού ληφθεί υπόψη και η ποσότητα και η ποιότητά τους, είναι κατάλληλα και ωφέλιμα για τον εργοδοτούμενο ή την οικογένειά του
(β) η αξία που αποδίδεται στα είδη αυτά είναι λογική και δίκαιη
(γ) σε κάθε περίπτωση υπάρχει συγκατάθεση του εργοδοτούμενου.

Άρθρο 5 - Αμεσότητα πληρωμής μισθών
Ο μισθός πρέπει να πληρώνεται απευθείας προς τον εργοδοτούμενο, εκτός σε περιπτώσεις που ο ίδιος ο εργοδοτούμενος έχει δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για το αντίθετο.

Άρθρο 6 - Ελευθερία διάθεσης του μισθού
Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, την ελευθερία του εργοδοτούμενου να διαθέτει το μισθό του, εκτός στις περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από άλλα άρθρα του παρόντος Νόμου.

Άρθρο 7 - Απαγόρευση εξάσκησης πιέσεων για χρήση καταστημάτων του εργοδότη
Αν ο εργοδότης διαθέτει καταστήματα για πώληση ειδών ή υπηρεσιών προς τους εργοδοτούμενους, οι εργοδοτούμενοι δε θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε πίεση για χρήση τέτοιων καταστημάτων ή υπηρεσιών.

Άρθρο 8 - Τόπος και χρόνος πληρωμής των μισθών
(1)
Η πληρωμή των μισθών, όταν γίνεται τοις μετρητοίς, θα πραγματοποιείται μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες, στον τόπο εργασίας ή κοντά σ΄ αυτόν, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σε άλλο νόμο ή κανονισμό ή συλλογική σύμβαση.
(2) Η πληρωμή των μισθών σε κέντρα αναψυχής ή παρόμοιες επιχειρήσεις και, όπου είναι αναγκαίο για αποθάρρυνση κατάχρησης, σε καταστήματα λιανικής πώλησης, απαγορεύεται, εκτός εάν η πληρωμή των μισθών γίνεται προς πρόσωπα που εργοδοτούνται στα προαναφερόμενα μέρη.

Άρθρο 9 - Συχνότητα πληρωμής των μισθών
(1)
Η συχνότητα της πληρωμής των μισθών πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδομαδιαία, εκτός για μηνιαίως αμειβόμενο προσωπικό, οπότε πρέπει να είναι τουλάχιστον μηνιαία.
(2) Σε περίπτωση εργοδοτουμένων, των οποίων οι μισθοί υπολογίζονται "με το κομμάτι" ή ανάλογα με την παραγωγή, τα μέγιστα διαστήματα για την πληρωμή των μισθών πρέπει, κατά το δυνατόν, να είναι τέτοια, έτσι ώστε οι μισθοί να καταβάλλονται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, σε διαστήματα που να μην ξεπερνούν τις δεκαέξι μέρες.
(3) Η συχνότητα πληρωμής που προνοείται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, μπορεί να διαφοροποιηθεί στην περίπτωση που προνοείται διαφορετικά από συλλογική σύμβαση και/ή πρακτική.

Άρθρο 10 - Αποκοπές από το μισθό

(1) Δεν επιτρέπονται αποκοπές ποσών από το μισθό, παρά μόνο:

(α) αποκοπές που προνοεί νόμος ή κανονισμός·
(β) αποκοπές σύμφωνα με κανονισμούς ταμείων σύνταξης, ταμείων προνοίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·
(γ) αποκοπές δυνάμει δικαστικής απόφασης˙
(δ) αποκοπές για αποζημίωση λόγω ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση και που προκλήθηκε σκόπιμα ή ένεκα βαριάς αμέλειας του εργοδοτούμενου· και
(ε) άλλες αποκοπές, μετά από συγκατάθεση του εργοδοτούμενου.
(2) Πριν από την αποκοπή από τον μισθό, για λόγους αποζημίωσης του εργοδότη, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, που θα έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης και τον τρόπο καταβολής της και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος μηχανισμός εκπροσώπησης των εργοδοτουμένων μέσα στην επιχείρηση, πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τον ίδιο τον εργοδοτούμενο.
(3) Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις, δυνάμει του εδαφίου (2), δεν καταλήξουν σε διευθέτηση της διαφοράς, τότε η διαφορά θα παραπέμπεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για μεσολάβηση και, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία στο στάδιο της μεσολάβησης, τότε το Υπουργείο θα παραπέμπει την διαφορά στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.
(4) Οι αποκοπές από το μισθό δυνάμει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στο βαθμό που ο εργοδοτούμενος θα μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του.

Άρθρο 11 - Απαγόρευση εκχώρησης μισθών, εκτός σε ορισμένες περιπτώσεις
Η εκχώρηση των μισθών δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν, και στο βαθμό που, αυτό προνοείται ρητά από νόμο ή κανονισμό:

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί τέτοια εκχώρηση να γίνεται σε βαθμό που να εμποδίζει τη συντήρηση του εργοδοτούμενου και της οικογένειάς του.

>>> Όλη η σημερινή πολιτική επικαιρότητα <<<

Άρθρο 12 - Υποχρέωση τήρησης στοιχείων, αρχείων και απόδειξης
(1)
Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί αρχεία στα οποία να φαίνονται, για κάθε εργοδοτούμενο τα στοιχεία σχετικά με τον ακάθαρτο και τον καθαρό μισθό του, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αποκοπών που έγιναν στο μισθό και τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι αποκοπές αυτές.
(2) Τα τηρούμενα δυνάμει του εδαφίου (1) αρχεία θα πρέπει να φυλάσσονται από τον εργοδότη ή για λογαριασμό του και να είναι διαθέσιμα κατά πάντα εύλογο χρόνο για έλεγχο από Επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό, που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 13.
(3) Το βάρος της απόδειξης για την καταβολή του μισθού σε εργοδοτούμενο φέρει ο εργοδότης

5/ Περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμου

Άρθρο 4 - Κατάλογος εργαζομένων

Κάθε εργολήπτης και εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάλογο εργοδοτουμένων του σε εν λειτουργία εργοτάξιο, ο οποίος να βρίσκεται στη διάθεση του Επιθεωρητή όποτε τυχόν αυτός ζητηθεί)

Το συνολικό ποσό του επιβλητέου προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), εκτός από τις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης παράβασης, όπου το συνολικό ποσό του επιβλητέου προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

Παρέχεται προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών στον παραβάτη, ώστε να προβεί σε παραστάσεις υποβάλλοντας τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν διέπραξε την παράβαση.

Το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή όπως άλλως ήθελε ορισθεί από την αρμόδια αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πράξης επιβολής του

Σε περίπτωση καταβολής του επιβλητέου προστίμου εντός της οριζόμενης προθεσμίας, αυτό μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατόν (30%), ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του αυξάνεται κατά πενήντα ευρώ (€50) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η επιβαλλόμενη αύξηση δεν μπορεί στο σύνολό της να υπερβαίνει το διπλάσιο του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης
Πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, μπορεί εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων η οποία συγκροτείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόεδρο και το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Διευθυντή Εργασίας, το Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων και, εφόσον πρόκειται για ένσταση εναντίον απόφασης για επιδόματα πρόνοιας, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιδομάτων Πρόνοιας, αναφέροντας γραπτώς τους λόγους υποβολής ένστασης και προσκομίζοντας τα αναγκαία υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα. Νοείται ότι, οποιαδήποτε υποβληθείσα ένσταση, η οποία δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται με γνωστοποίηση του Υπουργού, δεν εξετάζεται.

Αδικήματα και ποινές

Πρόσωπο το οποίο:

 • εκ προθέσεως παρεμποδίζει τον Προϊστάμενο, τον Επιθεωρητή, τον Βοηθό Επιθεωρητού κατά την άσκηση οποιασδήποτε παρεχόμενης εξουσίας,
 • εκ προθέσεως απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα για την οποία παρέχεται εξουσία,
 • εκ προθέσεως παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, μητρώο, πιστοποιητικό, βιβλίο ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο απαιτείται να παρουσιάσει,
 • εκ προθέσεως παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να παρουσιαστεί ενώπιον του Προϊσταμένου, του Επιθεωρητή ή του Βοηθού Επιθεωρητού ή να εξεταστεί από αρμόδιο πρόσωπο,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€5.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αδικήματα διαπράχθηκε από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό με τη συναίνεση, συνενοχή διευθυντή, συμβούλου, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή του οργανισμού ή οποιουδήποτε προσώπου ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διέπραξαν το αδίκημα υπόκεινται, σε περίπτωση καταδίκης τους, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές ποινές, ενώ το νομικό πρόσωπο ή ο οργανισμός υπόκειται μόνο στην προβλεπόμενη χρηματική ποινή.

 
13028