€5 εκατ. για τους Διαχειριστές των ΜΕΔ του ΟΧΣ

•    Σταθερό ποσό για κάθε πελάτη και ποσοστό ανάλογα με τη ρύθμιση του δανειολήπτη
•    «Κόκκινα» το 44% του δανειακού χαρτοφυλακίου του 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Ποσό €5 εκατ. θα καταβάλει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης για να καλύψει τα έξοδα των Διαχειριστών των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) και προβληματικών δανειοληπτών. Τα έξοδα των Διαχειριστών καλύπτουν την περίοδο 2021-2023. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Brief, η αμοιβή τους αποτελείται από δύο μέρη, ένα σταθερό ποσό για κάθε πελάτη το οποίο καταβάλλεται με την παραλαβή και μελέτη της υπόθεσής του και ένα ποσοστό ανάλογα με το είδος της ρύθμισης ή επίλυσης του προβληματικού δανειολήπτη.

Δείτε ακόμη:

Ο ΟΧΣ θεωρεί ότι τo χαρτοφυλάκιο των δανείων και χορηγήσεων σε πελάτες του παραμένει σταθερό για την περίοδο 2022-2024 και έχει λάβει στρατηγική απόφαση να διατηρήσει το ύψος του καθώς και τα  ΜΕΔ σε σταθερή πορεία. Ο κύριος λόγος είναι ότι με την απόφαση αυτή θα βελτιωθούν τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία και θα αυξηθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. 

Να αναφερθεί ότι το χαρτοφυλάκιο του ΟΧΣ αποτελείται  από στεγαστικά δάνεια και τα ΜΕΔ του ανέρχονται γύρω στο 44% του δανειακού χαρτοφυλακίου του. 

Ο ΟΧΣ αποφάσισε όπως σε πρώτο στάδιο μεταφέρει στους διαχειριστές των ΜΕΔ το χαρτοφυλάκιο που δεν τυγχάνει διαχείρισης μέσω των Σχεδίων «Εστία» και «Οικία», εκτός από τους μη βιώσιμους δανειολήπτες που υπόβαλαν αίτηση για ένταξη στο «Εστία» και τα δάνειά τους είναι εγγυημένα από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 

Τα δάνεια μεταφέρονται στους διαχειριστές των ΜΕΔ με την πιο κάτω διαδικασία:

•    Το 2022 θα τύχουν διαχείρισης δάνεια με υπόλοιπο χαμηλότερο των €50 χιλ.  και με ποσοστό αποπληρωμής των συμβατικών τους δόσεων από το 2020 μέχρι 30/06/2021 μεγαλύτερο του 60%.

•    Το 2023 αναμένεται ότι θα τύχουν διαχείρισης άμεσα δάνεια με υπόλοιπο χαμηλότερο των €100 χιλ., μεγαλύτερο των €50 χιλ. και με ποσοστό αποπληρωμής των συμβατικών τους δόσεων από το 2020 μέχρι 30/06/2021 μεγαλύτερο του 60%.

Αποτελεσματική διαχείριση

Τα δάνεια που αναμένεται να ρυθμιστούν και να επανέλθουν σε εξυπηρετούμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχονται περίπου στο 29% του συνολικού χαρτοφυλακίου που θα δοθούν προς διαχείριση. 

Τα δάνεια που αναμένεται να αποπληρωθούν μέσω των διαχειριστών μέσω ανταλλαγής χρέους/ακινήτου ή/και πώληση του υποθηκευμένου ή/και διαγραφή ποσού εκτιμάται ότι ανέρχονται στο 30% του συνολικού χαρτοφυλακίου που θα δοθεί για διαχείριση. 
Εκτιμάται ότι με την πλατφόρμα πώλησης ΜΕΔ θα προχωρήσει η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ και για δάνεια που δεν θα τύχουν βιώσιμης ρύθμισης και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για πλήρη αποπληρωμή τους μέσω άλλων τρόπων.

Τονίζεται ότι ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε εκποιήσεις για την κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πρώτες θα εκποιηθούν κατοικίες οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ανέγερσης, στη συνέχεια κατοικίες που δεν αποτελούν την κύρια κατοικία των δανειοληπτών, και τέλος υποθήκες που δεν αφορούν κατοικίες και κατοικίες μεγάλης αξίας. 


 

 
24327